Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Chuẩn Bò 1. Học sinh ôn tập nội dung cơ bản ở nhà

Chuẩn Bò 1. Học sinh ôn tập nội dung cơ bản ở nhà

Tải bản đầy đủ - 98trang

Ngày soạn: 412009. Ngày dạy: 512009 Tuần:21- Tiết: 41
Bài 32. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 : PHI KIM
SƠ LƯC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
A. Mục Tiêu Bài Học 1. Kiến thức: Giúp Hs hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: Tính
chất của phi kim, tính chất của clo, cacbon, silic, oxit cacbon, axit cacbonic, tính chất của muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất
các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghóa của bảng tuần hoàn.
2. Kó Năng Hs biết: Chọn chất thích hợp lập sơ đồ dãy chuyển đổi giữa các
chất. Viết PTHH cụ thể. Biết xây dựng sự chuyển đổi giữa các loại chất và cụ thể hoá thành dãy chuyển đổi cụ thể và ngược lại. Viết PTHH biểu diễn sự
chuyển đổi đó. Biết vận dụng bảng tuần hoàn:
3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học.

B. Chuẩn Bò 1. Học sinh ôn tập nội dung cơ bản ở nhà


2. Giáo viên chuẩn bò -Hệ thống câu hỏi, bài tập để hướng dẫn Hs hoạt động.
-Một số phiếu học tập hoặc viết lên bảng câu hỏi và bài tập để Hs hoạt động xây dựng sơ đồ tính chất hoá học kim loại và của phi kim…
-Chuẩn bò nội dung vào bảng trong: câu hỏi Hs hoạt động, sơ đồ biểu diễn tính chất…Máy chiếu để chiếu.

C.Tổ Chức Dạy Học


TG Hoạt động GV
Hoạt động GV Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ
25 GV: Treo bảng phụ câm
cho Hs điền vào

1. Tính chất hoá học của phi kim Hs: thảo luận 2 phút điền vaøo


+ + 1 3
2 +
Sơ đồ 1
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Hợp chất khí PHI KIM
Oxit axit
Muối
Gv: cho Hs làm bài tập 1 GV: sắp thành sơ đồ
chuyển hóa SO
2
S H
2
S FeS
Gv: cho Hs nhận xét bổ sung và cho điểm
Gv: treo sơ đồ 2 Hs: thảo luận làm 5 phút
Hs: đại diện nhóm làm
S
r
+ O
2k  →

t
SO
2k
S
r
+ H
2k  →

t
H
2
S
k
S
r
+ Fe
r  →

t
FeS
r

2. Tính chất hoá học của một số phi kim cụ thể


a.Tính chất hoá học của clo Hs: thảo luận điền vào chỗ còn


khuyết
4 + + +
1 2 + 3
Gv: cho Hs làm bài tập 2 theo sơ đồ
HCl
NaCl Cl
2
HClO NaClO
Gv: nhận xét cho điểm Hs: thảo luận làm bài 5 phút
Đại diện nhóm lên sửa và nhận xét bổ sung.
Cl
2k
+ H
2k  →

t
2HCl
k
Cl
2k
+H
2
O
l  →

t
HCl
dd
+HClO
dd
Cl
2k
+ 2NaOH
dd
→ →
NaCl
dd
+ NaClO
dd
+ H
2
O
l
Cl
2k
+ 2Na
r  →

t
2NaCl
r
Gv: treo sô đồ câm lên cho Hs tìm hiểu điền vào

b. Tính chất hoá học của cacbon và hợp chất của cacbon


Hs: tìm hiểu lên bảng điền Hs khác nhận xét
Sơ đồ 3 + 5
2 + 7 1 + + 3 +
4 6 + + 8
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Nước clo
Clo Hiđro clorua
Nước Gia - ven
Muối clorua
C CO
2
CaCO
3
CO Na
2
CO
3
CO
2
Gv: cho Hs làm bài tập 3 Theo sơ đồ 3
Gv: nhận xét cho điểm
? Nêu cấu tạo hệ thống tuần hoàn
Gv: cho điểm
? Trong một chu kì tính chất các nguyên tố có sự
biến đổi như thế nào. Gv: cho điểm
? Trong một nhóm tính chất các nguyên tố có sự
biến đổi như thế nào Gv: cho điểm
Học bảng tuần hoàn ta biết được ý nghóa gì
Hs: thảo luận nhóm làm trong 5 phút đại diện lên sửa
Nhóm khác nhận xét bổ sung
1.
C
r
+ CO
2k  →

t
2CO
k
2.
C
r
+ O
2k  →

t
CO
2k
3.
2CO
k
+ O
2k  →

t
2CO
2k
4.
C
r
+ CO
2k  →

t
2CO
k
5. CO
2k
+ CaO
r
→ CaCO
3r
6.CO
2k
+2NaOH
dd
→ Na
2
CO
3dd
+H
2
O
l
7. Na
2
CO
3dd
+ 2HCl
dd
→ →
2NaCl
dd
+ CO
2k
+ H
2
O
l
8. CaCO
3r  →

t
CO
2k
+ CaO
r
Là chất khử. 3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố
hoá học a. Cấu tạo bảng tuần hoàn
Hs: TL; Hs khác nhận xét bổ sung Ô nguyên tố: KHHH, tên nguyên tố,
STT, NTK
Chu kì: 7 chu kì Nhóm: 7 nhóm và nhóm khí trơ
b. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Chu kì: + Điện tích hạt nhân tăng, số e lớp
ngoài cùng tăng, tính kim loại giảm tính phi kim tăng từ trái qua phải.
Nhóm: + Điện tích hạt nhân tăng, số lớp e
tăng, tính kim loại tăng tính phi kim giảm từ trên xuống dưới.
c. Ý nghóa của bảng tuần hoàn
GV: nhận xét cho điểm
Hoạt động 2. làm bài tập
17 Gv: chiếu bài tập 4, 5, 6
Phân công nhóm làm Gv: chiếu phần gợi ý
hoặc viết phần gợi ý lên bảng cho Hs dựa theo làm.
4. + Cấu tạo: số lớp e 3, số
e ngoài cùng 1 số hiệu Hs: nhóm 1, 2 làm bài tập 4
Hs: nhóm 3, 4 làm bài tập 5 Nhóm 5,6 làm bài tập 6
5. PTHH
Fe
x
O
yr
+2CO
k  →

t
xFe
r
+ CO
2k
1mol xmol y mol
mol x
4 ,
0,4mol
x y
. 4
,
mol
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
nguyên tử 11, đầu chu kì 3, gần đầu nhóm I.
+ Tính chất hoá học đặc trưng: là kim loại mạnh phản
ứng với nước giải phóng H
2
, phản ứng axit, phản ứng với oxi tạo oxit bazơ, với phi
kim khác tạo muối. + Na tính kim loại mạnh
hơn Mg, Li, yếu hơn K Số mol Fe :
mol 4
, 56
4 ,
22 =
Khối lượng Fe
x
O
y
: 56.x + 16.y.
x 4
,
= 32 ⇒
x: y = 2:3 −
CTHH nguyeân Fe
2
O
3 n
1 .
3 .
16 2
. 56
160 =
⇒ +
= =
n n
M
y X
O Fe
CTHH là Fe
2
O
3
b.Số mol CO
2
: 0,6 mol CO
2k
+CaOH
2dd
→ CaCO
3r
+H
2
O
l
0,6mol 0,6mol −
Khối lượng CaCO
3
0,6 . 100 = 60g 6. Soá mol MnO
2
:
8 ,
87 6
, 69
mol =
PTHH MnO
2r
+ 4HCl
dd  →

t
MnCl
2dd
+ Cl
2k
+ H
2
O
l
0,8mol 0,8mol Soá mol NaOH: 0,5 . 4 = 2mol
5 ,
2 1
20 8
2 8
,
2
= =
=
NaOH Cl
n n
1 PTHH:
Cl
2
k + 2NaOHdd →
NaCldd + NaClOdd + H
2
Ol 0,8mol 1,6mol 0,8mol 0,8mol
Từ 1 và PTHH NaOH dư Số mol NaOH dư 2 -1,6 = 0,4 mol
Nồng độ dung dòch sau phản ứng
0, 4 0,8
0,5
M
C NaOH M
= =
;
6 ,
1 5
, 8
, 6
, 1
5 ,
8 ,
M NaClO
C M
NaCl C
M M
= =
= =
Hoạt động 3: Chuẩn bò bài sau
3’ Xem trước bài 33 chuẩn bò thực hành
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
--------------------------------
Ngày soạn: 912009 Ngày dạy: 101200 Tuần 21-Tiết 42 Bài 33. THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
CỦA PHI KIM VÀ HP CHẤT CỦA CHÚNG A. Mục Tiêu
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Nguyên tố C
Si Cl
ÔĐTHH ?
? ?
Tên ?
? ?
NTK ?
? ?
Nhóm ?
? ?
Chu kì ?
? ?
Số lớp e ?
? ?
Số e ngoài cùng ?
? ?
Tính phi kim so các nguyên tố chung quanh trong nhóm ?
? ?
Tính phi kim so các nguyên tố chung quanh trong chu kì ?
? ?

1. Kiến thức Khắc sâu kiến thức về phi kim, tính chất đặc trưng của muối


cacbonat, muối clorua.
2. Kó năng Tiếp tục rèn luyện kó năng thực hành hoá học,giải bài tập thực
nghiệm hoá học.
3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận… trong học tập, thực
hành hoá học.
B. Chuẩn Bò -Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su kèm ống thủy tinh, đèn cồn, giá thí
nghiệm,ống nhỏ giọt. -Hoá chất: CuO, C, Nước vôi trong, NaHCO
3
, NaCl,Na
2
CO
3
, CaCO
3
,HCl, AgNO
3
.

C. Noäi Dung Tg


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn Bò 1. Học sinh ôn tập nội dung cơ bản ở nhà

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×