Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Củng cố : H ớng dẫn học ở nhà : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Củng cố : H ớng dẫn học ở nhà : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm.
- Giáo viên gợi ý học sinh cách nhóm, yêu cầu thực
hiện phép tính. - Một số học sinh lên bảng
trình bày - Yêu cầu học sinh nhận
xét - Cho học sinh làm việc cá
nhận hoặc nhóm - Một số học sinh lên bảng
trình bày - Yêu cÇu häc sinh nhËn
xÐt - Có những cách làm nào ?
Thu gọn trong ngoặc trớc hc bá ngc råi thùc
hiƯn chun vÕ - Cho häc sinh lµm việc cá
nhân hoặc nhóm - Một số học sinh lên bảng
trình bày - Yêu cầu học sinh nhËn
xÐt - Cho häc sinh tù tr×nh bày
bài toán phù hợp với điều kiện đầu bài.
- Giáo viên giới thiệu quy tắc chuyển vế trong bất
đẳng thức của bài 101. - Yêu cầu häc sinh thùc
hiƯn bµi 102 - Làm việc cá nhận vào nháp
- Đa lời giải một lên bảng phụ và so sánh víi bµi lµm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng và
so sánh với bài làm trên bảng - NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo
vë - Häc sinh thùc hiÖn b»ng 2
c¸ch theo hớng dẫn của giáo viên.
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng và
so sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở - Trình bày trên nháp và trả lời
miệng
- Học sinh nghe và ghi lại quy tắc.
- Vận dụng thực hịên bài 102.
Dạng 1 : Tính các tổng sau một cách hợp lý.
Bài tËp 70 tr 88. SGK
a 3784 + 23 – 3785 – 15
b 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14
Bµi tËp 71. SGK
TÝnh nhanh : a -2001 + 1999 + 2001
b 43 - 863 137 - 57
Dạng 2 : Tìm x Bài tập 66 tr 87. SGK
Tìm số nguyên x biết : 4 – 27 - 3 = x – 13 - 4
Bài tập 104 tr 66 SBT
Tìm số nguyên x biết : 9 – 25 = 7 - x - 25 +7
Dạng 3 : Quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.
Bài tập 101 tr 66 SBT
Nếu a b thì a + c b + c NÕu a + c b + c thì a b
Bài tập 102 tr 66 SBT
Cho x, y là số nguyên, chứng tá ; a. NÕu x – y 0 th× x y
b. NÕu x y th× x – y 0
Dạng 4 : Bài toán thực tế

4. Củng cố :


Các bài tập của dạng bài toán thực tế

5. H íng dÉn häc ë nhµ :


 Häc bµi theo Sgk Làm các bài tập còn lại trong SGK
Số häc 6 Năm học 2008 - 2009 40
 Xem tríc bµi tiÕp theo
v. Rót kinh nghiệm

..


Ngày soạn : 02012009 Ngày giảng : 06012009
Líp : 6B, 6D
TiÕt 60 Theo PPCT
Nh©n hai sè nguyên khác dấu

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Hiểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu - Tìm đúng tích của hai số nguyên
2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng thực hiện nhân hai số nguyên khác dấu.
- Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài tập thực tế. 3. Về thái độ :
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. 2. Học sinh :
- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Phát biểu quy tắc chuyển vế, chữa bài tập 96 trang 65 SBT.: Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm nội dung ?1 ?2 ?3 sgk.
- Yêu cầu các nhóm hoàn thành nội dung bài làm và nhận xét chéo
giữa các nhóm. Hớng dẫn học sinh nêu nhận xét
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta làm thế nào ?
- Tích của một số với 0 thì bằng mấy
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và lên bảng thực hiện.
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở - Muốn tìm số tiền lơng đợc hởng
của ngời công nhân ta phải làm những phép tính gì ?
- Làm trên phiếu học tập có nội dung gồm ?1, ?2, ?3 SGK.
- Cử đại diện thực hiện và nhận xét các nhóm khác.
- Thống nhất cách làm trong cả lớp.
- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
- Bằng 0 - Một số học sinh trình bày và
hoàn thiện bài làm. - Nhận xét giữa các thành viên
trong nhóm thờng xuyên - Tính số tiền đợc hởng khi làm
các sản phẩm đúng quy cách - Tính số tiền bị trừ đi do làm các
sản phẩm sai quy cách - Lấy số tiền đợc hởng trừ đi số bị
phạt

1. Nhận xét mở đầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố : H ớng dẫn học ở nhà : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×