Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Azođrin 50dd tên khác: nuvac ro 50scw-Thuỵ Sỹ: BAZULIN: Tên khác Diazion10G DIMECRON Tên khác Phosphamindon 50 DD

Azođrin 50dd tên khác: nuvac ro 50scw-Thuỵ Sỹ: BAZULIN: Tên khác Diazion10G DIMECRON Tên khác Phosphamindon 50 DD

Tải bản đầy đủ - 59trang

D. thuốc trừ sâu hại lúa và cách sử dụng 4tiết


I. Thuốc trừ sâu hại lúa:


1. Azođrin 50dd tên khác: nuvac ro 50scw-Thuỵ Sỹ:


a, Tính chất - Dạng lỏng, màu nâu đen,có mùi hôi, tan trong nớc , cồn axeton
- Dễ bị chất kiềm, ánh sáng,nhiệt cao phân huỷ,nó có thể ăn mòn kim loại nh : Cu, Fe, thép , rất đọc với ngời và gia súc ,cá ,ong
- Công thức hoá học: CH
3
O H
P - O C= C
CH
3
O O
CH
3
C - NH - CH
3
-Thuéc nhóm lân hữu cơ ,có tiếp xúc ,vị độc,nội hấp ,thấm sâu - Phun lên cây sẽ xâm nhâp bên trong và một phần bám trong măt lá diƯt s©u cã
miƯng chích hút và sâu đục thân , cắt lá,
b, Tác dụng và cách dùng : - Đối với lúa: trừ sâu ,sâu ăn lá ,ray nâu rầy trắng , rầy xanh đuôi đen , bọ xít hôi , bọ xít
đen … - LiỊu lỵng dïng : 1,5 - 2 lÝt ha pha theo liỊu lỵng 1400 - 1600 1 lÝt thc pah víi 400-
600 lÝt níc phun khi s©u mới xuất hiện .

2. BAZULIN: Tên khác Diazion10G


a Tính chất : - Dạng bột , màu vàng trắng xám , mïi h«i . Ýt tan trong níc , dƠ tan trong dung dịch
muối thơm , trong cồn , dễ bay hơi , dễ bị phân huỷ trong a xít kièm
Công thức hoá học CH
3
CH
3
N CH CH - C
C- O - P CH
3
N 44
- Thuèc có thể tác dụng tiếp xúc , xông hơi , néi hÊp . §éc víi ngêi , gia sóc , cá trong đất và có thể với cây bị VSV và phân huỷ thành chất không độc .
b. Tác dụng và cách dùng . - Đối với lúa : diệt sâu đục thân , dâu ăn lá , bọ xít đen , bọ trũi , sâu năn .
- Liều lợng : 15 - 20 kgha rắc thuốc vào ngày thứ 25 su khi cấy ngày 40 sau khi sạ , sau 20 - 30 ngày từ lần rắc đầu thì số thuốc còn lại
Lu ý : giữ nớc trong ruộng 1 tuần để thuộc nội hấp.

3. DIMECRON Tên khác Phosphamindon 50 DD


a. Tính chất : - Dạng lỏng , màu xanh ®en , mïi nhĐ , dƠ tan trong níc và các dung dịch muối hữu cơ ,
dễ bị kiềm phân huỷ , ăn mòn nhôm sắt bền với ánh s¸ng .
- HÊp thơ qua l¸ , hiƯu lùc 3 - 5ngày , hết hiệu lực 3 tuần - HD tiếp xúc , vị độc nội hấp thấm sâu. Độc mạnh với những gia súc, ít độc với và thiên
dịch . Công thức hoá học : 50 hạt chất Phosphamindon
b. Tác dụng . và cách dùng .
- Diệt sâu có miệng chất hút , miệng nhai , đục thân . - Đối vơi lúa : diệt sâu đục thân , cuốc lá , bọ xít , bọ trũi
- LiỊu lỵng dïng : 1,5 - 2 lÝt ha , nồng độ 1500 . phun khi sâu mới xuất hiện

4. METHYLaarhtion 50 ND


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Azođrin 50dd tên khác: nuvac ro 50scw-Thuỵ Sỹ: BAZULIN: Tên khác Diazion10G DIMECRON Tên khác Phosphamindon 50 DD

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×