Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng tìm các số hoặc tổng chia hết cho 2; 3; 5 và 9. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Ôn tập về tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết, số nguyên tố và

Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng tìm các số hoặc tổng chia hết cho 2; 3; 5 và 9. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Ôn tập về tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết, số nguyên tố và

Tải bản đầy đủ - 63trang

.
..

Ngày soạn : 05122008 Ngày giảng : 11122008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 48 Theo PPCT
«n tËp häc kú i tiết 2

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Ôn tập các kiến thức cơ bản dấu hiệu chia hÕt cho 2; 3; 5; 9. - KiÕn thøc về số nguyên tố và hợp số.
- Ước chung và bội chung. - ƯCLN và BCNN

2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng tìm các số hoặc tổng chia hÕt cho 2; 3; 5 vµ 9.


- RÌn lun kỹ năng tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số.

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút và hệ thống kiến thức

2. Học sinh :


- Ôn tập kiến thức cũ.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 18

2. KiĨm tra bµi cò 3. TiÕn trình bài dạy


Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Giáo viên đa ra bài tập của các dạng trên yêu cầu học
sinh thực hiện theo kiến thức đã đợc học
- Yêu cầu học sinh chứng minh.
- Yêu cầu học sinh khẳng định và giải thích.
- Giáo viên nêu các bài tập yêu cầu học sinh thực hiện
theo yêu cầu.
- Để biÕt BCNN gÊp bao nhiêu lần ƯCLN 90; 252
trớc tiên ta phải làm gì ?
- Giáo viên nêu một số bài dạng tìm x
- Nêu bài tËp 218 trang 28 - Häc sinh thùc hiƯn bµi 1.
- Häc sinh : Tỉng cđa 3 sè tù nhiªn liên tếp là :
n+n+1+n+2 = 3n + 3
= 3n+1
M
3
- Tr¶ lêi theo gợi ý của giáo viên
- Học sinh thực hiện các bài tập
- Học sinh thực hiện bài tập

1. Ôn tập vỊ tÝnh chÊt chia hÕt, dÊu hiƯu chia hÕt, sè nguyên tố và hợp số.


Bài 1 : Trong các sè : 160; 534; 2511;
48309; 3825. Hái sè nµo chia hÕt cho : a. 2
b. 3 c. 5
d. 9 e. 2 vµ 5
f. 2 vµ 3 g. 2; 5 vµ 9
Bµi 2 :
Chøng tá r»ng tỉng cđa 3 sè tù nhiên liên tiếp chia hết cho 3.
Bài 3 :
Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? Giải thÝch ?
a a = 717 b b = 6.5 + 9.31
c c = 3.8.5 - 9.13

2. Ôn tËp vỊ íc chung, béi chung,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng tìm các số hoặc tổng chia hết cho 2; 3; 5 và 9. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Ôn tập về tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết, số nguyên tố và

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×