Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Quy tắc dấu ngoặc

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Quy tắc dấu ngoặc

Tải bản đầy đủ - 63trang

2. Về kỹ năng : - Biết khái niệm tổng đại số, viết gọn các phép biến đổi trong tổng đại số.

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu. - Cộng hai số nguyên khác dấu
- Chữa bài tập 86 trang 64.
Học sinh 2 :
- Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên. - Chữa bài tập số 84 trang 64 SBT

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho häc sinh lµm viƯc cá nhận hoặc nhóm ? 1
- Mét sè häc sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Yêu cầu học sinh phát biểu quy tắc
- Yêu cầu học sinh nhận xét - Làm việc cá nhận vào nháp
- Chiếu một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên bảng
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Phát biểu quy tắc. - Nhận xét và hoàn thiện vào vở

1. Quy tắc dấu ngoặc


? 1 a Tìm số đối của : 2; -5;
2+-5 b So s¸nh sè đối của tổng 2+-5
với tổng các số đối của 2 và -5. ?2
Tính và so sánh kết quả Quy tắc :
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu - đằng

trớc, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dÊu +
“ ”
thµnh dÊu - vµ dÊu - thµnh
“ ” “ ”
dÊu + . Khi bá dấu ngoặc có dấu

+ đằng tr

ớc thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 33
- Cho häc sinh ®äc SGK trang 84, 85
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh tự trình bày bài toán phù hợp với điều kiện
đầu bài - Làm việc cá nhân
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Trình bày trên nháp và trả lêi miƯng
VÝ dơ : SGK ? 3 : TÝnh nhanh : SGK

2. Tổng đại số


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Quy tắc dấu ngoặc

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×