Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên điền ; Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên điền ; Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tải bản đầy đủ - 102trang

Một số chất
dẻo Ứng
dụng Thành
phần
? Chất dẻo là gì . Thành phần ra sao.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nọi dung lên bảng.
Hs: nhận xét. Hs: Trả lời ; Hs khác nhận xét
– Chất dẻo là một loại vật liệu chế tạo
từ polime và có tính dẻo : Vỏ bút, chai nhựa, lọ nhựa, điện thoại…
– Thành phần chử yếu của chất dẻo là polime, chất hoá dẻo, chất độn, chất phụ
gia… – Ưu điểm: nhẹ, bền, cách điện, cách
nhiệt, dễ gia công…
Hoạt động 3: Tìm hiểu tơ sợi
8 Gv: cho Hs đọc thông tin ,
quan sát mẫu tơ sợi thảo luận điền vào bảng sau
Tơ sợi Các loại
Thí dụ Mạch
Ưiểm Gv: ? Tơ sợi là gồm có
những loại nào. Tơ sợi nào có nhiều ưu điểm.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên
2. Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên điền ;
Hs khác nhận xét. Hs: TL ; Hs khác nhận xét.
– Tơ sợi là những polime thiên nhiên hay polime tổng hợp có cấu tạo mạch
thẳng và có thể kéo thành sợi. – Thí dụ: Sợi bông, sợi đay, tơ tằm,tơ
nilon... – Tơ thiên nhiên: Sợi bông, sợi đay, tơ
tằm. – Tơ hoá học:
+ Chế biến hoá học từ các polime thiên nhiên: tơ visco, tơ axetat.
+ Tơ tổng hợp: Chế tạo tự các chất đơn giản: tơ nilon- 6.6, tơ capron.
Tơ hoá học có nhiều ưu điểm: bền, đẹp, giặt dễ sạch, phơi mau khô.v.v…Nguyên
liệu sản xuất dồi dào.
Hoạt động 4: Tìm hiểu cao su
8 Gv: Cho Hs đọc thông tin
thảo luận trả lời câu hỏi. Gv: cho Hs quan sát mẫu
cao su tìm hiểu trả lời ? Cao su có những tính
chất vật lí gì quan trọng. ? Có những loại cao su
nào. Khác nhau ra sao. Gv: nhân xét bổ sung ghi
hoặc chiếu nội dung.
3. Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5
phút đại diện trả lời Hs: nhận xét
– Cao su là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có tính đàn hồi, nghóa là nó
bò biến dạng dưới tác dụng của lực và trở lại dạng ban đầu khi lực đó không tác
dụng nữa.
– Có hai loại: – Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ cây
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
cao su. – Cao su tổng hợp: chế tạo từ những
chất đơn giản: Cao su buna điều chế từ rượu etylic hoặc từ các sản phẩm của công
nghiệp chế biến dầu mỏ.
– Ưu điểm là tính đàn hồi, không thấm nước, không thấm khí, chòu mài mòn, cách
điện… – Ứng dụng: sản xuất các loại lốp xe,
vỏ bọc dây điện, áo mưa, áo lặn.v.v…
Hoạt động 5: Hướng dẫn làm bài tập chuẩn bò bài sau
Gv: ? 1. Chất dẻo là những chất có tính
chất khác và giống với tơ sợi, cao su như thế nào.
2. Chất dẻo, tơ sợi, cao su phải có đặc điểm cấu tạo như thế nào?
GV: ghi hoặc chiếu câu hỏi lên GV: nhận xét cho điểm cá nhân
phát biểu Gv: cho Hs làm bài tập 5 SGK
Gv: ghi hoặc chiếu nội dung lên Hs: thảo luận trả lời trong 5
phút
Hs: lên sửa 5. là poli etilen vì:
- CH
2
-CH
2
-
n
+ 3nO
2
t
→
2nCO
2
+ 2nH
2
O 2nmol 2nmol
1 : 1 2 -CH
2
-CH- + xO
2
t
→
4nCO
2
+ 3nH
2
O + chất khác Cl n 4nmol 3nmol
Protein cháy tạo ra CO
2
, H
2
O còn chất khác nên polime đó không phải laø poli vinyl clorua, protein.
-C
6
H
10
O
5
-
n
+ 6nO
2
t
→
6nCO
2
+ 5nH
2
O 6nmol 5nmol
6 : 5
Xem trước bài thực hành 55
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần: 34- Tiết: 67
Bài 55. THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT
Ngày soaïn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Mục Tiêu Của Bài Học
1.Kiến thức Củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng của
glucozơ, saccarozơ, tinh bột.

2. Kó năng Tiếp tục rèn luyện kó năng thực hành thí nghiệm,rèn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tơ sợi là gì? Hs: thảo luận làm đại diện lên điền ; Cao su là gì? Hs: đọc thông tin thảo luận trong 5

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×