Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn: Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh:

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn: Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh:

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng
8 năm 2008
Tiết 2
Ngày soạn: 20 8 08 Ngày dạy:
8 8
Đội hình đội ngũ- chạy ngắn
I. Mục tiêu: - ĐHĐN: Ôn. tậo hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đổi chân khi
đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái, đội hình 1 -2- 4; Biên chế tổ tập luyện và một số quy định của bộ môn.
- Chạy ngắn: + Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức + Mặt, vai, lng hớng chạy xuất phát

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT:
- ép dây chằng hông ngang dọc 6-8
1-2
5-6 1v
4X8
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng b¸o cáo - GV cho HS khởi động:
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X B. Cơ bản
1.Biên chế tổ tập luyện và một số quy định của bộ môn.
- Chia lớp thành 4 tổ tập luyện đều nhau, 2 cán sự bộ môn và 4 tổ tr-
ởng. 30-32
10 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- GV chọn cán sự cho phù hợp
G.V: trơng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 3

2. Đội hình đội ngũ - Ôn:


+ Đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải,
vòng trái. + Đội hình 0 3 6 - 9

3. Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh:


Lò cò tiếp sức
- Xuất phát từ một số t thế khác nhau:
+ Mặt hớng chạy xuất phát + Vai hớng chạy xuất phát
+ Lng hớng chạy xuất phát Củng cố: Gọi 1 nhóm thực hiện
đi đều vòng trái, vòng phải 20
2 - Phân chia tổ tập luyện đều nhau
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn
bộ nội dung ĐHĐN H:
Thế nào là đi đều sai nhịp? - Gọi HS trả lời HS khác nhận
xét bổ sung - GV quan s¸t sưa sai
- Gäi 1 nhóm lên thực hiện Các nhóm khác quan sát đánh giá
xếp loại - GV cho HS chơi
XXX XXX
- Cho häc sinh tËp - Quan s¸t sưa sai
- GVgiíi thiƯu ngắn gọn, HS ghi nhận và áp dụng ngay trong tËp
lun
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn ĐHĐN
5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiƯm: …………………………………………………..
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 4
BGH ký duyệt Ngày
tháng 9 năm2008
Tiết 3 Ngày soạn: 25 8 08
Ngày dạy:
9 08 Đội hình đội ngũ-chạy ngắn
chạy bền
I. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng
trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức
+ Mặt, vai, lng hớng chạy xuất phát - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục
Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn tập. Biết đợc thế nào là cực điểm và cách khắc phục

II. Địa điểm Ph


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn: Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh:

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×