Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Thời kỳ quy định trọng lợng 1000 hạt . Biện pháp chủ yếu nâng cao P- 1000hạt :

Thời kỳ quy định trọng lợng 1000 hạt . Biện pháp chủ yếu nâng cao P- 1000hạt :

Tải bản đầy đủ - 59trang

+ Bãn nhiỊu ë thêi kú sau + Bãn ph©n không cân đối
+ Cấy quá dày + Mức nớc ngập sâu
+ Thời kỳ làm đòng thiếu ánh sáng làm cây mềm yếu - Biện pháp khắc phục :
+ Chọn giống thấp cây + Giống chịu lợng phân cao
+ Mật độ cây vừa phải

V. Quá trình hình thành trọng lợng hạt và biện pháp tác động .


1. Thời kỳ quy định trọng lợng 1000 hạt .


- P-1000 hạt là yếu tố thứ 4 cấu thành năng suất lúa. - Thời kỳ quyết định P-1000 hạt rõ rệt nhất là trớc và sau thời kỳ giảm nhiễmtrớc khi
trổ bông khoảng 6 đến 18 ngày và thời kỳ vào chắc rộ 33-38 ngày sau khi trổ.
2.Cơ cấu quyết định P - 1000 hạt.
Hạt thóc to hay nhỏ - P-1000 hạt phụ thuộc vào 2 yếu tố :
Phôi nhũ đầy nhiều hay ít. + Hạt thãc to hay nhá phơ thc vµo vá trÊu to hay nhỏ và phụ thuộc vào thời kỳ giảm
nhiễu trớc trổ bông :Nếu điều kiện dinh dỡng tốt và ngoại cảnh thuận lợi vỏ trấu phát triển tốt nên to .
+ Mức độ hạt đẩy nhiều hay ít phụ thuộc quá trình tích luỹ tinh bột trong hạt sau khi lóa trỉ . NÕu thêi kú sau trỉ bông điều kiện ngoại cảnh bất lợi B hạt giảm rõ rệt
Nguyên nhân gây hạt P thấp : + Chđ u lµ thiÕu dinh dìng ,
+ Thiếu ánh sáng ảnh hởng đến quang hợp, + Do cây lúa bị đổ ,
+ Do nghẹn đòng , + Do sâu bệnh phá hoại ,
17

3. Biện pháp chủ yếu nâng cao P- 1000hạt :


- Cần tác động chủ yếu vào 2 yếu tố : vỏ trấu và độ đầy củ hạt . a. Làm tăng độ to của vỏ trấu :
- Yêu cầu : bón phân thúc vào trớc kỳ giảm nhiễm khoảng 15 - 17 ngày trớc khi trổ bông
- Lu ý : Bón đón đòng tuy làm tăng số hạt bông nhng sẽ làm P hạt thấp hơn nhất là trong điều kiện không thuận lợi
cần tác động từ trớc khi lúa trổ vào Thời kỳ giảm
nhiễm và phải giữ nớc , không để ruộng cạn , bón đạm vừa phải tránh làm cho thân lá rậm rạp .
Vì sao không boná đạm vừa phải vào giai đoạn này ?
b. Xúc tiến quá trình tích luỹ phôi nhũ . - Sau khi đã có vỏ trấu to cần xúc tiến quá trình tích luỹ tinh bột vào vỏ trấu để phát triển
hình thành hạt gạo nhờ đó P hạt mới tăng đợc . - Biện pháp : + Giữ cho cây lá xanh tốt sau khi lúa trổ để cây quang hợp thuận lợi
tích luỹ đợc nhiều chất
hạt sẽ to và nặng .
+ Nếu thấy ruộng lúa xấu thì bón thúc phân sau khi trổ đều Ví dụ : Phân thiên nông đạm +kaly
+ Phòng trừ sâu bệnh , không để cây lúa bị lộp , tránh để cây lúa vàng sớm , ruộng lúa xấu

VI. Tổng hợp quá trình hình thành năng suất lúa .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời kỳ quy định trọng lợng 1000 hạt . Biện pháp chủ yếu nâng cao P- 1000hạt :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×