Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Căn cứ để chọn giống lúa : Kỹ thuật chọn lọc lúa giống :

Căn cứ để chọn giống lúa : Kỹ thuật chọn lọc lúa giống :

Tải bản đầy đủ - 59trang

+ Thiếu ánh sáng ảnh hởng đến quang hợp, + Do cây lúa bị đổ ,
+ Do nghẹn đòng , + Do sâu bệnh phá hoại ,
Chơng II. Một số khâu kỹ thuật trong nghề trồng lúa .

A. các phơng pháp làm lúa giống 4tiết


Có 2 nội dung cần phải làm là : chọn lọc lúa giống , nhân giống lúa

I. Chọn lọc giống lúa :


1. Căn cứ để chọn giống lúa :


a. đặc điểm , tíh chất đất trồng lúa ở từng địa ph ơng .
Ví dụ : - Đất đồi nơng
chọn giống chịu hạn tốt - Đất đồng chiêm trũng
chọn giống chịu úng tốt
- Đất mặn phèn
giống chịu nặm , phèn tốt . 24
b. Đặc điểm thời kỳ , khí hậu của từng địa ph ¬ng .
- Ỹu tè khÝ hËu, thêi tiÕt chi phối nhiều đến sự phân bổ các giống lúa , đến thời vụ gieo cấy, đến tình hình phát triển và gây hại của sâu bệnh
từng vùng mà chọn giống thích
hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết ở đó đảm bảo cho cây lúa sinh trởng và phát triển tốt . c. Trình độ canh tác và thâm canh trồng lúa của nhân dân địa ph
ơng . - ở nớc ta trình độ sản xuất thâm canh lúa còn nhiều hạn chế tập quán canh tác cũ vẫn
chi phối sản xuất , CS.VC kỹ thuật còn hạn chế Vì vậy : Việc đa các giống mới về các địa phơng phải rất thận trọng , chọn lựa giống phù
hợp . Ví dụ : Các giống lúa cho năng suất cao đòi hỏi nghiêm ngặt về quy trình , kỹ thuật nh :
Bón nhiều phân , chủ động tới tiêu nớc , giao cấy đúng thời vụ d. Đặc điểm sinh tr
ởng của từng giống lúa .
- Mỗi giống lúa có đặc điểm riêng , u thế riêng thích hợp với địa phơng nên trớc khi đa vào sản xuất phải chọn lựa kỹ càng đồng thời loại trừ sự lẫn tạp giữa các giống , hạn chế
lợng thoái hoá giống .

2. Kỹ thuật chọn lọc lúa giống :


- Trớc hết cần trồng thử : Tiến hành thùc nghiƯm so s¸nh gièng lóa míi víi c¸c gièng ở địa phơng đã từng sử dụng từ lâu .
kết quả thực nghiệm là cơ sở để chọn lựa những giống tốt đa vào sản xuất đại trà
- Chọn lọc thờng xuyên để có hạt giống tốt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật . thông qua việc làm ruộng lọc giống . . ruộng lọc giống đợc bố trí ơ nơi đất tốt , có điều kiện chủ động tới
tiêu và đầu t cao , quy trình kỹ thuật gieo trồng đảm bảo , lúa cấy 1 dảnh , thẳng hàng ,
để tiện chăm sóc và chọn lọc về sau . + Cã thĨ chän läc tõng c©y hay c©y lúa hỗn hợp , 1 lần hay nhiều lần tuỳ mục đích và
yêu cầu cần tuyển chọn . - Nhân nhanh số lợng hạt giống để cung cấp kịp thời cho sản xuất đại trà .

II. Nhân giống lúa .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ để chọn giống lúa : Kỹ thuật chọn lọc lúa giống :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×