Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

b b là số nguyên dơng
Học sinh 2 :
- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm - Làm bài tập 82a, b. SGK
ĐS : a lớn hơn 0
b -17 . 5 -5 . -2

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm vào giấy trong và trình
bày trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện cách
trình bày
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân
- Một số học sinh diện lên trình bày trên bảng
- Nhận xét chéo giữa các cá nhân.
- Treo bảng phụ để học sinh điềm vào trong ô trống
- Yêu cầu học sinh nhận xét và thống nhất kết quả.
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm và thông báo kết quả
- Tìm ví dụ tơng tự - Nhận xét ?
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày
Yêu cầu làm việc nhóm trên giấy
- Trình bày trên máy và nhận xét
- Một số học sinh đại diện trình bày trên bảng
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp kết quả bài làm - Nhận xét và sửa lại kết quả
- Nêu lại quy tắc tơng ứng - Thống nhất và hoàn thiện vào
vở - Làm việc cá nhân và trả lời câu
hỏi
- Lên bảng trình bày trên bảng phụ. Cả lớp hoàn thiện vào vở
- Một số nhóm thông báo kết quả trên bảng phụ
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở - Thảo luận tìm phơng án phù
hợp
- Trình bày trên giÊy vµ thèng nhÊt, hoµn thiƯn vµo vë.
Bµi tËp 84. SGK
DÊu cña a
DÊu cña
b DÊu cña
a.b DÊu
cña a.b
2
+ +
+ +
+ -
- -
- +
- -
- -
- -
Bµi tËp 85. sgk
a. -200 b. -240
c. 150000 d. 269
Bµi tËp 86. SGK
a -15
13 -4
9 b
6 -3
-7 -4
a.b -90
-39 28
-36
Bµi tËp 87. SGK
-3
2
= 9 4
2
=-4
2
= 16 - Hai số đố nhau có bình phơng bằng
nhau.
Bài tập 88. SGK
Xét ba trờng hợp :
Với x 0 thì -5. x 0
Với x = 0 thì -5. x = 0
Với x 0 thì -5.x 0 Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009

4. Củng cố : 5. H


íng dÉn häc ë nhµ :
- Häc bµi theo SGK - Làm bài tập còn lại trong SGK: 89
- Làm trong SBT: 128, 130, 131.

v. Rót kinh nghiƯm


…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ..
……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn : 09012009 Ngày giảng : 13012009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 63 Theo PPCT
Tính chất của phép nhân

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh hiểu đợc các tính chất cơ bản của phép nhân : giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, phân phối giữa phép nhân và phép cộng

2. Về kỹ năng :


- Bớc đầu tìm dấu của tích nhiều số nguyên - Bớc đầu có ý thức và biết vận các tính chÊt trong tÝnh trong tÝnh chÊt trong tÝnh to¸n và
biến đổi biểu thức

3. Về thái độ :


- Bớc đầu cã ý thøc vËn dơng kiÕn thøc vµo thùc tÕ.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. 2. Học sinh :
- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
b. Kiểm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×