Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Tiến hố sinh học. C. Tiến hố hố học và tiến hố sinh học. Quần thể . B. Cá thể . Cá thể, quần thể . D. Dưới cá thể, cá thể , trên cá thể Tác động trực tiếp vào các alen B. Tác động trực tiếp vào kiểu gen Thực vật C. Thực vật và động vật ít di chuyển Động

Tiến hố sinh học. C. Tiến hố hố học và tiến hố sinh học. Quần thể . B. Cá thể . Cá thể, quần thể . D. Dưới cá thể, cá thể , trên cá thể Tác động trực tiếp vào các alen B. Tác động trực tiếp vào kiểu gen Thực vật C. Thực vật và động vật ít di chuyển Động

Tải bản đầy đủ - 21trang

C. Quá trình giao phối D. Sự cách ly


Câu 9: Các quần thể hay nhóm quần thể của lồi có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành: A. Các nhóm giao phối

B. Các chi C. Quần xã D. Các nòi


Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây của thuyết tiến hố lớn là khơng đúng A. Là q trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
B. Diễn ra trên một quy mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài C. Tiến hoá lớn là hệ quả của tiến hố nhỏ tuy nhiên vẫn có những nét riêng của nó

D. Làm hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành


Câu 11: Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là :

A. Biến dị cá thể , đột biến B. Đột biến , biến dị tổ hợp


C. Biến dị tổ hợp , đột biến gen D. Đột biến gen , đột biến NST


Câu 12: Sự tác động khác nhau của quá trình đột biến đối với tần số alen so với quá trình
giao phối như thể nào? A. Làm thay đổi lớn tần số alen.
B. Không làm thay đổi tần số alen. C. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen.

D. Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Câu 13:


Tiêu chuẩn phân biệt nào quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có quan hệ thân thuộc?

A. Tiêu chuẩn đòa lý- sinh thái. B. Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh


C. Tiêu chuẩn hình thái. D. Tiêu chuẩn di truyền.


Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, trong thiên nhiên loài tồn tại dưới dạng: A. Một hệ thống quần thể

B. Quấn xã C. Quần tụ


D. Các nòi Câu 15: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh người và vượn
người tuy phát sinh từ một nguồn gốc chung nhưng:

A. Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. B. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau.


C. Vẫn duy trì quan hệ gần gũi. D. Khơng còn giữ được sự giống nhau về cấu tạo cơ thể.
Câu 16: Nhóm quần thể kí sinh trên lồi vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là:

A. Nòi kí sinh B. Nòi sinh học


C. Nòi sinh thái D. Nòi địa lý


Câu 17: Hiện nay sự sống trên quả đất đang xảy ra quá trình tiến hoá nào sau đây? A. Tiến hoá hoá học.

B. Tiến hoá sinh học. C. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học.


D. Tiến hoá tiền sinh học. Câu 18: Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, chọn lọc tự nhiên có thể xảy ra ở cấp
độ :

A. Quần thể . B. Cá thể .


C. Cá thể, quần thể . D. Dưới cá thể, cá thể , trên cá thể


Câu 19: CLTN tác động như thế nào đối với sinh vật?

A. Tác động trực tiếp vào các alen B. Tác động trực tiếp vào kiểu gen


C. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. D. Tác động nhanh với gen lặn và chậm đối với gen trội.
nhóm sinh vật: A. Động vật di động xa.

B. Thực vật C. Thực vật và động vật ít di chuyển


D. Động vật ít di động xa Câu 21:


Phát biểu nào dưới đây về CLTN là không đúng? A. CLTN tác động với toàn bộ kiểu gen.
B. CLTN không tác động với từng cá thể riêng rẽ. C. CLTN không tác động với từøng gen riêng rẽ.

D. CLTN tác động đối với cả quần thể.


Câu 22: Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh khi:

A. Diễn ra biến động di truyền. B. Diễn ra lai xa và đa bội hoá


C. Quá trình hình thành loài bằng con đường đòa lý và con đường sinh thái diễn ra song
song.

D. Chọn lọc tự nhiên tich luỹ nhiều biến dò. Câu 23:


Phát biểu nào dưới đây không đúng với chọn lọc gián đoạn phân ly ? A. Bảo tồn thể dò hợp.
B. Kết quả là quần thể ban đầu bò phân hoá thành nhều kiểu hình. C. Khi điều kiện sống trong khu pâhn bố cùa quần thể thay đổi nhiều và trở nên không
đồng nhất, số đông cá thể mang tính trạng trung bình bò rơi vào điều kiện bất lợi bò đào thải.
D. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, trong mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi
với hướng chọn lọc. Câu 24: Phát biểu nào dưới đây không nằm trong nội dung của học thuyết Đacuyn:
A. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của q trình tiến hố từ một nguồn gôc chung B. Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị và di truyền đó là nhân tố chính trong
q trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
C. Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp nên không bị đào thải D. Lồi mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian,dưới tác dụng của chọn lọc tự
nhiên theo con đường phân li tính trạng Câu 25: Ở cơ thể sống prơtêin đóng vai trò quan trọng trong:

A. Sự di truyền B. Cấu tạo của enzim và hoocmon


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến hố sinh học. C. Tiến hố hố học và tiến hố sinh học. Quần thể . B. Cá thể . Cá thể, quần thể . D. Dưới cá thể, cá thể , trên cá thể Tác động trực tiếp vào các alen B. Tác động trực tiếp vào kiểu gen Thực vật C. Thực vật và động vật ít di chuyển Động

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×