Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Kiến thức Nắm được protein là chất cơ bản không thể thiếu Kó năng Vận dụng những kiến thức đã được học về protein để

Kiến thức Nắm được protein là chất cơ bản không thể thiếu Kó năng Vận dụng những kiến thức đã được học về protein để

Tải bản đầy đủ - 102trang

Tuần:32- Tiết: 64
Bài 53. PROTEIN
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Mục Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Nắm được protein là chất cơ bản không thể thiếu


được của cơ thể sống. Nắm được protein có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo phân tử rất phức tạp do nhiều amino axit tạo nên. Nắm được
hai tính chất tính chất quan trọng của protein đó là phản ứng thủy phân và sự đông tụ.

2. Kó năng Vận dụng những kiến thức đã được học về protein để


giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

B. Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


– Tranh vẽ một loại một số loại thực phẩm thông dụng. – Lòng trắng trứng, cồn 96
, nước, tóc hoặc lông gà, lông vòt. – Cốc, ống nghiệm.

C. Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ
7 GV: nêu câu hỏi
? Nêu trạng thái tự nhiên của tinh bột. Nêu tính chất
vật lí và ứng dụng của tinh bột xen lulozơ.
GV: nhận xét cho điểm ? Viết PTHH phản ứng
thủy phân và phản ứng tạo thành tinh bột và xenlulozơ.
Nêu cách nhận biết tinh bột.
Gv: nhận xét cho điểm HS: lên bảng viết và trả lời
Tinh bột: Có trong các loại hạt, củ, quả.
– Tinh bột là rắn màu trắng,không tan trong nưởc nhiệt độ thường, nhưng tan
trong nước nóng tạo ra dung dòch keo gọi là hồ tinh bột.
– Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay khi caû đun
nóng. Tinh bột là lương thực của con người ,
làm nguyên liệu để sản xuất đường glucozơ và rượu etylic.
– Xenlulozơ : sản xuất giấy, vật liệu xây dựng, sản xuất vải sợi, sản xuất đồ gỗ.
Hs: nhận xét Hs: lên bảng viết và trả lời ; Hs khác
nhận xét –C
6
H
10
O
5

n
+ nH
2
O
Axit t
 →
nC
6
H
12
O
6
Glucozơ
6nCO
2
+5nH
2
O
Clorofin as
→
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THAØNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức Nắm được protein là chất cơ bản không thể thiếu Kó năng Vận dụng những kiến thức đã được học về protein để

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×