Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : - Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy

Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : - Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 30012009 Ngày giảng : 02022009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 67 Theo PPCT
ôn tập chơng ii Tiết 2

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trong chơng : Số nguyên, giá trị tuyệt đối, số đối, các quy tắc thực hiện phép tính.

2. Về kỹ năng :


- Có kĩ năng giải một số dạng bài tập cơ bản trong chơng

3. Về thái độ :


- Có ý thức ôn tập, hệ thống hoá thờng xuyên.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 57

1. Giáo viên : - Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.


2. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ


iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tập :

2. Kiểm tra bài cũ


Yêu cầu học sinh trả lời các câu 4 phần câu hỏi ôn tập.

3. Tiến trình bài dạy


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 58
Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm vào bảng phụ và trình
bày trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện
cách trình bày
- Yêu cầu học sinh việc cá nhân
- Một số học sinh đại diện lên trình bày trên bảng
- Nhận xét chéo giữa các cá nhân.
- Treo bảng phụ để học sinh điền vào trong ô trống
- Yêu cầu học sinh nhận xét và thống nhất kết quả.
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và trình bày trên
bảng - Tìm ví dụ tơng tự
- Nhận xét ? - Nhận xét và hoàn thiện
cách trình bày
Yêu cầu làm việc nhóm trên bảng nhóm
- Trình bày trên bảng và nhận xét
- Một số học sinh diện trình bày trên bảng
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoµn thiƯn bµi lµm
- Hoµn thiƯn vµo vë
- Lµm vào nháp kết quả bài làm
- Nhận xét và sửa lại kết quả - Thống nhất và hoàn thiện vào
vở
- Làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi
- Lên bảng trình bày. Cả lớp hoàn thiện vào vở
- Một số cá nhân lên bảng trình bày
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Thảo luận tìm phơng án phù hợp
- Trình bày trên bảng và thống nhất, hoàn thiện vào vë.
Bµi tËp 111. SGK
a -36 b 390
c -279 d 1131
Bµi tËp 114. SGK
a -7 + -6 + .... + -1 + 0 + 1 + 2 + ... + 6 + 7 = 0
b -5 c 20
Bµi tËp 120. SGK
a có 12 tích đợc tạo thành b Có 6 tích lín h¬n 0, cã 6 tÝch nhá h¬n
c Cã 6 tích là bội của 6 đó là .. d Cã hai tÝch lµ íc cđa 20 ..
x B A
-2 4
-6 8
3 -6
12 -18
24 -5
10 -20
30 -40
7 -14
28 -42
56
Bµi tËp 118. SGK
a 2x - 35 = 15 2x = 15 + 35
2x = 50 x = 50 : 2
x = 25 b 3x + 17 = 2
3x = 2 - 17 3x = -15
x = -15 : 3 x = -5
Bµi tËp 119. SGK
a. 30 b. -117
c. -130
Sè häc 6 Năm häc 2008 - 2009 59

4. Cñng cè : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : - Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×