Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Phơng pháp điều tra : Sâu cắn gié :

Phơng pháp điều tra : Sâu cắn gié :

Tải bản đầy đủ - 59trang

- S©u non : Cã 6 ti : lóc míi nở sâu màu xanh lục , đầu đen sau lớn dần thân màu xanh nhạt , đầu màu nâu . Khi dÉy søc tõ ®èt 4 ®Õn ®èt 7 cđa bụng , mỗi bụng có một vạch
trắng . Theo tài liệu của trạm miền núi bắc bộ các tuổi của sấu là : tính trung bình Tuổi 1 : 4,5 mm ; tuæi 2 : 7mm ; tuæi 3 : 10,5 mm; tuæi 4 14,5 mm ; Tuæi 5 : 20mm ; tuổi
6 : 32mm nhộng màu vàng nhạt . b. Đặc điểm sinh học
- Bớm : Vũ hoá vào buổi sáng , thích hút các loại hoa không a ánh sang đèn đẻ trứng rải rác mặt sau lá , lúc đầu màu vàng nhạt sau thành xám đen . Mỗi bớm cái trung bình đẻ
120 trứng - Sâu non : mới nở nhả tơ dệt đầu mép lá thành bao , sau lớn dần kết các lá gần nhau
thành bao lớn , một sâu non có thể phýa 10 - 15 lá - Sâu làm nhộng : trong bao lá giữa cá khóm lúa .
thời gian sinh trởng : Rứng 4 -5 ngày
Sâu non 25 - 30 ngày
bớm vàng 4 - 5ngày

3. Phơng pháp điều tra :


- Chọn ruộng và điểm nh đv sâu đục thân . ở mỗi điểm :
+ Tuổi mạ : điều tra trong khung 40 - 50 cm
+ Trªn lóa gieo vãi sạ : điều tra bằng khung 1 x 1 m + Trên lúa gieo cấy theo hàng : khóm:đv 4 - 5 hàng mỗi hàng 1 -2 m 1 - 2 m
2
thời gian ít sau phải tăng số điều tra . - Ngắt các bao lá cuốn lá nhỏ : Cuốn lá lớn đếm và phân tuổi của từng loại sâu
- Đếm số dảnh : Số lá trung binh 1 dảnh , tính số lá 1m
2
- chỉ tiêu ®iỊu tra + mËt ®é s©u + ti s©u + tỷ lệ bị phá hại .
- Số liệu bớm vào đèn và mật độ trởng thành m
2
ngoài đồng ruộng .

4. Sâu cắn gié :


a . đặc điểm hình thái : - Ngài : màu nâu vàng nhạt , ở giữa cánh trớc có 2 đốm tròn vàng nhạt có đờng vân đen
chạy xiên từ đỉnh cánh và 7 chấm đen ở viền ngoài cánh
36
- Trứng : Đẻ thành tõng hµng ỉ cã líp keo nhùa che phđ , trøng mµu vµng khi gµn në cã mµu tÝm than
- Sâu non : Có 5 vạch : 1 vạch ở lng và hai bên thân có 2 sọc nâu đỏ đầu nâu nhạt có đ- ờng hình vân đờng cổ chai
- Nhéng : 16 - 20 mm tõ ®èt bơng thứ 7 cố đờng sống nổi ngang màu nâu đen trên có nhiều chấm lõm dới bụng có đuôi ngắn và một đôi gai dài
- Sâu non có 6 tuổi : tuæi 1: 2 - 4 mm tuæi 2 : 4 - 7 mm tuæi 3 : 8 - 15 mm tuæi 4 16 - 22 mm tuæi 5 : 23 - 30 mm tuæi 6 : 31- 40 mm
b . Đặc điểm sinh học : - Ngµi : a mïi chua ngät , xu tính có ánh sáng yếu , ban ngày ẩn nấp trong có dại, khóm
lúa , ban đêm giao phối và đẻ trứng một ngài có thể đẻ từ 300 - 600 trøng ë nhiƯt ®é tõ 22 - 33
C . §é Èm tõ 87 - 97 søc sinh s¶n của ngài khá cao. - Trứng : Thờng đợc đẻ ở đầu chóp lá lúa ngô đã khô
- Sâu non : tuổi nhỏ , hoá lúa . Càng lớn sức phá của sâu càng lớn có thể cán cự các bản
lá ngô để chừa phân chính hoặc cắn đứt các gié lúa . Nhiệt độ từ 19 - 2o C độ ẩm 85
trở lên thuận lợi cho sâu non phát triển . Sâu làm nhộng ở gốc lúa , ở dới đất xung quanh gốc ngô .
- Thời gian sinh tdởng : Trứng 6 - 7 ngày
sâu non 21 - 25 ngµy →
nhéng 10 - 13 ngày
ngài
Thời gian phá hoại mạnh : ở phía bắc và vụ mùa ở cuối tháng 9 - 10 - 11 - ở ven biển miền trung vào vụ đông xuân ở tháng 2 , 3 sống 4 - 9 ngày
c . ph ơng pháp điều tra
- Chọn ruộng và điểm nh đv sâu khác - Vợt để phát hiện sâu non tuổi nhỏ nhất là ở các ruộng đẻ nhánh ,
- Sau khi đã phát hiện thấy sâu , rung hoá lúa rung cây tìm trong gốc lúa kẽ ®Êt nøt ®Ĩ tÝnh mËt ®é
- ChØ tiªu ®iỊu tra : + Mật độ sâu con m
2
- Tuổi sâu + Trëng thµnh vµo b· chua ngät . tÝnh tû lƯ từng loại
37

5. Sâu gai :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng pháp điều tra : Sâu cắn gié :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×