Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Tính chất hoá học Hs: đọc SGK và phát biểu Tính chất a. Tính tan

Tính chất hoá học Hs: đọc SGK và phát biểu Tính chất a. Tính tan

Tải bản đầy đủ - 98trang

Ngày soạn:21122008Ngày dạy: 22122008 Tiết:37
Bài 29. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
A.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức HS biết được: Axit cacbonic là một axit yếu, không bền. Muối
cacbonat có những tính chất của muối như : tác dụng với axit, với dung dòch muối, với dung dòch kiềm. Muối cacbonat dễ bò phân huỷ ở nhiệt đọ cao giải
phóng khí cacbonic. Muối cacbonat có những ứng dụng trong sản xuất, đời sống.
2.Kó năng Biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính chất hoá học của
muối cacbonat. Tác dụng với axit, với dung dòch muối, với dung dòch kiềm. Biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ bò nhiệt phân
hủy của muối cacbonat.
3. THÁI ĐỘ: Giáo dục hs yêu thích môn học.
B. Chuẩn bò đồ dùng dạy học - Dụng cụ: Ống nghiệm, giá gỗ, kẹp gỗ, khai nhựa, nút cao su có lỗ, ống dẫn
khí - Hoá chất: NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, HCl, K
2
CO
3
, CaOH
2,
CaCl
2
.

C. Tổ chức dạy học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
5’ Hoạt động 1: GV sửa bài thi
Hoạt động 2: GV giới thiệu bài mới
5’
4’ GV:cho HS tìm hiểu trả
lời ? Trong thiên nhiên
H
2
CO
3
có ở đâu. ? H
2
CO
3
có những tính chất vật lí gì nào.
Chiếu nội dung lên GV: cho Hs phát biểu
tính chất hoá học H
2
CO
3
Chiếu nội dung lên Gọi các nhóm khác
nhận xét – bổ sungnếu có

I. AXIT CACBONIC H


2
CO
3
1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí Hs: đọc SGK tìm hiểu phát biểu.
- có trong nước tự nhiên, nước mưa trong khí
quyển tồn tại dạng phân tử CO
2
- H
2
CO
3
khi bò đun nóng, khí CO
2
bay ra khỏi dung dòch.

2. Tính chất hoá học Hs: đọc SGK và phát biểu


Hs khác nhận xét bổ sung - H
2
CO
3
là một axit yếu:Dung dòch H
2
CO
3
làm quỳ màu tím chuyển thành đỏ nhạt.
- H
2
CO
3
là một axit không bền: H
2
CO
3
tạo thành trong phản ứng phân hủy thành CO
2
và H
2
O.
Hoạt động 3: Tìm hiểu các loại muối cacbonat.
3’ ? Có những loại muối
cacbonat nào Chiếu nội dung lên
Tìm hiểu tính tan.
II.MUỐI CACBONAT 1. Phân loại
HS: Thảo luận 3 phút trả lời Nhóm khác nhận xét
- Có 2 loại : +Muoái cacbonat trung hoàmuối cacbonat
CaCO
3
,Na
2
CO
3
, MgCO
3
.
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
3’ ?Tính tan của muối
cacbonat và hiđrocacbonat như thế nào.
Chiếu nội dung lên +Muoái cacbonat axit hiđrocacbonat: có
nguyên tố H trong phaàn gốc axit như: CaHCO
3 2
,NaHCO
3
, KHCO
3

2. Tính chất a. Tính tan


Hs: tìm hiểu trả lời -Muối cacbonat khoâng tan trong nước trừ
Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
… -Muối hiđrocacbonat tan trong nước.
Hoạt động 4. Tìm hiểu phản ứng muoái cacbonat
14’ GV: cho HS làm thí
nghiệm, rút ra tính chất hoá học muối, nêu
hiện tượng nhận xét.
? Qua thí nghiệm ta rút ra được điều gì.
GV: chiếu nội dung lên
? Qua thí nghiệm có kết luận gì
?Phản ứng với dung dòch bazơ cần chú ý
gì. Gv: chiếu nội dung
lên
GV: cho HS tìm hiểu phản ứng phân hủy
muối cacbonat và trả lời viết PTHH minh
hoạ

b. Tính chất hoá học


• Tác dụng với axit
 Thí nghiệm: H3.14
Hiện tượng có bọt khí thoát ra. Nhận xét: do có phản ứng hoá học sau
NaHCO
3dd+
HCl
dd
→ NaCl
dd
+H
2
O
l
+CO
2k
Na
2
CO
3dd
+2HCl
dd
→ NaCl
dd
+H
2
O
l
+CO
2k
Hs: trả lời “Muối cacbonát tác dụng với dung dòch axit mạnh hơn axit ccabonic tạo thành muối mới
và giải phóng CO
2
” •
Tác dụng với dung dòch bazơ 
Thí nghiệm: H3.15
Hiện tượng: vẫn đục xuất hiện Nhận xét : có phản ứng sau
K
2
CO
3dd
+CaOH
2dd
→ CaCO
3r
+2KOH
dd
trắng Hs: trả lời “Một số dung dòch muối cacbonat phản
ứng với dung dòch bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mới”
Hs: tìm hiểu trả lời Chú ý: muối hiđrocacbonat phản ứng với dung
dòch kiềm tạo thành muối trung hoà và nước. NaHCO
3dd
+NaOH
dd
→ Na
2
CO
3dd
+ H
2
O
l
• Tác dụng với dung dòch muối
 Thí nghiệm: SGK
Hiện tượng: Có kết tủa trắng xuất hiện Nhận xét : có phản ứng sau
Na
2
CO
3dd
+CaCl
2dd
→ CaCO
3r
+2NaCl
dd
Dung dòch muốii cacbonat có thể một số dung dòch muối khác tạo thành hai muối mới.
• Muối cacbonat bò nhiệt phân hủy:
Hs: tìm hiểu bài trả lời, viết PTHH Muối cacbonat bò nhiệt phân hủy sinh ra khí
cacbonic. CaCO
3r  →

o
t
CaO
r
+ CO
2k
Hs: quan sát nêu hiện tượng viết PTHH 2NaHCO
3r  →

o
t
Na
2
CO
3r
+ H
2
O
h
+ CO
2k
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
GV: Biểu diễn thí nghiệm
Hoạt động 5: tìm hiểu sự biến đổi cacbon trong tự nhiên.
4’ GV: treo tranh H 3.17
Cho Hs quan sát trả lời ? Cacbon trong tự nhiên
có sự biến đổi như thế nào,và xảy ra do đâu.

III. CHU TRÌNH CACBON TRONG TỰ NHIÊN Hs: thảo luận trả lời3 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất hoá học Hs: đọc SGK và phát biểu Tính chất a. Tính tan

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×