Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Biết tìm bội và ớc của một số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.

Về kỹ năng : - Biết tìm bội và ớc của một số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 16012009 Ngày giảng : 19012009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 65 Theo PPCT
Bội và ớc của một số nguyên

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- HS biết khái niệm bội và ớc của một số nguyên , khái niệm chia hết cho - Hiểu đợc ba tính chất liên quan tới khái niệm chia hết cho.

2. Về kỹ năng : - Biết tìm bội và ớc của một số nguyên.


3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. 2. Học sinh :
- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp :
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 52
- Nêu vấn đề để học sinh giải quyết. - Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy


Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Yêu cầu HS làm ? 1. SGK trên giấy trong và chiếu trên máy.
- Yêu cầu HS lấy tích cả các số nguyên âm
- Nhận xét gì về các ớc của 6 và -6 ?
- Yêu cầu trả lời ?2. - Hãy phát biểu ttơng tự trong tập
hợp số nguyên - Lấy ví dụ minh hoạ
- Yêu cầu học sinh làm ?3
- Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý SGK. Lấy ví dụ minh hoạ
-Tìm tập hợp ớc của 0 - Tìm các bội của 0
- Hãy tìm các ớc của 8 - Hãy tìm các bội của 3.
- Đọc thông tin phần tính chất SGK
- Làm nhóm hoặc cá nhân vào giấy trong
- Tìm tất cả các cắp số nguyên để tích bằng 6 và -6.
- Có cùng các ớc - Trả lời ?2
- Phát biểu định nghĩa chia hết trong tập hợp Z.
VD: 8 chia hết cho -4 vì 8 = -4.2
- Trả lời miệng ?3 - Nhận xét và hoàn thiện với cả
những số âm. - Tất cả các số nguyên khác 0 đều
là ớc của 0. - Không có số nguyên nào là bội
của 0 - Làm ra nháp theo cá nhân
- Thống nhất và bổ sung kết quả Ví dụ : -16 chia hÕt cho 8, 8 chia
hÕt cho -4 th× -16 chia hÕt cho -4. VÝ dô: Ta cã 8 chia hÕt cho -4 th×
8.-2=-16 còng chia hÕt cho 4
VÝ dô 8 chia hÕt cho 4, -16 chia hÕt cho 4 th× 8 + -16 = -8 còng chia
1. Béi và ớc của một số
nguyên
?1 6 = -1.-6 = -2.-3 = 1.6 =
2.3 - 6 = -1.6 = 1.-6 = 2. -3 =
3.-2 ?2.
Định nghĩa : SGK
?3 Hai bội của 6 lµ -12, 36 ...
Hai íc cđa 6 lµ -2, 3 ...
Chó ý : SGK
VÝ dơ - C¸c íc cđa 8 lµ : -1, 1, -2 , 2,
-4, 4, -8 ,8 - Các bội của 3 là ... -9, -6, -3,
0, 3, 6, 9 ....
2. TÝnh chÊt
i, NÕu a chia hÕt cho b vµ b chia hÕt cho c th× a cóng chia
hÕt cho c. Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
- LÊy vÝ dơ minh ho¹ - NhËn xÐt vỊ các ví dụ minh hoạ
- Làm ?4 theo cá nhân hoặc nhóm trên giấy trong
hết cho 4, 8 - -16 = 24 chia hÕt cho 4.
- Hai häc sinh lên trình bày - NHận xét và thống nhất kết quả
ii, Nếu a chia hết cho b thì bội của a cóng chia hÕt cho b
iii, NÕu hai sè a và b cùng chia hết cho c thì tổng và hiƯu cđa
chóng còng chia hÕt cho c. ?4
Ba béi cđa -5 là -10, -20, 25 Các ớc của 10 là -1, 1, -2, 2, -5,
5, -10, -10.

4. Cñng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Biết tìm bội và ớc của một số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×