Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Tính chất vật lí Hs: TL ; Hs nhận xét Cấu tạo phân tử Hs: chọn ; Hs nhận xét ng Dụng Hs: quan sát tranhtrả lời ; hs khác

Tính chất vật lí Hs: TL ; Hs nhận xét Cấu tạo phân tử Hs: chọn ; Hs nhận xét ng Dụng Hs: quan sát tranhtrả lời ; hs khác

Tải bản đầy đủ - 98trang

Chương 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
Tuần 27-Tiết 54
Bài 44. RƯU ETYLIC
Công thức phân tử :C
2
H
6
O Phân tử khối: 46
Ngày soaïn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Muïc Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Hs nắm được công thức phân tử, công


thức cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học và ứng dụng của rượu etylic etanol.Biết nhóm
− OH là nhóm nguyên tử gây ra tính
chất hoá học đặc trưng của rượu. Biết độ rượu, cách tính độ rượu, cách điều chế rượu.

2. Kó năng Viết PTHH phản ứng của rượu với natri, biết


cách giải một số bài tập về rượu.

B.Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


Ð Mô hình phân tử rượu etylic.
Ð Rượu etylic, natri, nước, iot.
Ð Ống nghiệm, chén sứ loại nhỏ, diêm hoặc bật lửa.

C.Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu rượu etylic: tính chất vật lí
5 Gv: giới thiệu bài
? Viết công thức phân tử, phân tử khối rượu
etylic. Gv: cho HS quan sát rượu
etylic. Nêu tính chất vật lí? Gv: Treo tranh H 5.1 Gv:
pha rượu 45 ? Hãy cho biết câu trả
lời sau đây là câu đúng nhất về độ rượu là.
a. Số thể tích rượu trong nước.
b. Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu
với nước. c. Thể tích nước với
hỗn hợp rượu. d. Cả 3 câu đều sai.
Hs: viết ; Hs khác nhận xét
Công thức phân tử: C
2
H
6
O Phân tử khối: 46

I. Tính chất vật lí Hs: TL ; Hs nhận xét


− Là chất lỏng, không màu, sôi ở
78,3 C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong
nước, hoà tan nhiều chất như iot, benzen,…
Hs: tìm hiểu chọn ; Hs khác nhận xét.
− Số ml rượu etylic có trong 100ml
hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu.
Hoạt động2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử
6 ? Khoanh tròn ở công

II. Cấu tạo phân tử Hs: chọn ; Hs nhận xét


Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
thức cấu tạo đúng nhất của rượu etylic sau:
a. b. CH
3
ÐCH
2
ÐOH c. CH
2
ÐCH
2
ÐCHÐOH
2
d. Cả a và b ? Trong công thức cấu
tạo có gì đặc biệt. Gv: Treo tranh H 5.2,
phát mô hình cho Hs ráp Quan sát và hướng
dẫn caùch raùp. CTCT:
H C H
H C
H
H O H
CH
3
CH
2
OH C
2
H
5
OH Hay
H oặc
Hs: TL ; Hs khác nhận xét. Ð Phân tử có một nguyên tử hiđro
liên kết với nguyên tử oxi tạo thành nhóm
− OH. Nhóm này làm cho rượu
có tính chất đặc trưng. Hs: tiến hành ráp theo nhóm.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hoá học
16 Gv: biểu diễn thí nghiệm
? Nêu hiện tượng giải thích và viết PTHH.
Gv: nhận xét Gv: biểu diễn thí nghiệm
H 5.3 ? Qua thí nghiệm các em
rút ra được gì
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
III. Tính Chất Hoá Học 1. Rượu etylic có cháy không?
Hs: quan sát thảo luận trả lời HS khác nhận xét.
Thí nghiệm Hiện tượng: Rượu etylic cháy với
ngọn lửa màu xanh, toả nhiệt. Nhận xét: Rượu etylic tác dụng
mạnh với oxi khi đốt nóng C
2
H
6
Ok+3O
2
k
 → 
t
2CO
2
k+3H
2
Oh
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không?
Thí nghiệm H 5.3 Hs: quan sát trả lời ; Hs nhận xét
Hiện tượng Có khí thoát ra,mẫu
natri tan dần. Nhận xét Rượu tác dụng với natri
giải phóng hiđro. 2CH
3
ÐCH
2
− OHl +2Nar  Natri etylat
2CH
3
− CH
2
− ONadd+ H
2
k 3. Phản ứng với axit axetic
xem bài 45
Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng rượu etylic
5 Gv: treo tranh cho Hs quan
sát ? Rượu etylic có những
ứng dụng gì nào. Gv: nhận xét ghi hoặc
chiếu nội dung lên.

IV. ng Dụng Hs: quan sát tranhtrả lời ; hs khác


nhận xét. Ð Sản xuất rượu bia, dược phẩm,
pha vecni, nước hoa, cao su tổng hợp axit axetic.
− Uống rượu nhiều có hại cho sức
khoẻ.
Hoạt động 5: Tìm hiểu điều chế
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
CH
3
CH
2
OH
5 GV: ? Thức tế nấu
rượu từ nguyên liệu gì nào
? Cách tiến hành ra sao. ? Có những cách điều
chế rượu nào.

V. Điều Chế Hs: Thảo luận trả lời ; Hs khaùc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất vật lí Hs: TL ; Hs nhận xét Cấu tạo phân tử Hs: chọn ; Hs nhận xét ng Dụng Hs: quan sát tranhtrả lời ; hs khác

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×