Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Chuẩn bò đồ dùng dạy học -Bảng tuần hoàn lớp 9 Tổ chức dạy học

Chuẩn bò đồ dùng dạy học -Bảng tuần hoàn lớp 9 Tổ chức dạy học

Tải bản đầy đủ - 102trang

Ngày soạn: 212008. Ngày dạy: 312008 Tiết 40
Bài 31. SƠ LƯC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCtt
A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Hs biết : Nguyên tắùc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của
điện tích hạt nhân nguyên tử. Cấu tạo bảng tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kì, nhóm.
Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố nguyên tử khối. Chu kì : gồm các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành hàng
ngang theo ciều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Nhóm: gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron ngoài cùngđược xếp thành
một cột dọc theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Quy luật biến đổi tính chất trong chu kì nhóm. p dụmg với chu kì 2, 3, nhóm I, VII. Dựa vào vò trí của nguyên tố 20 nguyên tố đầu suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ
bản của nguyên tố và ngược lại.
2. Kó năng Hs biết: Dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tó khi biết vò trí của nó
trong bảng tuần hoàn. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra vò trí và tính chất của nó.
3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học.

B. Chuẩn bò đồ dùng dạy học -Bảng tuần hoàn lớp 9


-Ô nguyên tố phóng to -Chu kì 2, 3 phóng to
-Nhóm I, nhóm VII phóng to -Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một nguyên tố

C. Tổ chức dạy học


TG Hoạt động GV
Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
7 ? Nguyên tắc sắp xếp các nguyên
tố trong bảng tuần hoàn như thế nào? Ô nguyên tố cho biết gì? Ô 11 hãy
cho biết hiểu biết về nguyên tố đó. Hs: Trả lời
Hs khác bổ sung - Năm 1869 Nhà bác học Nga Đ. I Men
– đê – lê – ép 1834 – 1907đã sắp xếp 60 nguyên tố trong bảng tuần hoàn theo chiều
tăng dần của nguyên tử khối.
- Đến nay bảng tuần hoàn có hơn một trăm nguyên tố và được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử - Cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu
hoá học, tên nguyên tố,NTK của nguyên tố
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Gv: Cho điểm
? Chu kì là gì ? có mấy chu kì? Nhóm là gì ? có mấy nhóm nguyên
tố?
Gv: cho điểm đó.
- Số hiệu nguyên tử có số trò bằng só đơn vò điện tích hạt nhân và bằng số
electron trong nguyên tử. Trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
11 Số hiệu nguyên tử
Na
KHHH Natri Tên nguyên tố
23 NTK Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung
− Chu kì là dảy nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
Số thứ tự chu kì bằng só lớp electron. Có 7 chu kì.
− Nhóm gồm các nguyên tố mà các
nguyên tử của chúng có số electron ngoài cùng bằng nhau do đó có tính chất tương tự
nhau được xếp thành một cột theo chiều tăngcủa điện tích hạt nhân nguyên tử. Có 8
nhóm.
HĐ 2 : Tìm hiểu sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
16 Tìm hiểu trong chu kì
GV: Treo chiếu bảng phụ Phát phiếu học tập cho Hs điền
Trong chu kì Số lớp e
Tính kim loại Tính phi kim
Điện tích HN
? Qua tìm hiểu ta rút ra điều gì Gv: Treo bảng chu kì 2, 3 cho Hs
quan sát. ? Chu kì 2 có bao nhiêu nguyên
tố? Số e ngoài cùng thay đổi như thế nào? Tính kim loại , phi kim thay đổi
ra sao.
? Chu kì 3 có bao nhiêu nguyên tố? Số e ngoài cùng thay đổi như thế
nào? Tính kim loại , phi kim thay đổi

1. Trong một chu kì Hs: thảo luận điền 3 phút


Hs lên bảng điền vaáoH nhóm khác
nhận xét bổ sung.
Hs: trả lời Trong một chu kì từ đầu đến cuối theo
chiều tăng của điện tích hạt nhân: -Số e ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ
1 đến 8 e. -Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần,
đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.
Thí dụ chu kì 2,3 Hs: trả lời Hs khác nhận xét bổ sung
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
ra sao. Gv: Treo bảng phụ phát phiếu học
tập cho Hs Trong một
nhóm Điện tích HN
Số lớp e Tính kim loại
Tính phi kim
? quan sát nhóm nguyên tố ta biết được điều gì?
Gv: treo bảng nhóm I ?Số lớp e, số e ngoài cùng như thế
nào? Tính kim loại thay đổi ra sao. Bảng nhóm VII
? ?Số lớp e, số e ngoài cùng như thế nào? Tính phi kim thay đổi ra sao.

2. Trong một nhóm HS: thảo luận đại diện nhóm điền vào


bảng Hs: TL; Hs khác nhận xét bổ sung.
Đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng
của điện tích hạt nhân: -Số e ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ
1 đến 8 e.
− Tính kim loại của các nguyên tố tăng
dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.
Thí dụ: Hs: trả lời; Hs khác nhận xét
Nhóm I:Số lớp e tăng từ 2 đến 7 . Số e
ngoài cùng của nguyên tố đều bằng 1. Li là kim loại hoạt động hoá học mạnh ,
Fr là kim loại hoạt động hoá học rất mạnh. Hs : trả lời ; Hs khác nhận xét
Nhóm VII: Số lớp e tăng từ 2 đến 6 . Số e ngoài cùng của nguyên tố đều bằng 7.
Tính phi kim giảm dần. F là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, I yếu hơn,At không
có trong tự nhiên.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghóa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
14 Gv: cho Hs tìm hiểu trả lời
? Học bảng tuần hoàn ta sẽ biết được ý nghóa gì
Gv: cho Hs đọc bài tập và treo bảng phụ cho Hs điền theo yêu cầu
bài tập NT A
SHNT17 CK3 NVII ĐTHN
? Số e
? Số lớp
e ?
Số e Nc ? Tính PK so S ?
Hs: thảo luận 2 phút trả lời 1. Biết vò trí của nguyên tố ta có thể suy
đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
Thí dụ : SGK Hs: thảo luận 7 phút tìm điền vào bảng
Hs: khác nhận xét bổ sung
NT A SHNT
17 CK3 NVII
ĐTHN 17
Số e 17
Số lớp e 3 Số e Nc 7
Tính PK so S Mạnh hơn S
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tính PK so F ? Tính PK so
Br ?
A laø NT ? ? Qua bài tập ta có nhận xét gì
Gv: Treo bảng phụ theo mẫu thí dụ
Cho Hs thảo luận làm 5 phút
NT X ĐTHN
16+ Số
lớp e 3
Số e Ncùng
6
Ô ?
Chu kì ?
Nhóm ?
Vò trí trong chu kì ?
Vò trí trong nhóm ?
? Qua bài tập ta có nhận xét gì Tính PK so F
Yếu hơn F Tính PK so Br Mạnh hơn Br
A là NT Clo Hs: TL
2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vò trí và tính chất nguyên
tố. Thí dụ : SGK
Hs ghi vào Hs: Thảo luận làm và lên bảng điền
vào. NT X
ĐTHN 16+
Số lớp
e 3 Số e
Ncùng 6
Ô 16
Chu kì 3
Nhóm VI
Vò trí trong chu kì gần cuối
Vò trí trong nhóm Gần đầu
Hs: TL
Hoạt động 4: Củng cố luyện tập
6 Gv: cho Hs làm bài tập 2; 5; 6
Ghi hoặc chiếubài tập lên bảng, phân công các nhóm làm.
Gv: nhận xét cho điểm Nhóm Hs 1, 2 làm bài 2
Nhóm Hs 3, 4 làm bài 5 Nhóm Hs 5,6 làm bài 6
Từng nhóm thảo luận làm 3 phút đại
diện nhóm lên sửa. 2. Ô: 11; Chu kì 3; Nhóm I; gần đầu
nhóm I; đầu chu kì 3. 5. b vì K đứng dưới Na trong nhóm I;
Na đứng trước Mg, Mg trước Al trong chu kì 3
6. As , P, N, O, F
Hoạt động 5: Chuẩn bò bài sau
2 Bài tập 7:
a. 1g chiếm 0,35lít đktc M
A
x g…......22,4lít CTHH S
x
O
y
m
S
= M
A
x 50 100 =2 x M
S
⇒ X laø nguyên tố
⇒ CTHH
b. Tính số mol A, NaOH so sánh xem tỉ lệ ⇒
muối Viết PHTT hợp chất với NaOH
⇒ muối , tính nồng độ mol muối
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
C
M
= nV Xem trước bài 32
Chuẩn bò bài tậïp luyện tập
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Ngày soạn: 412009. Ngày dạy: 512009 Tuần:21- Tiết: 41
Bài 32. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 : PHI KIM
SƠ LƯC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
A. Mục Tiêu Bài Học 1. Kiến thức: Giúp Hs hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: Tính chất của
phi kim, tính chất của clo, cacbon, silic, oxit cacbon, axit cacbonic, tính chất của muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố trong
chu kì, nhóm và ý nghóa của bảng tuần hoàn.
2. Kó Năng Hs biết: Chọn chất thích hợp lập sơ đồ dãy chuyển đổi giữa các chất. Viết
PTHH cụ thể. Biết xây dựng sự chuyển đổi giữa các loại chất và cụ thể hoá thành dãy chuyển đổi cụ thể và ngược lại. Viết PTHH biểu diễn sự chuyển đổi đó. Biết vận dụng
bảng tuần hoàn:
3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học.

B. Chuẩn Bò 1. Học sinh ôn tập nội dung cơ bản ôû nhaø


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bò đồ dùng dạy học -Bảng tuần hoàn lớp 9 Tổ chức dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×