Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : Về thái độ : Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 16012009 Ngày giảng : 20012009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 66 Theo PPCT
ôn tập chơng ii Tiết 1

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trong chơng : Số nguyên, giá trị tuyệt đối, số đối, các quy tắc thực hiện phép tính.

2. Về kỹ năng :


- Có kĩ năng giải một số dạng bài tập cơ bản trong chơng

3. Về thái độ :


- Có ý thức ôn tập, hệ thống hoá thờng xuyên.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. 2. Học sinh :
- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ


Yêu cầu học sinh trả lời các câu 1, 2, 3 phần câu hỏi ôn tập.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm vào bảng nhóm
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân
- Một số học sinh diện lên trình bày trên bảng
- Nhận xét chéo giữa các cá - Một số học sinh đại diện
trình bày trên bảng - Nhận xét bài làm và bổ
sung để hoàn thiện bài làm - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp kết quả bài làm
- Nhận xét và sửa lại kết quả
Bài 107. SGK
a,b
-b b
-a a
-a b
-b a
c a 0 , b 0 -a 0, -b 0
0, 0,
0, a
b a
b -
- Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
- Treo bảng phụ để học sinh điềm vào trong ô trống
- Yêu cầu học sinh nhận xét và thống nhất kết quả.
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và thông báo kết quả
- Tìm ví dụ tơng tự - Nhận xét ?
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày
- Yêu cầu làm việc nhóm trên bảng nhóm
- Trình bày trên bảng và nhận xét
- Thống nhất và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi
- Lên bảng trình bày. Cả lớp hoàn thiện vào vở
- Một số cá nhân thông báo kết quả
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Thảo luận tìm phơng án phù hợp
- Trình bày trên bảng và thống nhất, hoàn thiện vào
vở.
Bài 108. SGK
Nếu a 0 thì -a 0 nên a -a Nếu a 0 thì -a 0 nên -a a
Bài tập 115. SGK
a a = a hc a = -5 b b = 0
c không tìm đợc a d a = 5 hoặc a = -5
e a = 2 hoặc a = -2
Bài tập 110. SGK
a Đúng b Đúng
c Sai d Đúng
Bài tập 117. SGK
a -7
3
.2
4
= -343. 16 = -5488 b 5
4
. -4
2
= 10 000 Bµi tËp 116. SGK
a -120 b -12
c -16 d 3

4. Cñng cè : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Kiểm tra bài cũ Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×