Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Khại niãûm v ãư s áu, b ãûnh hải 1. Khại niãûm vãư Âiãưu kiãûn phạt s inh, phạt triãøn s áu b ãûnh hải cáy träư ng :

Khại niãûm v ãư s áu, b ãûnh hải 1. Khại niãûm vãư Âiãưu kiãûn phạt s inh, phạt triãøn s áu b ãûnh hải cáy träư ng :

Tải bản đầy đủ - 24trang

II. Âiãưu kiãûn phạt s inh, phạt triãøn s áu b ãûnh hải cáy träư ng :


Sáu, bãûnh hải phạt Sáu, bãûnh hải phạt
s inh, phạt triãø n phủ s inh, phạt triãø n phủ
thüc vo nhỉ ỵng thüc vo nhỉ ỵng
âiãưu kiãûn no? âiãưu kiãûn no?
Âiãư u kiãûn
1. Nguäön
sáu, bãûnh.
2. Âiãöu kiãûn khê
háûu.
3. Âiãöu kiãûn âáút
âai.
4. Âiãöu kiãûn v
giäúng cáy träưng v
chãú âäü chàm sọc.
nh hỉåíng Biãûn phạp
phng ngỉìa
Bãûnh âảo än
Bãûnh låí cäø rãø åí cáy con
Ngưn sáu, bãûnh hải
Âiãưu kiãûn khê háûu, âáút âai
Näüi dung NC
Âiãư u kiãûn
nh hỉåíng Biãûn phạp phng
ngỉìa
1. Ngưn sáu, bãûnh
- Sàơn cọ trãn âäưng rüng.
- Hảt giäúng, cáy con bë nhiãùm sáu, bãûnh hải.
- Biãûn phạp canh tạc: + Cy, bỉìa, phåi i,
lm dáưm.
+ Vãû sinh âäưng rüng, phạt quang båì
rüng . . . + Sỉí dủng hảt giäúng
sảch bãûnh.
Näüi dung NC
Âiãư u kiãûn
nh hỉåíng Biãûn phạp ngàn
ngỉìa
2. Âiãưu kiãûn khê
háûu
- Nhiãût âäü mäi trỉ åìng
:
+ Phạt sinh, phạt triãøn. + Vng âåìi.
- Âäü áøm khäng khê v lỉ åüng mỉ a:
+ Phạt sinh, phạt triãøn.
+ Ngưn thỉïc àn. - Gieo träưng âụng
thåìi vủ.
- Thàm âäưng thỉåìng xun.
- Chn giäúng cỏy trọửng thờch hồỹp.
+ Quaù trỗnh xỏm nhỏỷp.
+ Lỏy lan.
-
Xổớ l bàòng nhiãût âäü thêch håüp.
Näüi dung NC
Âiãưu kiãûn
nh hỉåíng Biãûn phạp phng
ngỉìa
3. Âiãưu kiãûn âáút
âai
Thỉìa hồûc thiãúu dinh dỉåỵng cỏy trọửng õóửu
phaùt trióứn khọng bỗnh thổồỡng dóự phaùt sinh,
phaùt triãøn sáu, bãûnh hải.
- Ln canh cáy träưng.
-
Cy xåïi âáút. -
Bọn phán khoa hc, tỉåïi tiãu håüp l.
Näüi dung NC
Âiãưu kiãûn
nh hỉåíng Biãûn phạp phng
ngỉìa
4. Âiãưu kiãûn vãư
giäúng cáy träưng v
chãú âäü chàm sọc
- Hảt giäúng, cáy con bë nhiãùm sáu bãûnh
hải.
- Chãú âäü chàm sọc chỉa håüp ly.ï
+Bọn nhiãưu phán họa hc âảm, kali.
+Tỉåïi tiãu chua håüp l: hản hạn, ngáûp
ụng . . . - Kiãøm dëch giäúng cáy
träưng trỉåïc khi âem vo gieo träưng.
- Sỉí dủng giäúng chäúng chëu sáu,
bãûnh.
- Bọn phán khoa hc , tỉåïi tiãu håüp l . .
.
NGƯN SÁU, BÃÛNH
MÄI TRỈÅÌNG
CHÃÚ ÂÄÜ
CHÀM SỌC
thnh dëch
DËCH

1. Ngưn s áu, bãûnh.


2. Mäi trỉ åìng thûn låüi


3. Chãú âäü chàm s ọc.


thnh dëch:
Bãûnh âảo än
Dëch ráưy náu åí lụa v phun thúc tiãu diãût ráưy náu
Dëch cháu cháúu ồớ nhaợn vaỡ phun thuọỳc tióu dióỷt chỏu chỏỳu
Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và nông sản.
Đất Không khí
Nước Nông sản
- Tích luỹ trong thức ăn - cơ thể người - gây bệnh hiểm nghèo
- Tồn dư thuốc BVTV - gây hại đến sức khoẻ và tính m¹ng cđa con ng­êi
Biãûn phạp canh tạc Biãûn phạp ho ïa ho üc
Biãûn phaïp sinh hoüc
Biãûn phaïp c å giåïi, váût l
? Âëa phỉång em â cọ nhỉỵng biãûn phạp gỗ õóứ ngn nga sổỷ phaùt sinh,
phaùt trióứn sỏu, bóỷnh hải v cọ tạc dủng täút trong bảo vãû mäi trỉåìng?
I. Khại niãûm v ãư s áu, bãûnh hải II. Âiãưu kiãûn p hạt s inh, phạt triãøn s áu bãûnh hải cáy
träưng :
1. Ngưn sáu, bãûnh
2. Âiãưu kiãûn khê háûu
3. Âiãöu kiãûn âáút âai
4. Âiãöu kiãûn vãö giäúng cáy träưng v chãú âäü chàm sọc

III. Âiãưu kiãûn âãø s áu, bãûnh phạt triãøn thnh dëch


1. Bi c:


Cáu 2
: õởa phổồng em muỡa naỡo thỗ sỏu, bóỷnh phaùt sinh, phaùt trióứn nhióửu nhỏỳt? Vỗ sao?

2. Baỡi mồùi:


Chuỏứn bở baỡi thổỷc haỡnh16
a
. Mọựi nhoùm tỗm hióứu vaỡ sổu tỏp 5 máùu vãư sáu bãûnh hải lụa, ngä v cạc cáy hoa maìu. . .
b
. Mäùi täø láûp mäüt baớng tổồỡng trỗnh sau:
Cỏu 3: Tỗm hióứu caùc bióỷn phaùp phng trỉ ì sáu bãûnh
åí âëa phỉång m khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng ?
Cáu1
: Tr låìi cạc cáu hi theo hỉåïng dáùn sgk
Mủc tiãu
Kãút qu Âàûc
âiãøm gáy hải
bãûnh
Trỉï ng
Sáu non
Nhäün g
Sáu trỉåín
g thnh
Máùu 1
Máùu
2 …
… …

Sâu cuốn lá nhỏ Sâu đục thân lúa 2 chấm
Sâu 5 vạch đầu nâu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khại niãûm v ãư s áu, b ãûnh hải 1. Khại niãûm vãư Âiãưu kiãûn phạt s inh, phạt triãøn s áu b ãûnh hải cáy träư ng :

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×