Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Cấu tạo phân tử

Cấu tạo phân tử

Tải bản đầy đủ - 102trang

Ngày soạn: 822009. Ngày dạy: 922009 Tiết
48
Bài 39. BENZEN
Công thức phân tử :C
6
H
6
Phân tử khối: 78 A.Mục Tiêu Của Bài Học
1. Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo của benzen. Nắm được tính chất
vật lí, hoá học, ứng dụng của benzen.

2. Kó năng Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, viết công thức cấu tạo các


chấtvà các PTHH, cách giải các bài tập hoá học.
3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích học môn
hóa học.
B.Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học -Tranh vẽ mô tả thí nghiệm phản ứng giữa benzen và brom.
-Benzen, dầu ăn, dung dòch nước brom, nước. -Ống nghiệm .

C. Tổ Chức Dạy Học


TG Hoạt động GV
Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
7 ? Viết công thức cấu tạo
và PTHH minh hoạ tính chất hoá học của axetilen.
Gv: nhận xét cho điểm ? Nêu ứng dụng và viết
PTHH điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm
Gv: nhận xét cho điểm Hs: TL ; Hs khác nhận xét
+ H −
C

C-H viết gọn HC

CH 2C
2
H
2k
+5O
2k
 → 
t
4CO
2k
+2H
2
O
h
HC

CH
k
+Br-Br
dd
 Br
− CH
= CH
− Br
dd
Da cam khoâng maøu Br
− CH=CH
− Br+Br-Br
→ Br
2
− CH
− CH
− Br
2
Hs:TL ; Hs khác nhận xét -Làm nhiên liệu cho đèn xì oxi – axetilen để hàn cắt
kim loại. Là nguyên liệu để sản xuaát poli vinyl clorua
nhựa PVC, cao su, axit axetic và nhiều hoá chất khác. CaC
2r
+2H
2
O
l
 C
2
H
2k
+CaOH
2dd
Hoạt động 2: Tìm hiểu benzen: Tính chất vật lí
4 Gv: giới thiệu bài; cho Hs
viết công thức PT, PTK Gv: cho Hs quan sát lọ
benzen, Gv cho benzen vaøo nước,dầu ăn vào benzen.
CTPT: C
6
H
6
PTK: 78 I. Tính chất vật lí
Hs: quan sát trả lời ;Hs khác nhận xét −
Là chất lỏng,không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hoà tan nhiều chất như:dầu ăn, cao su,
iot…
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo benzen
6 Gv: treo bảng phụ cho Hs

I. Cấu tạo phân tử


Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
lên bảng đánh dấu công thức cấu tạo đúng , Gv treo bảng
phụ
? Trong công thức cấu tạo benzen có gì đặc biệt.
Gv: phát mô hình cho Hs lắp ráp.
Gv: quan sát hướng dẫn. Công thức cấu tạo:
H C
C C
C C
C H
H H
H H
CH CH
CH CH
CH CH
Hs: TL ; Hs: khác nhận xét bổ sung Ð Sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau thành
vòng sáu cạnh đều có 3 liên kết đơn xen kẽ liên kết đôi.
Hs: lắp ráp mô hình
− Mô hình phân tử H 4. 14
Hoạt động 4: Tính chất hoá học
16 ? Benzen cháy như thế
nào. Gv: treo tranh H 4. 15
? Qua quan saùt hãy nêu hiện tượng và viết PTHH
? Điều kiện nào benzen phản ứng cộng với hiđro. Viết
PTHH
? Qua tính chất hoá học của benzen các em có kết
I.Tính chất hoá học 1. Benzen có cháy không?
Hs: Tl ; Hs khác nhận xét - Benzen cháy sinh ra CO
2
và hơi nước, nếu cháy trong không khí có sinh ra muội than.
2. Benzen có phản ứng thế với brom không? Hs: quan sát cho nhận xétvà viết PTHH
− Benzen phản ứng với brom sinh ra brom benzen
và hiđro bromua. PTHH
Viết gọn C
6
H
6l
+ Br
2l
Fe t
→
C
6
H
5
ÐBr
l
+HBr
k
Brom benzen không màu 3. Benzen có phản ứng cộng không?
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
H C
C C
C C
C H
H H
H H
Br Br
H C
C C
C C
C Br
H H
H H
H Br +
+ Fe
luận gì. Hs: thảo luận trả lời
Hs khác nhận xét −
Trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất. thí dụ: hiđro
PTHH: C
6
H
6l
+ 3H
2k
Ni t
→
C
6
H
12l
xiclohexan Hs: tìm hiểu trả lời
Hs khác nhận xét Kết luận : Do phân tử benzen có cấu tạo đặc biệt
nên benzen vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng. Phản ứng cộng khó hơn C
2
H
4
và C
2
H
2
.
Hoạt động 5: Tìm hiểu ứng dụng của benzen
4 Gv: cho Hs chọn câu đúng
Hãy đánh dấu ở câu trả lời đúng nhất cho ứng dụng của benzen.
a. Là dung môi, nhiên liệu, nguyên liệu.
b. Là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, phẩm
nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm… Làm dung môi trong công nghiệp và trong
phòng thí nghiệm.
d. Tất cả các câu trên

IV. Ứng dụng Hs: thảo luận trả lời trong 2 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo phân tử

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×