Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

..

Ngày soạn : 02012009 Ngày giảng : 07012009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 61 Theo PPCT
Nhân hai số nguyên cùng dấu

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Hiểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu 2. Về kỹ năng :
- Tìm đúng tích của hai số nguyên

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ


iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên - TÝnh -25.8
Häc sinh 2 :
- Lµm bµi tËp 75 - §S: -67.8 0
15.-3 15 -7.2 -7
- NhËn xét gì ? Tích của hai số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0 .... Số học 6 Năm học 2008 - 2009

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân ?1
- Nhân hai số nguyên nhân chính là phép nhân nào mà ta đã biết ?
Kết quả là số dơng ? Hay âm ? Hay sè 0 ?
Cho häc sinh th¶o luËn nhãm phiÕu häc tập có nội dung nh ?2.
Muốn nhân hai số nguyên ©m ta lµm thÕ nµo ?
- TÝch cđa hai sè nguyên âm là số âm, số dơng hay số 0 ?
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trên giấy và lên bảng thực
hiện trên bảng - Hãy hệ thống lại phép nhân hai
số nguyên
- Đọc thông phần chú ý và cho biết cách xác định dấu của hai số
nguyên.
- Thông báo kết quả ?4 - Làm miệng và thông báo kết quả
trớc lớp - Nhân hai số tự nhiên
- Kết quả khi nhân hai số nguyên dơng luôn không âm.
- Làm việc nhóm và thông báo kết quả của ?2
- Phát biểu quy tắc - Đọc thông tin trong ví dụ và trình
bày nhận xét Một số trả lời nhận xét
- Nhận xét giữa các thành viên trong nhóm thờng xuyên
- Thống nhất các trình bày trong lớp.
- Đọc thông tin trong phần kết luận SGk và trình bày dới dạng tổng
quát
- Thảo luận nhóm Chú ý và ?4
- Trình bày cách xác định dấu của hai số nguyên
- Một số nhóm thông báo kết quả, nhận xét và thống nhất kết quả ?4.

1. Nhân hai số nguyên d ¬ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×