Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Thời kỳ quyết định hạt chắc : Biện pháp chủ yếu nâng cao tỷ lệ hạt chắc

Thời kỳ quyết định hạt chắc : Biện pháp chủ yếu nâng cao tỷ lệ hạt chắc

Tải bản đầy đủ - 59trang

Lu ý : Tình trạng ruộng lúa khi đón đòng và nuôi đòng: nếu ruộng lúa quá tốt
không nên bón vì số lợng hạt tăng nhiều nhng hạt bị lép cũng nhiều

IV. Quá trình hình thành tỷ lệ chắc và biện pháp tác động


1. Thời kỳ quyết định hạt chắc :


- Tỷ lệ hạt chắc là tỷ lệ những hạt nặng - Tỷ lệ hạt chắc ảnh hởng rõ rệt tới năng suất lúa
- Thông thờng tỷ lệ hạt lép bông chiếm 10 nều biện pháp canh tác kh«ng tèt cã thĨ
chiÕm 20 - 30 . Thêi kú quyết định tỷ lệ hạt chắc : Là lúc bắt đầu phân hoá đòng đến sau khi trổ bông 30
- 35 ngày .
2 . Cơ cấu hình thành tỷ lệ hạt chắc :
- Quá trình hình thành tỷ lệ hạt chắc chịu nảh hởng trong 2 thời kỳ : trớc và sau trổ bông + Trớc thời kỳ trổ bông : Tỷ lệ hạt chắc phụ thuộc số hoa bông nhiỊu hay Ýt .
+ Sau khi trỉ b«ng : Tû lệ hạt chắc phụ thuộc quá trình quang hợp tốt hay xấu , hô hấp
mạnh hay yếu . - Khả năng tiếp nhận các chất của hạt thời gian dài hay ngắn . Sau khi trổ bông nếu ánh
sáng không đầy đủ sẽ trở ngại cho quá trình vào chắc
tỷ lệ hạt chắc giảm rõ rệt. Ví dụ : lúa chiêm xuân của các tỉnh phía Bắc thờng gặp tình trạng này
Ngợc lại quá trình quang hợp của thời kỳ sau trổ bông càng thuận lợi
lợng Gluixít hình thành càng nhiều , đạm trong thân lá càng cao
càng xúc tiến mạnh quá
trình vận chuyển vào hạt
hạt càng chắc - Sơ đồ khái quát cơ cấu hình thành tỷ lệ hạt chắc tức là nguyên nhân hình thành
Hạt không thụ tinh Số hạt bông nhiều ít
hạt lép : ảnh hởng trớc trổ bông
Hạt ngừng phát dục -Lợng QH nhiều hay ít
ảnh hởng sau trổ bông -Lợng hô hấp -Chuyển vật chất nhiều hay ít
- Năng lực của hạt lúa khác dài ngắn 15

3. Biện pháp chủ yếu nâng cao tỷ lệ hạt chắc


a. Cấy đúng thời vụ , đúng tuổi mạ : - Nhằm giúp cây lúa sinh trởng nhanh
- CÊy sím trong thêi vơ cho phÐp thêi gian sinh trởng kéo dài
các chất tích lũy đợc nhiều
tỷ lệ hạt chắc nhiều.
b. Đảm bảo các điều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho lúa tăng trởng tốt từ khi bắt đầu phân hoá đòng đến khi ruộng lúa trổ đều .
- Hạt không thun tinh hay ngừng phát dục chủ yếu do thời kỳ bắt đầu phân hoá đòng đến
khi ruộng lúa trổ đều .Trong thời gian này nếu cây gặp hạn, ma bão ngập lụt hoặc trời rét đều ảnh hởng đến tỷ lệ hạt chắc .
- Biện pháp cụ thể : +Phòng tránh thiên tai + Phòng trừ sâu bệnh ví dụ bệnh đạo ôn , bạc lá, sâu đục thân , sâu cắn dé
c.Không nên tăng số hạt cây quá nhiều vì sẽ dẫn đến hạt lép nhiều. d. Chăm sóc cho cây khoẻ trong thời kỳ trổ bông :
- Cây khoẻ
Quang hợp mạnh có lợi cho thời kỳ vào chắc của hạt . - Biện pháp cụ thể: Cấy đúng thời vụ , bón nhiều phân chuồng , bón cân đối.
Các loại phân N,P,K , làm cơ sục bùn tạo điều kiện cho bé rƠ.
e.Bãn thóc sau khi lóa trỉ ®Ịu: - Dïng ®¹m , Kaly bãn cho lóa sau khi trỉ b»ng cách phun lên lá
sẽ tăng tỷ lệ hạt
chắc. g.Phòng trừ sâu bệnh :
Một trong những nguyên nhân gây hạt lép là sự phá hoại của sâu bệnh ở thời kỳ sau khi
trổ
vì vậy cần điều tra phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn chặn . h. Phòng chống cây lúa đổ :
- Cây lúa đổ , nhất là đổ sớm vào thời kỳ vừa trổ bông , phơi màu làm cho hạt bị lép
nhiều . - Nguyên nhân gây đổ :
+ Do bón phân đạm ho¸ häc qu¸ nhiỊu 16
+ Bãn nhiỊu ë thêi kú sau + Bón phân không cân đối
+ Cấy quá dày + Mức nớc ngập sâu
+ Thời kỳ làm đòng thiếu ánh sáng làm cây mềm yếu - Biện pháp khắc phục :
+ Chọn giống thấp cây + Giống chịu lợng phân cao
+ Mật độ cây vừa phải

V. Quá trình hình thành trọng lợng hạt và biện pháp tác ®éng .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời kỳ quyết định hạt chắc : Biện pháp chủ yếu nâng cao tỷ lệ hạt chắc

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×