Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Sâu cú mèo : Phơng pháp điều tra chung cho sâu đục thân

Sâu cú mèo : Phơng pháp điều tra chung cho sâu đục thân

Tải bản đầy đủ - 59trang

Ngài : Vàng nhạt có 5 - 7 chấm nhỏ ở giữa cánh trớc - ở trứng : xếp thành hình vây lá , phần lớn trên bẹ lá .
S©u non : phãt hång , cã 5 säc tÝm nâu dọctheo chièu dài thân có mảnh đầu nâu trên đen từng loại
+ Sâu có 5 tuổi
6 tuổi , dài 4 - 26 mm Nhộng : đầu màu nâu , mặt trớc loại dầu nâu hơi nhọn , loại đầu đen có 2 sừng .
b. Đặc điểm sinh học :
Ngài : Ưa ánh sáng , sau vũ hoá 2 ngày ngày đẻ trứng . mỗi ngài có thể đẻ 3-4 ổ , mỗi ổ 30 - 80 trứng .
Sâu non : Sau khi nở , phá hoại gân , lá , bẹ lá gây hiện tợng bẹ lá và lá bị vàng khả năng gây bông bạc chậm hơn loại 2 chấm nên bông lúa bị sau phá vẫn giữ màu vàng .
Sâu làm nhộng : ở ngay phần rạ của cây , ít khi xuống gốc Thời gian sinh trởng : 5 - 6 ngày : Sâu non 30 - 35 ngµy
→ nhéng 6 - 8 ngµy
→ ngµi
sèng 2 - 7 ngày Vòng đời khoảng 40 - 70 ngày , sâu phá vụ đông xuân và nhẹ hơn sâu đcụ thân 2 chấm .

3. Sâu cú mèo :


a . Đặc điểm hình thái Ngài : nâu vàng , đẻ ngay đêm vũ hoá hoặc đêm sau
- Sâu non : Phá ở rìa ruộng trũng . Sau 1- 2 tuỏi sống tập trung , phá lá là phần chính tuổi
lớn đợc vào bên trong thân hơn sâu 2 chấm đẫy sức sâu làm nhộng trong bẹ lá : - Sinh trởng : Trứng 7 - 10 ngày
sâu non 30 - 38 ngµy
→ nhéng 6 - 8 ngµy
→ ngµi
sèng 4 - 6 ngày

4. Phơng pháp điều tra chung cho sâu đục thân


- Chọn ruộng đại diện cho giống , thời vụ địa thế mỗi đại diện điều tra 1-3 ruộng , mỗi điều ra 5 điểm bất kỳ chéo góc . TH ít sâu phải tăn số điểm lên . Mỗi điểm : + đv mạ
điều tra 1.5 cđa khung 40 x50 cm + ®v lóa v·i, sa: Thời kỳ tuổi mạ nh đối với thời kỳ đẻ nhánh trở đi điều tra 1- 2m2
+ đv lúa cấy hoặc gieo từng hàng - nhóm mỗi điểm điều tra 1-2 m
2
chiỊu ngang 4-5 hµng lóa , chiỊu dµi 1-2 m dài
33
+ Chọn và cắt tận gốc những dảnh có nõn héo , dảnh có bẹ lá , lá bị héo , bông bị bạc để tránh bị sót sâu tuổi 5 và nhộng ở gốc
- Đếm số dảnh m
2
ghi rõ gđstcủa cây - Chỗ bị sâu , phân tuổi , ghi tổng hợp số dảnh bị hại do tõng lo¹i sau 2 chÊm , 5 chÊm ,
có mÌo . - Chỉ tiêu điều tra :
+ Mật độ sâu , trứng từng loại m
2
+ Phân tuổi - Tỷ lệ dảnh bị hại
+ Số lợng sinh trởng vào đêm .
Lứa 1 : Điều tra sâu trọgn gốc rạ ở ruộng màu , đất bỏ hoang ,ruộng làm đất Trọng rạ . trong lóa chiªm sím
Løa 2 : Lóa chiªm , xuân sơm, Lứa 3 : xuân muộn
Lứa 4 : xuân mn. Lóa chÐt , trõng løa 3 theo m¹ , sâu non theo mạ còn sống trên lúa mới cấy số lợng trứng bớm lứa 3 đẻ trên lúa mùa rÊt sím .
Løa 5 : mïa sím . ThĨ nghiªm khẳng định dự tính các lứa bớm bằng so0s liệu bớm vào đèn và mật độ bớm
trên đồng ruộng . - Khi bớm bắt đầu ra rõc thì điều tra mật độ trứng và tỷ lệ trứng nở để có những biện
pháp trừ cụ thể . - Đánh giá tỷ lệ của 1 lứa sâu theo phơng pháp 240 khãm 20 hµng x 6 khãm hµng x 2
d·y nh sau : Chia ruộng làm 2 dãy điều tra .
Mỗi dãy lấy 20 hàng cách đều nhau Mỗi hàng điều tra 6 khóm lúa
Sau đó đé đếm cắt nhánhhéo , bông bạc của các khóm đó đemứ số nhánh hữu hiệu có trong 240 khóm .Tiến hành khi dảnh bị hại và bông bcjj đã thay dổi ổn định .
34

II. Nhóm sâu hại lá , bông lúa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sâu cú mèo : Phơng pháp điều tra chung cho sâu đục thân

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×