Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo của benzen. Nắm được Kó năng Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, viết công thức cấu Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích

Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo của benzen. Nắm được Kó năng Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, viết công thức cấu Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích

Tải bản đầy đủ - 98trang

Ngày soạn: 822009. Ngày dạy: 922009 Tiết 48
Bài 39. BENZEN
Công thức phân tử :C
6
H
6
Phân tử khối: 78 A.Mục Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo của benzen. Nắm được


tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng của benzen.

2. Kó năng Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, viết công thức cấu


tạo các chấtvà các PTHH, cách giải các bài tập hoá học.

3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích


học môn hóa học.
B.Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học -Tranh vẽ mô tả thí nghiệm phản ứng giữa benzen và brom.
-Benzen, dầu ăn, dung dòch nước brom, nước. -Ống nghiệm .

C. Tổ Chức Dạy Học


TG Hoạt động GV
Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
7 ? Viết công thức cấu
tạo và PTHH minh hoạ tính chất hoá học của axetilen.
Gv: nhận xét cho điểm ? Nêu ứng dụng và
viết PTHH điều chế axetilen trong phòng thí
nghiệm
Gv: nhận xét cho điểm Hs: TL ; Hs khác nhận xét
+ H −
C

C-H viết gọn HC

CH 2C
2
H
2k
+5O
2k  →

t
4CO
2k
+2H
2
O
h
HC

CH
k
+Br-Br
dd
 Br −
CH =
CH −
Br
dd
Da cam không màu Br
− CH=CH
− Br+Br-Br
→ Br
2
− CH
− CH
− Br
2
Hs:TL ; Hs khác nhận xét -Làm nhiên liệu cho đèn xì oxi – axetilen để hàn
cắt kim loại. Là nguyên liệu để sản xuất poli vinyl clorua
nhựa PVC, cao su, axit axetic và nhiều hoá chất khác.
CaC
2r
+2H
2
O
l
C
2
H
2k
+CaOH
2dd
Hoạt động 2: Tìm hiểu benzen: Tính chất vật lí
4 Gv: giới thiệu bài; cho
Hs viết công thức PT, PTK Gv: cho Hs quan saùt loï
benzen, Gv cho benzen vào nước,dầu ăn vào benzen.
CTPT: C
6
H
6
PTK: 78 I. Tính chất vật lí
Hs: quan sát trả lời ;Hs khác nhận xét −
Là chất lỏng,không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hoà tan nhiều chất
như:dầu ăn, cao su, iot…
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo benzen
6 Gv: treo bảng phụ cho
Hs lên bảng đánh dấu công thức cấu tạo đúng ,
Gv treo bảng phụ

I. Cấu tạo phân tử Công thức cấu tạo:


Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo của benzen. Nắm được Kó năng Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, viết công thức cấu Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×