Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Làm thay đổi lớn tần số alen. C. Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen. Câu 27: Thay đổi tập quán hoạt động của động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi. Tiến hố tiền sinh h

Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Làm thay đổi lớn tần số alen. C. Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen. Câu 27: Thay đổi tập quán hoạt động của động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi. Tiến hố tiền sinh h

Tải bản đầy đủ - 21trang

A. Sự phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên B. CLTN tác động thơng qua đặc tính biến dị và di truyền
C. Sự phong phú và đa dang của các biến dị cá thể D. Các yếu tố phức tạp trong ngoại cảnh
Câu 22: Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh khi:
A. Quá trình hình thành loài bằng con đường đòa lý và con đường sinh thái diễn ra song
song.
B. Diễn ra lai xa và đa bội hoá C. Chọn lọc tự nhiên tich luỹ nhiều biến dò.

D. Diễn ra biến động di truyền.


Câu 23: Q trình phát triển từ những sinh vật đầu tiên của quả đất đến tạo ra sinh giới ngày nay được gọi là giai đoạn tiến hoá nào sau đây?

A. Tiến hoá tiền sinh học B. Tiến hóa tiền sinh học và tiến hố sinh học


C. Tiến hố hố học D. Tiến hóa sinh học


Câu 24: Phát biểu nào dưới đây không đúng với chọn lọc gián đoạn phân ly ?
A. Bảo tồn thể dò hợp. B. Kết quả là quần thể ban đầu bò phân hoá thành nhều kiểu hình.
C. Khi điều kiện sống trong khu pâhn bố cùa quần thể thay đổi nhiều và trở nên không
đồng nhất, số đông cá thể mang tính trạng trung bình bò rơi vào điều kiện bất lợi bò đào thải.
D. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, trong mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi
với hướng chọn lọc. Câu 25:
Vì sao quá trình giao phối ngẫu nhiên chưa được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản? A. Làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể.
B. Tạo ra vô số dạng biến dò tổ hợp. C. Tạo ra những tổ hợp gen thich nghi.

D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.


Câu 26: Sự tác động khác nhau của quá trình đột biến đối với tần số alen so với quá trình
giao phối như thể nào? A. Không làm thay đổi tần số alen.

B. Làm thay đổi lớn tần số alen. C. Làm thay đổi nhỏ tần số alen.


D. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen. Câu 27:


Nguyên nhân tiến hoá theo Lamac là: A. Sự tich luỹ các biến dò có lợi, đào thải các biến dò có hại dưới tác dụng của ngoại cảnh.
B. Sự thay đổi tập quán hoạt động của động vật. C. Do ngoại cảnh thay đổi.

D. Thay đổi tập quán hoạt động của động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi.


Câu 28: Phát biểu nào dưới đây không nằm trong nội dung của học thuyết Đacuyn: A. Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị và di truyền đó là nhân tố chính trong
q trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
B. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của q trình tiến hố từ một nguồn gôc chung C. Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp nên khơng bị đào thải
D. Lồi mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian,dưới tác dụng của chọn lọc tự
nhiên theo con đường phân li tính trạng Câu 29: Hiện nay sự sống trên quả đất đang xảy ra q trình tiến hố nào sau đây?

C. Tiến hố tiền sinh học. D. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học.


Câu 30: Dạng cách li nào là điều kiện cần thiết để các nhóm cáthể đã phân hố tích luỹ các đột biến mới theo các hướng khác nhau dẫn đến sự sai khác ngày càng lớn trong kiểu gen:

A. Cách li sinh sản và sinh thái B. Cách li sinh thái


C. Cách li di truyền và sinh sản D. Cách li địa lý


Câu 31: Nhóm quần thể kí sinh trên lồi vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là:

A. Nòi sinh học B. Nòi kí sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Làm thay đổi lớn tần số alen. C. Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen. Câu 27: Thay đổi tập quán hoạt động của động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi. Tiến hố tiền sinh h

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×