Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 15trang

2. Các hoạt động dạy học.


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
45 - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu:
Vờn Cải Gió lên vờn cải tốt tơi
Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao Em ®i móc níc díi ao
ChiỊu chiỊu em tíi, em rào, em trông.
Sớm nay bớm đến lợn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cời Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần15
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 15: ôn tập cho phông chữ và cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ, cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.


Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiĨu häc Bµ TriƯu
Thêi gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
5
37
3
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Nêu các bớc để chọn cỡ chữ văn bản?
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông
chữ có dấu hiệu gì? ? Khi soạn thảo văn bản ta thờng chọn cỡ chữ bao
nhiêu
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng nh phông
chữ, cỡ chữ mẫu:
Con chim hay hót
Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
2HS 2HS
2HS
2HS
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 2 tuần15
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 15: Luyện tập chọn cỡ chữ, phông chữ
1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiÓu häc Bà Triệu

2. Các hoạt động dạy học.


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
45
3
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng nh phông
chữ, cỡ chữ mẫu:
Trong sơng sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bớc qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất Tởng mình lững thững lên Trăng
Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
2HS 2HS
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Bài chọn lại cỡ chũ:
HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ ®óng nh cì ch÷ mÉu:
Con chim hay hãt Con chim nó đỗ cành tre
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiĨu häc Bµ TriƯu
Bay ra cµnh chÌ nã hãt hay hay Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
Bài Luyện tập
HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu:
Vờn Cải
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng Tiểu học Bà Triệu
Gió lên vờn cải tốt tơi Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nớc dới ao Chiều chiều em tới, em rào, em trông.
Sớm nay bớm đến lợn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cời Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng
Trần Đăng Khoa
Nguyễn Thị Hải YÕn Trêng TiĨu häc Bµ TriƯu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×