Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai hay nhiều số nguyên Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai hay nhiều số nguyên Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

bài - Trình bày trên nháp và trả lời
miệng Bài 47.SGK_82
Bµi 48.SGK_82 Bµi 49.SGK_82

4. Cđng cè : 5. H


íng dÉn häc ë nhµ :
 Häc bµi theo Sgk  Lµm các bài tập còn lại trong SGK
Xem trớc bài tiếp theo

v. Rút kinh nghiệm..
..

Ngày soạn : 12122008 Ngày giảng : 18122008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 54 Theo PPCT
Luyện tập

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố phép trừ hai số nguyên

2. Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai hay nhiều số nguyên


3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 27
- Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Phát biểu quy tắc phép trừ hai số nguyên. Viết công thức. - Thế nào là hai số đối nhau
- Chữa bài tập 50 trang 82 SGK
Học sinh 2 :
- Chữa bài tập số 52 trang 82 SGK - Tóm tắt bài giải

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng - Làm việc cá nhận vào nháp
- Chiếu một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên
bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng
và so sánh với bài làm trên bảng
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng
và so sánh với bài làm trên
Bài tập 81. SGK a -38 + 28 = -10
b 273 + -123 = 155 c 99 + -100+101 = 100
Bµi tËp 82. SGK
a 217 +
[ ]
43 217 23 + -
+ - =
[ ]
217 217 + -
+
[ ]
43 23 + -
= 0 + 20 = 20
b -9 + -8 + ...+ -1 + 0 + 1+... + 8 +9 =
[ ] [
] [
]
9 9 8 8
.... 1 1
- +
+ - +
+ + -
+ +
= 0 + 0 + ....+ 0 + 0 = 0
Bài tập 83. SGK a. Vì vận tốc của hai ca nô lần lợt là 10
kmh và 7 kmh nên hai ca n« ®i cïng Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
- Cho học sinh tự trình bày bài toná phù hợp với điều
kiện đầu bài bảng
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Trình bày trên nháp và trả lời miệng
chiều và khoảng cách giữa chúng sau 1h là:
10 7.1 = 3 km b. Vì vận tốc của hai ca nô là 10 kmh và 7
kmh nên hai ca nô đi ngợc chiều và khoảng cách giữa chúng sau 1h là:
10 + 7.1 = 17 km Bµi tËp 86. SGK

4. Cđng cè : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai hay nhiều số nguyên Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×