Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Chất Béo Có Đâu? Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung Chất Béo Có Những Tính Chất Vật Lí Quan Trọng Nào? Chất Béo Có Thành Phần Và Cấu Tạo Như Thế Nào?

Chất Béo Có Đâu? Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung Chất Béo Có Những Tính Chất Vật Lí Quan Trọng Nào? Chất Béo Có Thành Phần Và Cấu Tạo Như Thế Nào?

Tải bản đầy đủ - 102trang

Tuần 29- Tiết 58
Bài 47. CHẤT BÉO
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Mục Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Nắm đònh nghóa chất béo. Nắm trạng thái tự nhiên,


tính chất lí học, tính chất hoá học và ứng dụng của chất béo. Viết được công thức phân tử của glixerol, công thức tổng quát của chất béo.

2. Kó năng Viết được PTHH của phản ứng thủy phân chất béo ở


dạng tổng quát.

B. Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


Ð Tranh vẽ một số loại thức ăn, trong đó có loại thức ăn chứa nhiều chất béo
đậu, lạc, thòt, bơ…. Ð
Dầu ăn, benzen, nước. Ð
Ống nghiệm.

C.Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
3 ? Thành phần hoá học của
tế bào động vật gồm những chất nào
Chất béo lipit có tính chất vật lí hoá học ứng dụng ra sao
Hs: TL ; Hs khác nhận xét
Bài 47. CHẤT BÉO
Hoạt động 2: Trạng thái tồn tại chất béo
4 Gv: Treo tranh H 5. 6
? Chất béo ta thường gọi là gì
? Thường có trong đâu, tập trung ở những bộ phận nào của
động vật, thực vật.
I. Chất Béo Có Đâu? Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung
Ð Dầu và mỡ ăn là các chất béo. Trong cơ thể động vật tập trung ở các
mô mỡ. Ở thực vật tập trung ở quả và hạt.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí chất béo
5 Giới thiệu phần II
Biểu diễn thí nghiệm H 5. 7 ? Qua thí nghiệm em nào có
thể nêu tính chất vật lí của chất béo.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên
II. Chất Béo Có Những Tính Chất Vật Lí Quan Trọng Nào?
Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung Ð Chất béo nhẹ hơn nước, không tan
trong nước, tan được trong benzen, xăng, dầu hoả…
Hoạt động 4: Tìm hiểu thành phần hoá học của chất béo
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
7 Gv cho Hs đọc thông tin
? Chất béo do những chất nào tạo nên
? Viết công thức cấu tạo, công thức phân tử của các phần
chất đó.
? Chất béo là gì. Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu
nội dung lên.
III. Chất Béo Có Thành Phần Và Cấu Tạo Như Thế Nào?
Hs: Thảo luận 3 phút đại diện lên bảng viết.
Nhóm khác nhận xét bổ sung. −
Phân tử glixerol : + Công thức cấu tạo: CH
2
ÐCHÐCH
2
OH OH OH Hoặc C
3
H
5
OH
3
. −
Các axit béo là axit hữu cơ: + Công thức chung: R
− COOH ;
R C
17
H
35
Ð, C
17
H
33
− ; C
15
H
31
Ð.v. v…. Ð Chất béo là hỗn hợp nhiều este của
glixerol với các axit béo và có công thức chung là R
− COO
3
C
3
H
5
.
Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất hoá học của chất béo
12 Gv: Chiếu hoặc ghi câu hỏi
lên cho Hs thảo luận trả lời. ? Trong caùc PTHH sau
PTHH naøo laø phản ứng thủy phân, xà phòng hoá chất béo.
a.CH
3
CO
3
C
3
H
5
+ 3H
2
O
t Axit
 →
C
3
H
5
OH
3
+ 3CH
3
COH b. RCOO
3
C
3
H
5
+ 3H
2
O
t Axit
 →
C
3
H
5
OH
3
+ 3RCOOH c.RCOO
3
C
3
H
5
+ 3NaOH
 → 
t
C
3
H
5
OH
3
+3RCOONa ? Qua tìm hiểu ta rút ra kết
luận gì về tính chất hoá học của chất béo.
GV: nhận xét chiếu hoặc ghi nội dung lên.
IV. Chất Béo Có Tính Chất Hoá Học quan trọng nào?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chất Béo Có Đâu? Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung Chất Béo Có Những Tính Chất Vật Lí Quan Trọng Nào? Chất Béo Có Thành Phần Và Cấu Tạo Như Thế Nào?

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×