Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Tải bản đầy đủ - 98trang

1. Kiến thức Khắc sâu kiến thức về phi kim, tính chất đặc trưng của muối


cacbonat, muối clorua.
2. Kó năng Tiếp tục rèn luyện kó năng thực hành hoá học,giải bài tập thực
nghiệm hoá học.
3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận… trong học tập, thực
hành hoá học.
B. Chuẩn Bò -Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su keøm ống thủy tinh, đèn cồn, giá thí
nghiệm,ống nhỏ giọt. -Hoá chất: CuO, C, Nước vôi trong, NaHCO
3
, NaCl,Na
2
CO
3
, CaCO
3
,HCl, AgNO
3
.

C. Nội Dung Tg


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng II oxit ở nhiệt độ cao
15 Gv: giới thiệu mục đích thực
hành 2 Gv: Treo tranh chiếu H3.9
trang 83 ? Nêu dụng cụ cần thiết để
làm thí nghiệm. ? Nêu cách tiến hành thí
nghiệm Gv: cho Hs tieán hành thí
nghiệm Gv: cho từng nhóm mời đại
diện nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết PTHH
minh hoa. Cho kết luận tính chất hoá học cacbon.
Gv: nhận xét

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng II oxit


ở nhiệt độ cao Hs: trả lời ; Hs khác nhận xét

a. Tiến hành thí nghiệm Hs: tiến hành thí nghiệm theo nhóm. 7


phút

b. Quan sát hiện tượng Hs: đại diện nhóm trả lời nhóm khác


đại diện bổ sung.

c. Kết luận


Hoạt động 2 : Thí nghiệm nhiệt phân muối NaHCO
3
15 Gv: Treo tranh chieáu H3. 16
trang 89 ? Nêu dụng cụ cần thiết để
làm thí nghiệm. ? Nêu cách tiến hành thí
nghiệm Gv: cho từng nhóm mời đại
diện nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết PTHH
minh hoa. Cho kết luận tính chất NaHCO
3
. Gv: nhận xét

2. Thí nghiệm 2: nhiệt phân muối NaHCO


3
Hs: trả lời ; Hs khác nhận xét

a. Tiến hành thí nghiệm Hs: tiến hành thí nghiệm theo nhóm. 7


phút

b. Quan sát hiện tượng Hs: đại diện nhóm trả lời nhóm khác


đại diện bổ sung.

c. Kết luận


Hoạt động 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua
8 Gv: hướng dẫn Hs chuẩn bò
ống nghiệm, giá thí nghiệm, cách tiến hành nhận biết.

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua


Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
? Cho biết tính tan của 3 muối trên.
? Na
2
CO
3
phản ứng với chất nào sẽ giải phóng khí CO
2
? Vậy chúng ta nhận biết 3 muối trên bằng cách nào.
Gv: cho Hs tiến hành làm thí nghiệm.
Gv: quan sát hướng dẫn cách làm
Hs: đại diện nhóm trả lời Nhóm khác đại diện nhận xét bổ sung.
Hs tiến hành làm thí nghiệm thoe nhóm.
Hoạt động 4: Hướng dẫn viết tường trình và chuẩn bò bài sau, dọn vệ sinh
7 Gv: hướng dẫn Hs viết tường trình theo mẫu, nộp.
Mẫu tường trình Họ và tên Hs: Lớp:
Bài thực hành:
TT Mục đích thí
nghiệm Hiện
tượng Giải thích và kết luận
Xem trước bài 34 chương 4
--------------------------------
Ngày soạn: 1112009 Ngày dạy: 12 1 2009 Chương IV. HIĐRO CACBON - NHIÊN LIỆU
Tiết : 43 Bài 34. KHÁI NIỆM VỀ HP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
A. Mục Tiêu Của Bài Học
1. Kiến thức Hs hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Nắm
được cách phân loại các hợp chất hữu cơ.
2. Kó năng Phân biệt các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ. 3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích học môn
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
hóa học.

B Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


- Tranh màu về các loại thức ăn, hao quả, đồ dùng quen thuộc hằng ngày.
- Hoá chất làm thí nghiệm: Bôngtự nhiên, nến, nước vôi trong. - Dụng cụ: Cốc thủy tinh, ống nghiệm, đũa thủy tinh.

C. Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài tìm hiểu khái niệm về hợp chất hữu cơ
20 GV: giới thiệu bài
Treo tranh H4.1, cho Hs đọc thông tin .
? Hãy cho biết hợp chất hữu cơ có ở đâu.
GV: Biểu diễn TN H 4.2 ? Nêu hiện tượng và giải
thích hiện tượng quan sát được cho kết luận về chất hữu cơ.
? Hợp chất hữu cơ là gì Gv: Treo bảng phụ và phát
phiếu học tập cho Hs điền vào chỗ dấu hỏi theo bảng sau.
Hợp chất hữu cơ
? ?
Phân tử chỉ có 2 Ntử
C, H Ngoài C,H
còn có thêm nguyên tố
khác : O, N,Cl..
Thí dụ Thí dụ
I Khái niệm về hợp chất hữu cơ 1.Hợp chất hữu cơ có ở đâu?
Hs: TL ; Hs khác nhận xét
− Có trong cơ thể sinh vật, trong lương thực
thực phẩm, các loại đồ dùng, trong cơ thể chúng ta.
2. Hợp chất hữu cơ là gì ? Hs: quan sát trả lời ; Hs khác nhận xét
bổ sung. −
Hiện tượng nước vôi trong bò đục. −
Nhận xét: Do bông cháy sinh ra CO
2
. Chất hữu cơ cháy sinh ra CO
2
. Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon chỉ có CO, CO
2
, H
2
CO
3
, muối cacbonat của kim loại không phải hợp chất hữu cơ.
3.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?
Hs: thảo luận theo nhóm làm 5 phút đại diện lên điền vào; Hs nhóm khác nhận
xét bổ sung. −
Có 2 loại chính:+ Hiđro cacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố C, H
Thí dụ: CH
4
, C
2
H
2
, C
6
H
6
… + Dẫn xuất của hiđro cacbon: Ngoài C, H,
trong phân tử còn có các nguyên tố khác. Thí dụ: C
2
H
6
O, C
2
H
5
O
2
N, CH
3
Cl…
Hoạt động 2: Tìm hiểu về khái niệm hoá học hữu cơ
7 GV: cho Hs đọc thông
tin ? Hoá học hữu cơ là
gì Gv: nhận xét
? Hoá học hữu cơ được tách từ đâu và
II. Khái niệm hoá học hữu cơ Hs đọc thông tin, trả lời ; Hs khác nhận xét
bổ sung . −
Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những
chuyển đổi của chúng −
Đầu thế kỉ XIX được tách từ hoá học nói chung và phát triển chậm về sau phát triển nhanh
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×