Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
nhiệt độ : thích hợp 25-30

nhiệt độ : thích hợp 25-30

Tải bản đầy đủ - 59trang

đó ta gọi đây là thời kỳ lúa đứng cái.Từ đây cây lúa chuyển sang giai đoạn phân hoá đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc và chín
. Thời kỳ lúa làm đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc chín và yêu cầu ngoại cảnh của nó
I . Những đặc điểm chính của cây lúa ở thời kỳ sau đẻ nhánh .

1. Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa


- Bông lúa lúc còn nằm trong bẹ lá gọi là đòng lúa - Đòng lúa phân hoá khi đẻ nhánh đạt tối đa
-Trong quá trình này gieo lúa , hoa lúa , hạt phần lúa hình thành và hoàn thiện -Sau phân hoá đòng 30 ngày, đồng lúa phân ra khỏi bẹ lá . cây lúa đã trổ bông .

2. Hình thành hạt lúa .


- Sau trổ bông , hoa lúa mở phơi mao để tiến hành thụ phấn . Hoa lúa thụ phấn theo tình tự từ đầu bông trở xuống
hạt lúa đầu bông thẳng chắc
hơn , to hơn . -sau thụ phấn hạt lúa dần dàn hình thành và phát triển .cac chất tập trung vế hạt nên hạt
to và chắc dần
hạt lúa trải qua thời kỳ chín sữa
chín sáp
chín vàng
chí hoàn toàn .
3 .Cây lúa tập trung tinh bột vào hạt .
- Lợng tinh bét tÝch luü trong h¹t do :- 13 tõ thân bẹ lá chuyển lên 23 từ quang hợp của cây sau trổ bông tạo nên
Lá đòng và hai lá dới đòng có vai trò quan trọng trong tổng hợp tinh bột cho hạt
ánh sáng đầy đủ
quang hợp tốt
tinh bột hình thành nhiều
năng suất lúa cao
.

II. yêu cầu điều kiện sống sau đẻ nhánh .


1. nhiệt độ : thích hợp 25-30


C; 35 C
thời gian làm đòng rút ngắn nên bông sẽ nhỏ ít
hạt về sau bị lép nhiều .
8
+ 18 C kéo dài
hạt lóa còng lÐp nhiỊu .vơ lóa xuan ë miỊn b¾c nhiệt độ thấp nên
ảnh hởng đên năng suất lúa . Để tạo điều kiện thích hợp ở thời kỳ này cần gieo trồng đúng thời vụ cho từng giống lúa
2 chế độ nớc -Từ khi làm đòng
chín sữa cây lúa rất cần nớc .
-Thiếu nớc
hạt lép nhiều :ruộng gặp hạn
bông bị nghẹn đòng, không thoát ra khỏi bẹ lúa đợc -lúa ngập lụt kéo dài
đòng bị thối , phấn hoa trơng nớc sẻ vỡ ra mất sức sống
thờng gặp ở vụ lúa mùa miền bắc ,miền trung - tháng chín đến tháng 10 Mức nớc thờng xuyên phải đủ trong ruộng và khoảng 10cm .
Khi lúa bắt đầu chín bông lúa uốn câu
tháo nớc cạn , phơi ruộng vài ngày cho lúa chóng chín dễ gặt .
3 . Dinh dỡng : - khi làm đòng cần những chất dinh dỡng nhất là đạm và kali.
-Thiếu đạm :bông nhỏ ít hoa , hạt dễ lép . -Quá nhiều đạm :Hạt lép dễ nhiễm sâu bệnh
phải thận trọng .Thờng bón đón đòng
bắt đầu phân hoá hoặc bon nuôi đòng khoảng 15 ngay trớc khi trổ
bông to , nhiều hoa , hạt chắc .
- Sau khi lúa trổ nhu cầu dinh dỡng giảm dần
không cần bón phân lúa lúc này trừ tr- ờng hợp ruộng thiếu phân và có biểu hiện lúa vàng , cây còi cọc .
Nh vậy nắm vững thời kỳ sinh trởng và phát triển yêu cầu ngoại cảnh của nó để chăm
sóc hợp lý nâng cao năng suất cây lúa . Vậy những yếu tố nào hình thành nên năng suất cây lúa và biện pháp kỹ thuật tác động ra sau ta sang e
B. Các yếu tố hình thành năng suất lúa và biện pháp kỷ thuật tác động.4 tiết
I . các yếu tố hình thành năng suất lúa
4 yếu tố
- Số bông đơn vị diện tích - Số hạt bông
9
- Tỷ lệ hạt chắc -Trọng lợng hạt 1000
Năng suất = Số bông
x số hạt x Tỉ lệ hạt chắc x P
1000
hạt
- Các yếu tố trên liên quan chặt chẽ với nhau
phát huy đầy ®đ vai trß tõng u tè nh: ®Êt ®ai , ph©n bãn , khÝ hËu , giãng lóa ,
VÝ Dơ: Số bông : Phụ thuộc : mật độ cấy quá trình đẻ nhánh tỉ lệ nhánh hữu hiệu + Mật độ cấy đvị S thấp
Lợng dinh dỡng cao , đẻ nhánh mạnh , số bông tăng.
+ Mật độ quá cao
lợng dinh dỡng ít , đẻ nhánh yếu
Số bông ít . Dựa vào sự tơng quan của các yếu tố , ta có thể TĐ nhng hay ít vào từng yếu tố để đạt
năng suất cao . Để hiểu rõ mối tơng quan này cũng nh vÞ trÝ cđa tõng u tè . Chóng ta sẽ xem xét phân tích kỹ từng trờng hợp cụ thể sau đây :
II. QUá trình hình thành số bông và biện ph¸p kü thuËt t¸c động .

1. Thời kỳ quyết định số bông .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

nhiệt độ : thích hợp 25-30

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×