Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 12122007 Ngày giảng : 16122007
Lớp : 6B, 6D
Tiết 52 Theo PPCT
Luyện tập

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố tính chất của phép cộng các số nguyên 2. Về kỹ năng :
- Bớc đầu hiểu đợc và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và hợp lí - Biết tính đúng tổng vủa nhiều số nguyên

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Thùc hiƯn phép tính: Làm bài 39 câu a
ĐS : -6 Nêu kết quả câu b
ĐS : 6
Học sinh 2 :
Làm bài tËp 40 SGK §S :
a 3
-15 -2
-a -3
15 2
a
3 15
2
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 23

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cÇu häc sinh nhËn xÐt
- Cho học sinh làm việc cá nhận hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cÇu häc sinh nhËn xÐt
- Cho học sinh tự trình bày bài toán phù hợp với điều
kiện đầu bài - Làm việc cá nhận vào nháp
- Đa một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên bảng
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Đa một số bài lên bảng và so
sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Làm việc cá nhận vào nháp - Đa một số bài lên bảng và so
sánh với bài làm trên bảng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở
- Trình bày trên nháp và trả lời miệng
Bài tập 41. SGK a -38 + 28 = -10
b 273 + -123 = 155
c 99 + -100+101 = 100
Bµi tËp 42. SGK
a 217 +
[ ]
43 217 23 + -
+ - =
[ ]
217 217 + -
+
[ ]
43 23 + -
= 0 + 20 = 20
b -9 + -8 + ...+ -1 + 0 + 1+... + 8 +9 =
[ ] [
] [
]
9 9 8 8
.... 1 1
- +
+ - +
+ + -
+ +
= 0 + 0 + ....+ 0 + 0 = 0
Bµi tËp 43. SGK a. Vì vận tốc của hai ca nô lần lợt lµ 10
kmh vµ 7 kmh nªn hai ca nô đi cùng
chiều và khoảng cách giữa chúng sau 1h là:
10 7.1 = 3 km b. Vì vận tốc của hai ca nô là 10 kmh và 7
kmh nên hai ca nô đi ngợc chiều và khoảng cách giữa chúng sau 1h là:
10 + 7.1 = 17 km
Bµi tËp 44. SGK

4. Cđng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×