Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Yếu tố số bông đơn vị S: Yếu tố số hạt bông : Yếu tố tỷ lệ hạt chắc . Yếu tố P 1000 hạt .

Yếu tố số bông đơn vị S: Yếu tố số hạt bông : Yếu tố tỷ lệ hạt chắc . Yếu tố P 1000 hạt .

Tải bản đầy đủ - 59trang

¬
D
E 1
2 3 4 5 6 7
8 9
Chó thích : A: Số bông đơn vị S 1, Cấy
B. Số hạt bông 2. Đẻ nhánh rộ
C. Tỷ lệ hạt ch¾c 3. Bắt đầu phân hoá đòng D. P 1000 h¹t 4.Số thân dảnh cao nhất
E. Năng suất 5. Phân hoá hoa 6. Thời kỳ giảm nhiễm
7. Thờii kỳ trổ bông 8. Thời kỳ vào chắc rộ
9. Thời kỳ chín

1. Yếu tố số bông đơn vị S:


- Là yếu tố ảnh hởng lớn nhất đến năng suất lúa - Nó ảnh hởng từ khi cấy 1 và chịu tácđộng của điều kiện ngoại cảnh trong ruộng lúa
sau khi cấy , đặc biệt là thời kỳ đẻ nhánh rộ2 đ mạnh nhất . Còn trong thời gian từ 7- 10
ngày sau thời kỳ đẻ nhánh tối đa thì không còn ảnh hởng nữa

2. Yếu tố số hạt bông :


- Là yếu tố ảnh hởng thứ 2 đến năng suất lúa . - Nó ảnh hởng từ khi bắt đầu phân hoá đòng 3 , mạnh nhất là thời kỳ phân hoá gié cấp
2 còn sau khi thời kỳ phân hoá hoa thì hầu nh không còn nữa .
- Số hoa hoa thoái hoá ảnh hởng đến năng suất mạnh nhất ở thời kỳ giảm nhiễm . - Trớc khi trổ 5 ngày hầu nh số hạt bông hầu nh đã quyết định xong .

3. Yếu tố tỷ lệ hạt chắc .


19
- Biểu thị bằng tỷ lệ hạt lép đờng gạch chéo chia dời đồ thị - Tỷ lệ hạt lép bắt đầu có ảnh hởng đv năng suất từ thời kỳ 3 bắt đầu phân hoá đòng ,
nhng mạnh nhất vào 3 thời kỳ : 6, 7, 8 giảm nhiều trổ bông , vào chắc rộ - Sau trổ bông chừng 30 - 35 ngày hầu nh không ảnh hởng nữa .

4. Yếu tố P 1000 hạt .


- Là yếu tố ảnh hởng đến năng suất ít hơn so với các yếu tố khác . - Nó ảnh hởng từ khi cây lúa bắt đầu phân hoá gié cấp2. 4 đến cuối thời kỳ phân hoá
5 . - Còn giảm nhiễu 6 và vào chắc rộ 8
Bốn yếu tố trên tổng hợp lại
quá trình hình thành năng suất lúa . - Trong sơ đồ phần nổi phía trên sơ đồ là phần tích cực tăng năng suất trong đó ảnh hởng
nhiều là số bông và số hạt bông
- 2 yếu tè ¶nh hëng tõ khi cÊy →
tríc gi¶m nhiƠm, quan trọng nhất là thời gian đẻ nhánh rộ và phân hoá gié cấp 2 .
Phần này càng lơná thì năng suất càng cao .
- Còn thời kỳ bắt dầu phân hoá đòng trở về sau chủ yếu là phòng trừ hoa thoái hoá, hạt lép và P hạt thấp trong thời gian này có điểm quan trọng : giảm nhiễu, trổ bông và vào
chắc rộ .
- Ngoài ra còn chịu ảnh hởng điều kiện ngoại cảnh của từng địa phơng , thòi tiết khí hậu , phân bón , thuỷ lợi
Cần dựa vào từng thời kỳ , từng điều kiện cụ thể để có biện pháp tác động hợp lý đó
chính là cơ sở khoa học để tăng năng suất mỗi vùng .
c . Một số kh¸i niƯm vỊ gièng lóa 1 tiÕt

I. Kh¸i niƯm vỊ hạt giống nguyên chủng GNC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố số bông đơn vị S: Yếu tố số hạt bông : Yếu tố tỷ lệ hạt chắc . Yếu tố P 1000 hạt .

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×