Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tính chất giao hoán Tính chất kết hợp

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tính chất giao hoán Tính chất kết hợp

Tải bản đầy đủ - 63trang

häc sinh nghiªn cøu thực hiện.
theo kiền thức của mình và d- ới sự hớng dẫn của giáo viên.

4. Củng cố :


Cho học sinh ôn lại các bài tập ở các dạng đã học Tự xem lại kiến thức từ đầu năm và làm thêm các dạng bài tập trong SBT.

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Ôn tập lại kiến thức đã ôn. Bài tập về nhà SGK.

v. Rót kinh nghiƯm


…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………………………… ..
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
TiÕt 49 + 50 : Kiểm tra học kỳ I
Chờ đề của Phòng Giáo Dục
Ngày soạn : 12122008 Ngày giảng : 15122008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 51 Theo PPCT
tÝnh chÊt cđa phÐp céng c¸c số nguyên

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Biết đợc bốn tính chất của phép cộng các số nguyên 2. Về kỹ năng :
- Bớc đầu hiểu đợc và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và hợp lí - Biết tính đúng tổng của nhiều số nguyên

3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 20

1. Giáo viên :


- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- TÝnh -5 + -7 - Muèn céng hai sè nguyªn ©m ta lµm thÕ nµo ?
Häc sinh 2 : - Tính -5 + 7
- Muốn cộng hai số nguyên khác dấu ta làm thế nào ?

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh GHI BảNG
- Phép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán không ?
- Làm ?1 theo cá nhân - Trình bày trên bảng
- Nêu tính chất giao hoán
- Phép cộng các số nguyên có tính chất kết hợp không ?
- Làm ?2 trên giấy - Chữa và nhận xét
- Nêu tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên
- Làm ?1 vào giấy - Trình bày trên máy
- Chữa và nhận xét kết quả - Rút ra nhận xét
- Dự đoán - Làm ?2 trên giấy nháp theo cá
nhân - Chữa và nhận xét
- §äc chó ý SGK

1. TÝnh chÊt giao ho¸n


?1 a. -2 + -3 = -5
-3 + -2 = -5 b. -5 + +7 = +2
+7 + -5 = +2 c. ......
a + b = b + a

2. TÝnh chÊt kÕt hỵp


?2 3
4 2
3 é
ù -
+ +
= ë
û 3
4 2 3
- +
+ =
VËy: a + b + c = a + b + c
Chó ý: SGK Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
- Viết dạng tổng quát tÝnh chÊt céng mét sè víi sè 0
- Giíi thiƯu kÝ hiƯu sè ®èi cđa mét sè
- Hai sè ®èi nhau cã tỉng bằng bao nhiêu ?
- Viết dới dạng tổng quát tính chất cộng vơí số đối
- Cho học sinh làm ?3 theo nhóm vào giấy và trình bày trên bảng
Nêu tính chất cộng với số 0
- Đọc thông tin phần số đối của một số
- Bằng 0 - Viết dạng tổng quát của tính chất
cộng với số đối
- Làm theo nhóm vào giấy - Trình bày trên bảng
- Nhận xét chéo các nhóm - Hoàn thiện vào vở

3. Cộng víi sè 0


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tính chất giao hoán Tính chất kết hợp

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×