Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Tác động trực tiếp vào các alen D. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. Nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể Dưới cá thể và quần xã C. Dưới cá thể và quần thể Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. D. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau. Diễn ra biế

Tác động trực tiếp vào các alen D. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. Nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể Dưới cá thể và quần xã C. Dưới cá thể và quần thể Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. D. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau. Diễn ra biế

Tải bản đầy đủ - 21trang

nhóm sinh vật: A. Động vật ít di động xa

B. Thực vật và động vật ít di chuyển C. Động vật di động xa.


D. Thực vật Câu 11: Khả năng tự điều chỉnh của vật thể sống là:


A. Tự duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất. B. Tự biến đổi thành phần cấu tạo của cơ thể sống.
C. Khả năng ổn định cơ chế sinh sản. D. Tự sinh sản ra các vật thể giống nó.
Câu 12: Theo quan niệm hiện đại, trong thiên nhiên lồi tồn tại dưới dạng: A. Các nòi

B. Một hệ thống quần thể C. Quần tụ


D. Quấn xã Câu 13: Các quần thể hay nhóm quần thể của lồi có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành:

A. Các nòi B. Các nhóm giao phối


C. Các chi D. Quần xã Câu 14:


Nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là: A. Biến dò tổ hợp.

B. Đột biến cấu trúc NST C. Đột biến gen.


D. Đột biến số lượng NST Câu 15: Việc phân định các mốc thời gian trong lịch sử quả đất căn cứ vào:
A. Sự dịch chuyển của các đại lục B. Độ phân rã của các nguyên tố phóng xạ
C. Những biến đổi lớn về địa chất và các khí hậu và các hố thạch điển hình D. Xác định tuổi của các lớp đất và hố thạch
Câu 16: Các hình thức chọn lọc nào diễn ra khi điều kiện sống thay đổi.
A. Chọn lọc vận động, chọn lọc ổn đònh. B. Chọn lọc phân ly, chọn lọc ổn đònh. C. Chọn lọc phân ly, chọn lọc vận động. D. Chọn lọc vận động, chọn lọc giơiù tính
Câu 17: CLTN tác động như thế nào đối với sinh vật?
A. Tác động trực tiếp vào kiểu gen B. Tác động nhanh với gen lặn và chậm đối với gen trội.

C. Tác động trực tiếp vào các alen D. Tác động trực tiếp vào kiểu hình.


Câu 18: Dáng đứng thẳng được củng cố dưới tác dung của: A. Việc săn bắn và chăn nuôi
B. Việc chuyển từ đời sống trên cây xuống mặt đất trống trải C. Việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động

D. Nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể


Câu 19: Cấp độ tác dụng quan trọng của chọn lọc tự nhiên là: A. Cá thể và dưới cá thể

B. Dưới cá thể và quần xã C. Dưới cá thể và quần thể


D. Cá thể và quần thể Câu 20: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh người và vượn
người tuy phát sinh từ một nguồn gốc chung nhưng:
A. Vẫn duy trì quan hệ gần gũi. B. Khơng còn giữ được sự giống nhau về cấu tạo cơ thể.

C. Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. D. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau.


A. Sự phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên B. CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền
C. Sự phong phú và đa dang của các biến dị cá thể D. Các yếu tố phức tạp trong ngoại cảnh
Câu 22: Quaù trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh khi:
A. Quá trình hình thành loài bằng con đường đòa lý và con đường sinh thái diễn ra song
song.
B. Diễn ra lai xa và đa bội hoá C. Chọn lọc tự nhiên tich luỹ nhiều biến dò.

D. Diễn ra biến động di truyền.


Câu 23: Q trình phát triển từ những sinh vật đầu tiên của quả đất đến tạo ra sinh giới ngày nay được gọi là giai đoạn tiến hoá nào sau đây?

A. Tiến hoá tiền sinh học B. Tiến hóa tiền sinh học và tiến hố sinh học


C. Tiến hố hố học D. Tiến hóa sinh học


Câu 24: Phát biểu nào dưới đây không đúng với chọn lọc gián đoạn phân ly ?
A. Bảo tồn thể dò hợp. B. Kết quả là quần thể ban đầu bò phân hoá thành nhều kiểu hình.
C. Khi điều kiện sống trong khu pâhn bố cùa quần thể thay đổi nhiều và trở nên không
đồng nhất, số đông cá thể mang tính trạng trung bình bò rơi vào điều kiện bất lợi bò đào thải.
D. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, trong mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi
với hướng chọn lọc. Câu 25:
Vì sao quá trình giao phối ngẫu nhiên chưa được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản? A. Làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể.
B. Tạo ra vô số dạng biến dò tổ hợp. C. Tạo ra những tổ hợp gen thich nghi.

D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác động trực tiếp vào các alen D. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. Nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể Dưới cá thể và quần xã C. Dưới cá thể và quần thể Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. D. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau. Diễn ra biế

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×