Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tải bản đầy đủ - 98trang

số chất
dẻo dụng
phần
? Chất dẻo là gì . Thành phần ra sao.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nọi dung lên bảng.
Hs: Trả lời ; Hs khác nhận xét – Chất dẻo là một loại vật liệu
chế tạo từ polime và có tính dẻo : Vỏ bút, chai nhựa, lọ nhựa, điện thoại…
– Thành phần chử yếu của chất dẻo là polime, chất hoá dẻo, chất
độn, chất phụ gia… – Ưu điểm: nhẹ, bền, cách điện,
cách nhiệt, dễ gia công…
Hoạt động 3: Tìm hiểu tơ sợi
8 Gv: cho Hs đọc thông tin
, quan sát mẫu tơ sợi thảo luận điền vào bảng sau
Tơ sợi Các loại
Thí dụ Mạch
Ưiể m
Gv: ? Tơ sợi là gồm có những loại nào. Tơ sợi
nào có nhiều ưu điểm. Gv: nhận xét ghi hoặc
chiếu nội dung lên
2. Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên
điền ; Hs khác nhận xét. Hs: TL ; Hs khác nhận xét.
– Tơ sợi là những polime thiên nhiên hay polime tổng hợp có cấu tạo
mạch thẳng và có thể kéo thành sợi. – Thí dụ: Sợi bông, sợi đay, tơ
tằm,tơ nilon... – Tơ thiên nhiên: Sợi bông, sợi đay,
tơ tằm. – Tơ hoá học:
+ Chế biến hoá học từ các polime thiên nhiên: tơ visco, tơ axetat.
+ Tơ tổng hợp: Chế tạo tự các chất đơn giản: tơ nilon- 6.6, tơ capron.
Tơ hoá học có nhiều ưu điểm: bền, đẹp, giặt dễ sạch, phơi mau
khô.v.v…Nguyên liệu sản xuất dồi dào.
Hoạt động 4: Tìm hiểu cao su
8 Gv: Cho Hs đọc thông
tin thảo luận trả lời câu hỏi.
Gv: cho Hs quan sát mẫu cao su tìm hiểu trả
lời ? Cao su có những tính
chất vật lí gì quan trọng. ? Có những loại cao su
nào. Khác nhau ra sao. Gv: nhân xét bổ sung
ghi hoặc chiếu nội dung.
3. Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5
phút đại diện trả lời Hs: nhận xét
– Cao su là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có tính đàn hồi,
nghóa là nó bò biến dạng dưới tác dụng của lực và trở lại dạng ban
đầu khi lực đó không tác dụng nữa.
– Có hai loại: – Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ
cây cao su. – Cao su tổng hợp: chế tạo từ
những chất đơn giản: Cao su buna điều chế từ rượu etylic hoặc từ các sản
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
phẩm của công nghiệp chế biến dầu mỏ.
– Ưu điểm là tính đàn hồi, không thấm nước, không thấm khí, chòu mài
mòn, cách điện… – Ứng dụng: sản xuất các loại
lốp xe, vỏ bọc dây điện, áo mưa, áo lặn.v.v…
Hoạt động 5: Hướng dẫn làm bài tập chuẩn bò bài sau
10 Gv: ?
1. Chất dẻo là những chất có tính chất khác và giống với tơ sợi,
cao su như thế nào. 2. Chất dẻo, tơ sợi, cao su phải
có đặc điểm cấu tạo như thế nào? GV: ghi hoặc chiếu câu hỏi
lên GV: nhận xét cho điểm cá
nhân phát biểu Gv: cho Hs làm bài tập 5 SGK
Gv: ghi hoặc chiếu nội dung lên
Hs: thảo luận trả lời trong 5 phút
Hs: lên sửa
5. là poli etilen vì: - CH
2
-CH
2
-
n
+ 3nO
2
t
→
2nCO
2
+ 2nH
2
O 2nmol 2nmol
1 : 1 2 -CH
2
-CH- + xO
2
t
→
4nCO
2
+ 3nH
2
O + chaát khaùc Cl n 4nmol 3nmol
Protein cháy tạo ra CO
2
, H
2
O còn chất khác nên polime đó không phải là poli vinyl clorua, protein.
-C
6
H
10
O
5
-
n
+ 6nO
2
t
→
6nCO
2
+ 5nH
2
O 6nmol 5nmol
6 : 5
Xem trước bài thực hành 55
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần: 34- Tiết: 67
Bài 55. THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Mục Tiêu Của Bài Học
1.Kiến thức Củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng
của glucozơ, saccarozơ, tinh bột.

2. Kó năng Tiếp tục rèn luyện kó năng thực hành thí


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×