Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Sản xuất đồ gốm, sứ Hs: TL Sản xuất xi măng Hs: thảo luận nhóm tìm hiểu điền Sản xuất thủy tinh : Thành phần

Sản xuất đồ gốm, sứ Hs: TL Sản xuất xi măng Hs: thảo luận nhóm tìm hiểu điền Sản xuất thủy tinh : Thành phần

Tải bản đầy đủ - 98trang

Gv: cho Hs đọc và thảo luận 2 phút : tìm
hiểu trang thái thiên nhiên, dạng tồn tại.
Phát phiếu câu hỏi Gv : sửa ; chiếu nội
dung lên bảng
Gv: phát phiếu câu hỏi : silic có những tính
chất vật lí, hoá học nào viết PTHH minh hoạ 3
phút nhóm
Hs: nhóm khác nhận xét.
Phổ biến thứ 2 sau oxi. Chiếm ¼ khối lượng vỏ trái đất.Chỉ tồn tại dạng hợp
chất: cát trắng, đất sét cao lanh.

2. Tính chất Hs: thảo luận tìm ra tính chất vật lí,


hoá học, vieát PTHH cho tính chất hoá học silic.
Hs : đại diện trả lời, Hs nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn
điện kém. Tinh thể siclic là chất bán dẫn.
-Silic hoạt động hoá học yếu -Ở nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi
tạo thành silic đioxit.
Si r + O
2
k
 → 
o
t
SiO
2
r Silic dùng trong kó thuật điện tử,chế
tạo pin mặt trời …
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hoá học SiO
2
4’ ? SiO
2
có thể phản ứng với những chất
hoá học nào Gv: nhận xét, chiếu
nội dung lên
Cho các nhóm khác nhận xét bổ sung.

II. SILIC ĐIOXIT SiO


2
Hs: tìm hiểu trảlời và viết PTHH Silic đioxit là oxit axit, tác dụng với
kiềm và oxit bazơ tạo tành muoái silicat. SiO
2r
+2NaOH
 → 
o
t
Na
2
CO
3r
+H
2
O
h
Natri silicat SiO
2r
+ CaO
r  →

o
t
CaSiO
3 r
Canxi silicat SiO
2
không phản ứng với nước.
Hoạt động 4: Tìm hiểu công nghiệp silicat
2’ ? Công nghiệp silicat
gồm có những ngành nào.

III. SƠ LƯC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT


Hs: TL
Hoạt động 5:Tìm hiểu Sản xuất đồ gốm, sứ
6’ 6phút
Gv: cho HS thảo luận tìm nguyên liệu, cách
tiến hành sản xuất đồ gốm

1. Sản xuất đồ gốm, sứ Hs: TL


Gạch ngói, gạch chòu lửa và sành,
sứ. Hs: Thảo luận trả lời.Hs khác nhận
xét bổ sung. a. Nguyên liệu chính: Đất sét, thạch
anh, fenpat. b. Các công đoạn chính
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
-Nhào đất sét, thạch anh và fenpat với nướcthành khối dẻo rồi tạo hình, sấy
khô. -Nung các đồ vật trong lò ở nhiệt độ
cao thích hợp.
c. Cở sở sản xuất Sứ Bát Tràng Hà Nội, công ti sứ
ở Hải Dương, Đồng Nai, Sông Bé…
Hoạt động 6:Tìm hiểu về sản xuất xi măng
7’ Gv: cho Hs tìm hiểu trả
lời câu hỏi theo bảng phụ mẫu sau tranh H3.20
Xi măng
Tính chất Thành phần
Nguyên liệu Các công
đoạn Cơ sở sản
xuất
Gv: sửa và chiếu nội dung lên bảng

2. Sản xuất xi măng Hs: thảo luận nhóm tìm hiểu điền


vào bảng Nhóm khác nhận xét bổ sung.
Xi măng là nguyên liêu kết dính. Thành phần laø canxilicat vaø canxi
aluminat. a. Nguyên liệu chính : Đất sét, đá vôi
cát… b. Các công đoạn chính :
• Nghiền nhỏ hỗn hợp đá vôi và đất
sét trộn với cát và nước thành dạng bùn.
- Nung hỗn hợp trong lò quay H3.20 hoặc lò đứng ở 1400 – 1500
o
C thu được clanhke rắn.
- Nghiền nguội clanhke và phụ gia thành bột min, đó là xi măng.
c.Cơ sơ sản xuất xi măng ở nước ta : Hải Dương, Thanh Hoá, Hải Phòn, Hà
Nam, Nghệ An, Hà Tiên …
Hoạt động 7:Tìm hiểu sản xuất thủy tinh.
7’ Gv: phát phiếu học
tập cho Hs theo mẫu bảng. Tranh H3.21
Thuỷ tinh
Thành phần Nguyên liệu
Các công đoạn
PTHH Cơ sở sản
xuất
GV: nhận xét và

3. Sản xuất thủy tinh : Thành phần


chính của thủy tinh thường gồm: Na
2
SiO
3
, CaSiO
3.
a. Nguyên liệu chính : Cát thạch anh, đá vôi và sôđa
Na
2
CO
3
b. Các công đoạn chính Trộn hỗn hợp theo tỉ lệ thích hợp.
Nung hỗn hợp trong lò nung ở 900
o
C thành dạng nhão.
Làm nguội , ép thổi thủy tinh dẻo thành các đồ vật.
CaCO
3 r
 → 
o
t
CaO
r
+ CO
2k
CaO
r
+ SiO
2 r
 → 
o
t
CaSiO
3r
Na
2
CO
3dd
+SiO
3r  →

o
t
Na
2
SiO
3r
+ CO
2k
c. Các cơ sở sản xuất chính
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
chiếu nội dung lên Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà
Nẳng, Thành Phố Hồ Chí Minh … 8’
Hoạt động 8 : Luyện tập - củng cố
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 Học bài xem trước bài 31
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần : 20- Tiết 39
Bài 31. SƠ LƯC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Ngày soạn:2012008 Ngày dạy:2112008 A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức Hs biết : Nguyên tắùc sắp xếp các nguyên tố


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản xuất đồ gốm, sứ Hs: TL Sản xuất xi măng Hs: thảo luận nhóm tìm hiểu điền Sản xuất thủy tinh : Thành phần

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×