Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Hiệu của hai số nguyên ? 1

Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Hiệu của hai số nguyên ? 1

Tải bản đầy đủ - 63trang

5. H íng dÉn häc ë nhµ :


 Häc bµi theo Sgk Làm các bài tập còn lại trong SGK
 Xem tríc bµi tiÕp theo

v. Rót kinh nghiƯm


…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ..
..

Ngày soạn : 12122007 Ngày giảng : 17122007
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 53 Theo PPCT
phÐp trõ hai sè nguyªn

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Hiểu đợc quy tắc phép trừ trong Z.

2. Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên.


- Bớc đầu hình thành, dự đoán trên cơ sở nhìn thấy quy luật thay đổi của một loạt hiện tợng toán
học liên tiếp và phép tơng tự.

3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 25
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. - Chữa bài tập 65 trang 61 SBT.
Học sinh 2 :
- Chữa bài tập 71 trang 62 SBT. - Ph¸t biĨu tÝnh chÊt cđa phÐp cộng các số nguyên.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm ? 1
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét - Cho học sinh đọc sau đó làm
việc cá nhận hoặc nhóm - Một số học sinh lên bảng trình
bày - Yêu cầu học sinh nhận xét
- Làm việc cá nhận vào nháp - Đa một số bài lên bảng và so
sánh với bài làm trên bảng phụ - NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vë
- Lµm việc cá nhận vào nháp - Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Chiếu một số bài lên bảng và so
sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào vở
1. Hiệu của hai số nguyên ? 1
Quy t¾c : Muèn trõ sè nguyªn a cho số
nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
Công thøc :
a b = a + -b
– VÝ dô : SGK
NhËn xÐt : SGK 2. VÝ dô
SGK trang 81
Nhận xét : Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện đợc,
còn trong Z luôn thực hiện đợc. 3. Bài tập :
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 26
bài - Trình bày trên nháp và trả lời
miệng Bài 47.SGK_82
Bài 48.SGK_82 Bài 49.SGK_82

4. Cñng cè : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Hiệu của hai số nguyên ? 1

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×