Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

- Cho học sinh đọc SGK trang 84, 85
- Yêu cÇu häc sinh nhËn xÐt
- Cho häc sinh tù trình bày bài toán phù hợp với điều kiện
đầu bài - Làm việc cá nhân
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Trình bày trên nháp và trả lời miƯng
VÝ dơ : SGK ? 3 : TÝnh nhanh : SGK

2. Tổng đại số


SGK trang 84, 85
Chú ý
Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói gọn tổng đại sè lµ tỉng

3. Bµi tËp :


Bµi 57.SGK_85 Bµi 58.SGK_85
Bµi 59.SGK_85

4. Cđng cè : 5. H


íng dÉn häc ë nhµ :
 Học bài theo Sgk Làm các bài tập còn lại trong SGK
Xem trớc bài tiếp theo

v. Rút kinh nghiệm..
..

Ngày soạn : 26122008 Ngày giảng : 31122008
Líp : 6B, 6D
TiÕt 57 Theo PPCT
Lun tËp

I. Mơc tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng về quy tắc dấu ngoặc 2. Về kỹ năng :
- Biết bỏ ngoặc đúng khi trớc ngoặc là dấu âm

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n.


Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 34
- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Phát biểu quy tắc dấu ngoặc. - Chữa bài tập 57 trang 85 SGK
Học sinh 2 :
- Chữa bài tập số 58 trang 85 SGK - Tóm tắt bài giải

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét - Làm việc cá nhận vào nháp
- Chiếu một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở - Làm việc cá nhận vào nháp
- Chiếu một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
Bài tập 59. SGK Tính nhanh các tổng sau :
a -38 + 28 = -10 b 273 + -123 = 155
c 99 + -100+101 = 100
Bµi tËp 60. SGK Bá dÊu ngc råi tÝnh :
a 217 +
[ ]
43 217 23 + -
+ - =
[ ]
217 217 + -
+
[ ]
43 23 + -
= 0 + 20 = 20
Sè häc 6 Năm häc 2008 - 2009 35
- Cho häc sinh lµm viƯc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh tự trình bày bài toán phù hợp với điều
kiện đầu bài - Làm việc cá nhận vào nháp
- Chiếu một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Trình bày trên nháp và trả lời miệng
b -9 + -8 + ...+ -1 + 0 + 1+... + 8 +9 =
[ ] [
] [
]
9 9 8 8
.... 1 1
- +
+ - +
+ + -
+ +
= 0 + 0 + .... + 0 + 0 = 0
Bµi tËp 89. SBT a.
b. c.
d.
Bµi tËp 90. SBT a.
b.

4. Cđng cè : 5. H


íng dÉn häc ë nhµ :
 Học bài theo Sgk Làm các bài tập còn lại trong SGK
Xem trớc bài tiếp theo

v. Rút kinh nghiÖm


…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………………………… ..
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 36
Ngày soạn : 29122008 Ngày giảng : 02012009
Lớp : 6B, 6D
Tiết 58 Theo PPCT
Quy tắc chuyển vế

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiÕn thøc :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×