Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Quan niƯm vỊ tÝnh tÝch cùc häc tËp.

Quan niƯm vỊ tÝnh tÝch cùc häc tËp.

Tải bản đầy đủ - 17trang

II. Phạm vi và đối tợng nghiên cứu: Qua hai năm trực tiếp bồi dỡng học sinh giỏi ở trờng THCS Ba Lòng, Đakrông, Quảng
trị. Tôi luôn quan sát kỷ đối tợng học sinh giỏi qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh để thực sáng kiến kinh nghiệm này.
III. Mục đích nghiên cứu và cơ së lÝ ln

1. Quan niƯm vỊ tÝnh tÝch cùc häc tập.


Chủ nghĩa duy vật lịch sử xem tích cực là mét vèn cã cđa con ngêi trong ®êi sèng x· hội. Khác với động vật con ngời không những tiếp thu những gì sẵn có trong thiên nhiên cho
sự tồn tại phát triển xã hội. Chủ động cải tiến môi trờng tự nhiên, cải tạo xã hội sáng tạo ra
nền văn hóa ở mỗi thời đại hình thành và phát triển tính tích cực xã hội là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của GD nhằm đào tạo những con ngời năng động, thích ứng và góp phần
phát triển cộng đồng. Tính tích cực là một hiện tợng s phạm biểu hiện ở sự gắng sức cao về những mặt
trong những hoạt động học tập.L.V.Relvova. Học tập là một trờng hợp riêng của nhận thức. Một sự nhận thức đã đợc làm cho dễ dàng đi và đợc thực hiện dới sự chỉ đạo của GV
D.VE rđ Dniev. Tính tích cực nhận thức là trạng thái hoạt động nhận thức của HS đặc trng ở khát vọng
học tập, cố gắng, trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình nắm vững kiến thức. Trong học tập HS phải khám phá ra những kiến thức mới đối với bản thân mình, dù đó chỉ là khám phá
lại những điều loài ngời đã biết. Bởi vì con ngời chỉ thực sự nắm vững cái mà chính mình đã dành đợc bằng hoạt động của bản thân. HS sẽ hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm bắt.
Trải qua hoạt động nhận thức tích cực của mình trong đó các em đã phải có những cố gắng trí tuệ. Đó là cha nói lên bởi một trình độ nhất định thì sù häc tËp tÝch cùc sÏ mang tÝnh
nghiªn cøu khoa học và ngời học cũng làm ra những kiến thức mới cho loài ngời. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Sự thách thức trớc nguy cơ tụt
hậu trên đồng tiền vào thế kỹ XXI bằng ®ua tranh trÝ t ®ang ®ßi hái ®ỉi míi GD, trong đó sự đổi mới căn bản về PPDH nhằm đào tạo lớp ngời mới, năng động và sáng tạo đủ sức giải
quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triễn của đất nớc. Trong bối cảnh nh vậy PPDH tích cực cần phải nhanh chóng để hội nhập với xu thế thời đại. Mỗi thế hệ học sinh
đều có những hạt nhân tiêu biểu. Đây là những nhân tài của đất nớc cần phải đợc n©ng niu. GV thùc hiƯn:
Ngun Trung
- 2 -

2. Quan niƯm vỊ tÝnh tÝch cùc häc tËp cđa häc sinh giái:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan niƯm vỊ tÝnh tÝch cùc häc tËp.

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×