Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Thời kỳ quyết định số hạt bông

Thời kỳ quyết định số hạt bông

Tải bản đầy đủ - 59trang

- Bón đầy đủ phân lót , dùng phân có chất lợng cao sẽ có lợi cho quá trình đẻ nhánh và tăng số bông .
- Bón lót phân chuồng kết hợp N. P . K một cách thoả đáng rồi bón thúc bằng phân đạm hoặc phân bón qua lá phân của công ty khuyến nông khi cây đã bén rễ hồi xanh , lúa
sẽ đẻ nhánh mạnh , đẻ tập trung vào thời kỳ đầu
tỷ lệ nhánh hữu hiệu tăng . Cần kết hợp bón phân thúc và làm cỏ sục bùn để thúc đẩy quá trình đẻ nhánh .
d. Hạn chế nhánh vô hiệu
- Những nhánh yếu , không có kỹ năng hình thành bông
cần hạn chế mức tối đa bằng nhiều cách :
+ Rút cạn nớc phơi ruộng
+ Cho ngập nớc sâu 20m trong thời kỳ đẻ nhánh vô hiệu + Điều tiết phân bón ngay từ đầu
+ Hạn chế bón thúc đạm vào giữa thời kỳ để nhánh .

III. Quá trình hình thành số hạt trên bông và biện pháp kỹ thuật tác động .


1. Thời kỳ quyết định số hạt bông


- Số hạt bông là số hoa phân hoá và hình thành trên bông - Thời kỳ quyết định số hạt bông là lúc bắt đầu từ phân hoá đòng đến cuối thời kỳ giảm
nhiệm
- Lu ý : Trớc khi trổ bông 5 ngày không còn ảnh hởng nữa
2. Cơ cấu hình thành số hạt bông - Phụ thuộc 2 yếu tố : Đó là tổng số hoa phân hoá và số hoa thái hoá.
Số hoa phân hoá số hoa thoái hoá số hạtsố bông nhiều và ngợc lại. Thời kì quyết định phân hoá số hoa là lúc bắt đầu phân hoá đòng đến lúc bắt đầu phân
hoá hoa.Tiếp thao là thời kì một số hoa bị thái hoá do những điều kiện ngoại cảnh không
thích hợp. Lu ý về quan hệ gia số hoa vµ sè giÐ cÊp1,cÊp 2:sè giÐ chi phèi sè hoa bông
Số gié cấp1 nhiều đặc biệt số gié cấp 2 nhiều
số hoabông nhiều và ngợc lại.
3.Biện pháp chủ yếu để tăng số lợng hạtbông.
13
a.Hạn chế tăng số bông quá nhiều. -Do cây lúa nếu đẻ quá nhiều nhánh nhỏ yếu
bông nhỏ
hạtbông ít vì vậy cần áp
dụng các biện pháp ngay từ đầu nh : -Biện phá tác động :ngay từ đầu cần:
+Đảm bảo mạ tốt
+Cấy đúng thời vụ +Bón phân thích đáng
+Làm cỏ sục bùn kịp thời nhằm thúc đẩy cây lúa đẻ nhánh sớm
+ức chế đẻ nhánh vô hiệu .
Làm đợc nh vậy sẽ bảo đảm nhánh to bông to, hạt nhiều. b. Nuôi d
ỡng - Các nhánh hựu hiệu đều to, khoẻ cho tới thời kì phân hoá đòng và phòng trừ kịp thời
sâu bệnh hại cho lúa .
c.Xúc tiến quá trình phân hoá hoa . - Thời kì tích cực có thể xúc tiến phân hoá hoa là lúc bắt đầu phân hoá đòng đến phân
hoá hoa chỉ có 7-10 ngày . Trong thời kì này điều kiện ngoại cảnh và chế độ dinh dỡng có ý nghĩa quan trọng.
Bón phân đón đòng là lúc bắt đàu phân hoá đòng khoảng 30-32 ngày trớc khi lúa trổ có tác dụng tăng số hạt bông rõ rệt . Dùng phân đạm kết hợp phân kali càng có hiệu quả
cao. d. Phòng trừ hoa thoái hoá :
-Từ sau thời kì phân hoá hoa, đặc biệt thời kì giảm nhiễm số hoa trên bông dễ bị thái hoá nhất .
-Trong điều kiện bình thờng có tới 30số hoa bị thoái hoá.
Biện pháp : chú ý phòng trừ hiện tợng thoái hoá hoa. -Bón phân thúc vào thời kì bắt đầu phân hoá đòngbón đón đòng và thời kì giảm nhiễm
bón nuôi đòng
đẻ tăng số số hạt trên bông.
14
Lu ý : Tình trạng ruộng lúa khi đón đòng và nuôi đòng: nếu ruộng lúa quá tốt
không nên bón vì số lợng hạt tăng nhiều nhng hạt bị lép cũng nhiều

IV. Quá trình hình thành tỷ lệ chắc và biện pháp tác ®éng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời kỳ quyết định số hạt bông

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×