Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Bón vôi : Tuỳ thuộc cơ giới đất nói chung đất càng nặng Bón phân chuồng , phân hữu cơ Cày vừa sâu , cày sâu : Bón phân lân thiên nhiên . Luân canh : Bón vôi thạch cao , kết hợp rửa mặn :

Bón vôi : Tuỳ thuộc cơ giới đất nói chung đất càng nặng Bón phân chuồng , phân hữu cơ Cày vừa sâu , cày sâu : Bón phân lân thiên nhiên . Luân canh : Bón vôi thạch cao , kết hợp rửa mặn :

Tải bản đầy đủ - 59trang

II. Biện pháp cải tạo đất .


A. Cải tại đất chua , nghÌo dinh dìng .

1. Bãn v«i : T thuộc cơ giới đất nói chung đất càng nặng


bón càng nhiều lợng vôi
bón . bảng tham khảo - Độ PH : 75 kcl hoµ trong 1 lÝt H
2
O lắc với đất để khoảng 5 phút
Dùng giấy đo Bảng tham khảo : Dùng vơi bột Cao
PH Đất nhẹ
Đất trung bình Đất nặng
L 35 10- 20 tạha
20 - 30 30 - 40
3,5 - 4,4 7 - 10
10 - 15 15 - 20
4,5 - 5,5 5 - 7
7 - 8 8 - 10
5,5 - 6,5 2 - 3
3 - 4 4 - 5

2. Bón phân chuồng , phân hữu cơ


- Bón tất cả các loại phân hữu cơ , phân xanh , phân rác đều tốt và nên bón lót khi cày
vỡ để phân đợc lấp sâu , hạn chế việc mất mát chất ding dỡng do bốc hơi và rửa trôi .

3. Cày vừa sâu , cày sâu :


Sau khi thu hoạch , cày vùi thân rạ , thân lá để tăng tỷ lệ mùn trong đất .

4. Bón phân lân thiên nhiên .


- Phân lân thiên nhiên có chứa cả lân và vôi , qua nhiỊu thÕ kû canh t¸c do phong hoá thổ nhỡng rửa trôi , xói mòn mà bị tiêu hao dần càng ngày cang chua và nghèo lân gây
đất bạc màu
cần bón phân lân để phục hồi

3. Luân canh :


- Luân canh giữa cây lúa nớc và cây trồng cạn , giữa cây láy hạt và cây ăn củ , giữa cây hoàn thảo và cây họ đậu , cây rễ chùm và cây rễ cọc có tác dụng khai thác đồng đều
các lớp đất , cải thiện chế độ H
2
O , chế ®é kh«ng khÝ trong ®Êt , nhê ®ã tÝnh chÊt đất tốt hơn .
B. Cải tạo đất mặn Từ nồng ®é 2 - 3 trë ®i trong ®Êt c¸c muối hoà tan có tác hại rõ rệt đến sinh trởng và
phát triển của cây trồng
cần có các biện pháp sau :
1.Ngăn mạn :
29
Bằng đắp những con đê dài , ngăn không cho nớc mặn ở biển tràn vào đồng thời lợi dụng nớc rửa rửa bớt mặn để giảm muối
đất trồng trọt đợc .

2. Bón vôi thạch cao , kết hợp rửa mặn :


- Nguyên nhân làm cho đất nặm bị xấu đi là sự có mặt của Na
+
trong keo đất khi bón vôi CaCo
3
thì Ca
2+
sẽ they thÕ Na
+
sÏ thay thÕ Na
+
trong phiøc hƯ hÊp thơ cđa keo ®Êt : Na
+
Ca
2+
keo ®Êt Na
+
+ CaCO
3
Keo đất
Na
+
+ Na
2
CO
3
Na
+
Na
+
Na
2
CO
3
có thể bón vôi kết hợp rửa mặn để rửa đi hoặc để nớc ma rửa bớt đi. - Bón vôi ở dạng thạch cao CaSO
4
rất thích hợp vì sản phẩm tạo NaSO
4
là 1 muối trung hoà .

3. Kỹ thuật làm đất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bón vôi : Tuỳ thuộc cơ giới đất nói chung đất càng nặng Bón phân chuồng , phân hữu cơ Cày vừa sâu , cày sâu : Bón phân lân thiên nhiên . Luân canh : Bón vôi thạch cao , kết hợp rửa mặn :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×