Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ - 63trang

..

Học kỳ II
Ngày soạn : 02012009 Ngày giảng : 05012009
Líp : 6B, 6D
TiÕt 59 Theo PPCT
Lun tËp

I. Mơc tiªu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Củng cố cho học sinh quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, tính chất đẳng thức và giới thiệu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.
2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng thực hiện quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế để tính nhanh, tính hợp lý
- Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài tập thực tế.

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ


iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cũ Học sinh 1 :


Phát biểu quy tắc chuyển vế, chữa bài tập 63 trang 87 SGK.: Tìm số nguyên x biÕt : 3 + -2 +x = 5
Häc sinh 2 :
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc, chữa bài tËp 92 trang 65 SBT Bá dÊu ngc råi tÝnh :
a. 18 + 29 + 158 – 18 - 29 b. 13 – 135 + 49 – 13 + 49

3. Tiến trình bài dạy


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 39
Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm.
- Giáo viên gợi ý học sinh cách nhóm, yêu cÇu thùc
hiƯn phÐp tÝnh. - Mét sè häc sinh lên bảng
trình bày - Yêu cầu häc sinh nhËn
xÐt - Cho häc sinh làm việc cá
nhận hoặc nhóm - Một số học sinh lên bảng
trình bày - Yêu cầu học sinh nhận
xét - Có những cách làm nào ?
Thu gọn trong ngoặc trớc hoặc bỏ ngc råi thùc
hiƯn chun vế - Cho học sinh làm việc cá
nhân hoặc nhóm - Một số học sinh lên bảng
trình bày - Yêu cầu học sinh nhận
xét - Cho học sinh tự trình bày
bài toán phù hợp với điều kiện đầu bài.
- Giáo viên giới thiệu quy t¾c chun vÕ trong bất
đẳng thức của bài 101. - Yêu cầu học sinh thực
hiện bài 102 - Làm việc cá nhận vào nháp
- Đa lời giải một lên bảng phụ và so s¸nh víi bài làm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng và
so sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiƯn vµo
vë - Häc sinh thùc hiÖn b»ng 2
c¸ch theo híng dÉn của giáo viên.
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng và
so sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở - Trình bày trên nháp và trả lời
miệng
- Học sinh nghe và ghi lại quy tắc.
- Vận dụng thực hịên bài 102.
Dạng 1 : Tính các tổng sau một cách hợp lý.
Bài tập 70 tr 88. SGK
a 3784 + 23 – 3785 – 15
b 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14
Bµi tËp 71. SGK
TÝnh nhanh : a -2001 + 1999 + 2001
b 43 - 863 – 137 - 57
Dạng 2 : Tìm x Bài tập 66 tr 87. SGK
Tìm số nguyên x biết : 4 27 - 3 = x – 13 - 4
Bµi tËp 104 tr 66 SBT
Tìm số nguyên x biết : 9 25 = 7 - x - 25 +7
D¹ng 3 : Quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.
Bài tập 101 tr 66 SBT
NÕu a b th× a + c b + c NÕu a + c b + c thì a b
Bài tập 102 tr 66 SBT
Cho x, y là số nguyên, chứng tỏ ; a. Nếu x – y 0 th× x y
b. NÕu x y thì x y 0
Dạng 4 : Bài toán thực tế

4. Củng cố :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Bảng nhóm, bút dạ Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×