Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Quan sát quá trình hình thành số bông Biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng số bông .

Quan sát quá trình hình thành số bông Biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng số bông .

Tải bản đầy đủ - 59trang

+ Khi bắt đầu phân hoá đòng
số nhánh vô hiệu tăng nhiều cần tác động kịp
Khả năng thành bông giảm thời.
Thông thờng : G chín sớm : phân hoá đòng trớc khi đẻ nhánh tối đa . G chín bình thờng : Phân hoá đòng trùng thời kỳ đẻ nhánh tối đa
G chín muộn : phân hoá đòng sau trùng thời kỳ đẻ nhánh tối đa
- Ngoại cảnh cũng ảnh hởng đến quá trình hình thành bông : + ¸nh s¸ng : trong thêi gian 28 - 48 ngµy trớc khi trổ bông , thiếu ánh sáng
số bông
giảm , ít + Chất dinh dỡng : đạm , lân : thời kỳ 43 ngày trớc khi trổ bông cần bón phân để tăng
quá trình hình thành số bông .

2. Cơ cấu hình thành số bông :


- Số bông đợc hình thành trên 2 yếu tố - Mật độ cấy - tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu
+ Mật độ cấy tha + ánh sáng đủ + dinh dỡng nhiều
số bông đạt tiêu chuẩn
Đòi hỏi cấy với mật độ hợp lý , đất tốt , phân nhiều , thời tiết nóng ấm thuận lợi cho đẻ nhánh thì cấy tha .
- Nếu đất xấu , ph©n Ýt , thêi tiÕt rÐt trêi ©m u thiếu ánh sáng thì cấy dày để tranh thủ số
câyđơn vị diện tích nhằm đảm bảo đủ số bông sau này . b. Tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu :
- Nhánh đẻ ở vị trí khác nhau trên cây
khả năng thành công khác nhau Ví dụ : G có 17 - 18 lá nếu nhánh đẻ từ cách 12 lá trở về trớc
Có nhiều khả năng cho
bông . còn đẻ từ lá 14 trở về sau
vô hiệu .
Biện pháp : Hạn chế những nhánh đẻ muộn nhánh có chiều cao không đạt 23 chiều cao cây mẹ , nhánh chỉ có dới 3 lá xanh .
Vì đây là những nhánh không thể thành công đợc .

3. Quan sát quá trình hình thành số bông


Các chỉ tiêu để quan sát , dự tính số bông là : - Dựa vào số dảnh lúa trong thời kỳ đẻ nhánh tối đa :
11
Lu ý : Thông thờng số dảnh thành bông chiếm khoảng 80 số dảnh tối đa, còn 10 - 20 nữa là số dảnh không thành công . Tuy nhiên còn tuỳ thuộc thời tiết trớc và sau thời
kỳ đẻ nhánh , tuỳ chế độ dinh dỡng và điều kiện sống của cây mà khẳng định số dảnh hình thành bông tăng hoặc giảm
- Dựa vào tốc độ ra lá : 0,3 lá tuần
nhánh đó không thành bông đợc 0,6 lá tuần
nhánh đó hình thành bông đợc
- Dựa vào số lá xanh trên cây : 4 lá xanh
nhánh đó hình thành bông đợc 4 lá xanh
không thành bông
- Ngoài ra còn dựa và tỷ lệ chiều cao thân cây, dựa vào tiết diện lóng gốc để quan sát quá trình hình thành số bông

4. Biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng số bông .


Muốn đạt số bông đơn vị diện tích thích hợp cần chú ý 2 yếu tố : mật độ cây và quá trình đẻ nhánh
Do mật dộ cây phụ thuộc vào : giống , đất đai , thời tiết từng thời vụ , phân bón , trình độ thâm canh còn quá trình đẻ nhánh phụ thuộc vào chất l
ợng mạ, thời tiết cấy ,
phân bó, cách chăm sóc
nên chú ý các biện pháp kỹ thuật sau: a. Bảo đảm mạ tốt khoẻ : Qua các tiêu chuẩn sau :
- Cây mạ to , khoẻ
- Lá đứng màu xanh , ngả vàng - Rễ ngắn , trắng ngà
Yêu cầu phải thực hiện các biện pháp làm mạ thích hợp để có mạ đanh dảnh , cứng
cây , rễ ngắn . b. Cấy lúa đúng thời vụ :
Do trong quá trình sinh trởng , thời gian từ cấy
bắt đầu phôi hoá đòng có nhiều biến đổi nếu có thể chỉnh sao cho có lợi ., Chẳng hạn : Nếu cấy đúng thời vụ , thời gian
sinh trởgn dài , có lợi cho quá trình đẻ nhánh , tạo điều kiện tăng số bông đơn vị diện
tích . c bón phân lót và bón thúc đầy đủ :
12
- Bón đầy đủ phân lót , dùng phân có chất lợng cao sẽ có lợi cho quá trình đẻ nhánh và tăng số bông .
- Bón lót phân chuồng kết hợp N. P . K một cách thoả đáng rồi bón thúc bằng phân đạm hoặc phân bón qua lá phân của công ty khuyến nông khi cây đã bén rễ hồi xanh , lúa
sẽ đẻ nhánh mạnh , đẻ tập trung vào thời kỳ đầu
tỷ lệ nhánh hữu hiệu tăng . Cần kết hợp bón phân thúc và làm cỏ sục bùn để thúc đẩy quá trình đẻ nhánh .
d. Hạn chế nhánh vô hiệu
- Những nhánh yếu , không có kỹ năng hình thành bông
cần hạn chế mức tối đa bằng nhiều cách :
+ Rút cạn nớc phơi ruộng
+ Cho ngập nớc sâu 20m trong thời kỳ đẻ nhánh vô hiệu + Điều tiết phân bón ngay từ đầu
+ Hạn chế bón thúc đạm vào giữa thời kỳ để nhánh .

III. Quá trình hình thành số hạt trên bông và biện pháp kỹ thuật tác động .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan sát quá trình hình thành số bông Biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng số bông .

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×