Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Chn bÞ. Tổ Chức Dạy Học TG

Chn bÞ. Tổ Chức Dạy Học TG

Tải bản đầy đủ - 102trang

Ngày soạn: 2222009. Ngày dạy: 2322009 Tiết 52
Bài 42 . Luyện Tập Chương 4 HIĐROCACBON- NHIÊN LIỆU
A. Mục Tiêu Của Bài Học 1. Kiến thức Củng cố các kiến thức đã học về hiđro cacbon. Hệ thống mối quan hệ giữa
cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon.
2. Kó năng Củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết, xác đònh công thức hợp chấ
hữu cơ. 3.Th¸i độ:Giáo dục lòng say mª yªu thÝch m«n häc, ý thøc tù gi¸c học tập.

II. Chuẩn bị.


1. GV. - Máy chiếu, giấy trong, bút dạ.
- Soạn thảo bài tập. 2. HS.
- Ôn tập những kiến thứcvề các hợp chất hữu cơ CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, C
6
H
6
.
B.Tổ Chức Dạy Học TG
Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ
10 GV: treobảng phụ và
phát phiếu bài tập cho Hs điền vào
I. Kiến thức cần nhớ Hs: tiến hành điền theo nhóm và đại diện lên làm, mỗi
nhóm điền một chất. Metan
Etilen Axetilen benzen
CTCT SGK
SGK SGK
SGK Điểm
cấu tạo phân tử
SGK SGK
SGK SGK
Phản ứng
đặc trưng
SGK SGK
SGK SGK
Ứng dụng
chính SGK
SGK SGK
SGK Phản ứng minh hoạ:
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Gv: cho Hs nhận xét, và cho điểm các nhân laøm.
Metan: CH
4k
+ Cl
2k As
→
CH
3
Cl
k
+ HCl
k
Etilen: CH
2
=CH
2k
+Br
2dd
Br −
CH
2
− CH
2
ÐBr
dd
nCH
2
=CH
2
xt t
→
− CH
2
− CH
2
Ð
n
Axetilen: HC

CHk+BrÐBr
dd
 CH
= CH
− Brdd
Benzen: C
6
H
6
l+Br
2
l
t Fe
→
C
6
H
5
ÐBrl+HBrk C
6
H
6
l + 3H
2
k
Ni t
→
C
6
H
12
l
Hoạt động 2: Giải bài tập
3 3
Gv: cho Hs làm bài tập1, 2, 3 treo hoặc chiếu bài tập lên
bảng, gợi ý cho Hs làm
Gv: nhận xét cho điểm Gv: hướng dẫn Hs làm
4. a. Tính số mol H
2
O, CO
2
suy ra số mol H , C Tính số gam C, H cộng lại
nếu đủ 3 gam không có oxi, chưa đủ có oxi.
b. Số mol H, C là x, y C
x
H
y n
= 40 tìm n c. Nếu có liên kết đôi, ba
làm mất màu d. Viết PTHH phản ứng thế
Gv: nhận xét cho điểm Hs: thảo luận làm 10 phút đại diện nhóm lên sửa ; Hs khác
nhận xét. 1. C
3
H
8
C
3
H
6
C
3
H
4
2. Được : Dẫn 2 khí qua dung dòch bromkhí nào làm mất màu dung dòch brom là C
2
H
4
, khí kia là CH
4
. CH
2
=CH
2k
+Br
2dd
 Br −
CH
2
− CH
2
ÐBr
dd
3. Soá mol Brom: 0,1 x 0,1 = 0,01mol
1 1
01 ,
01 ,
2
= =
Br X
n n
⇒ X laø C
2
H
4
CH
2
=CH
2k
+Br
2dd
 Br
− CH
2
− CH
2
ÐBr
dd
0,01mol 0,01mol Hs: Thaûo luận 5 phút làm bài đại diện lên bảng sửa, Hs nhóm
khác nhận xét. 4.
12 2
8,8 2, 4 ; 5, 4 0,6
44 18
c H
m x
g m x
g =
= =
=
m
C
+ m
H
= 2,4 + 0,6 = 3 g a. Trong A chæ có C và H
b. CT chung: C
x
H
y
x : y =
1 6
. :
12 4
, 2
= 0,2 : 0,6=1 : 3 Coâng thức nguyên CH
3 n
12+ 1.3n 40 ⇔
15n 40 Nếu n=1 vô lí không đảm bảo hoá trò C
n = 2 ; M
A
= 30 40 ⇒
Công thức A : C
2
H
6
n =3 ; M
A
= 60 40

A : C
2
H
6
d.PTHH C
2
H
6
+ Cl
2 As
→
C
2
H
5
− Cl + HCl
Hoạt động 3: Chuẩn bò bài sau
2 Xem trước bài 43 chuẩn bò thực hành
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
H C C C H H
H H
H H H
CH
2
C H
2
CH
2
C H
C CH
3
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Ngày soạn: 2722009.Ngày dạy: 2822009 Tiết: 53
Bài 43. Thực Hành TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBON

A. Mục Tiêu


1. Kiến thức Củng cố kiến thức về hiđrocacbon. 2. Kó năng Tiếp tục rèn luyện các kó năng thực hành hoá học.
3. Thái độ Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hoá
học.

B. Nội Dung T


G Hoạt động GV
Hoạt động GV Hoạt động 1: Chuẩn bò dụng cụ hoá chất 5 phút
Chuẩn bò dụng cụ hoá chất : + Dụng cụ : 5 Ống nghiệm có nhánh, ống nghiệm, nút cao su kèm ống nhỏ giọt, Giá
thí nghiệm, đèn cồn, chậu thuỷ tinh hoặc nhựa + Hoá chất: Đất đèn, dụng dòch brom, nước cất.
Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm
30 GV: ? Cho biết dụng cụ hoá
chất tiến hành thí nghiệm điều chế axetilen.
Gv: ghi hoặc chiếu nội dung lên
Treo tranh H 4.1 Cho Hs tiến hành thí nghiệm
? Nêu hiện tượngquan sát
được. ? Thu axetilen bằng cách nào
Gv: treo tranh H 4.2 . H 4.3 ? Cho bieát dụng cụ hoá chất,
cách tiến hành thí nghiệm phản ứng axetilen với brom.
? qua thí nghiêm ta rút ra kết luận gì. Viết PTHH minh hoạ.
? Hãy cho biết dụng cụ hoá

1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen H 4.25 a


Hs: TL ; Hs mỗi nhóm tiến hành thí nghiệm,
nhận xét tính chất vật lí của axetilen. Thu axetilen bằng cách đẩy nước.

2. Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen a. Tác dụng với dung dòch brom


Hs: làm thí nghiệm quan sát hiện tượng
và trả lời. H4. 25 b. + Màu da cam của dung dòch brom nhạt
dần do axetilen tác dụng với brom.

b.Tác dụng với oxi Hs: Tl và tiến hành thí nghiệm H4. 25 c.


+ Axetilen cháy trong oxi với ngọn lửa
màu xanh.

3. Thí nghiệm 3 Tính chất vật lí của


benzen Hs: TL và tiến hành thí nghiệm. Cho
nhận xét tính chất vạt lí của benzen. −
Benzen là chất lỏng không màu, nhẹ
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chn bÞ. Tổ Chức Dạy Học TG

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×