Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn Học sinh : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn Học sinh : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

 Cho häc sinh lµm bµi tËp 27, 28 SGK Làm bài trên giấy trong. Yêu cầu trình bày trên máy chiếu
Nhận xét và hoàn thiện vào vở

5. H íng dÉn häc ë nhµ :


 Häc bµi theo Sgk Làm các bài tập còn lại trong SGK
Xem trớc bài tiếp theo trong chuẩn bị cho tiết luyện tập

v. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn : 05122008 Ngày giảng : 09122008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 46 Theo PPCT
Luyện tập

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố quy tắc cộng hai số nguyên - Học sinh bớc đầu hiểu rằng có thể dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại l-
ợng

2. Về kỹ năng : - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn


- Bớc đầu biết cáh diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học 3. Về thái độ :
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyÕt.
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 13
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………………
Líp 6D : ………………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tập :
Học sinh 1 :
Muốn cộng hai số nguyên âm ta lµm thÕ nµo ? Thùc hiƯn phÐp tÝnh:
a. -7 + -328 b. 17 + -3
§S: a. -335
b. 14
Häc sinh 2 :
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu ta làm thÕ nµo ? Thùc hiƯn phÐp tÝnh: a. -5 + -11
b. -96 + 64 ĐS: a. -16
b. -32

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho học sinh làm việc cá nhân hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhân hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- Cho học sinh làm việc cá nhân hoặc nhóm
- Một số học sinh lên bảng trình bày
- Yêu cầu học sinh nhận xét - Làm viƯc c¸ nhËn vào giấy
nháp - Đa một số bài lên bảng và so
sánh với bài làm trên bảng cđa häc sinh
- NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vở
- Làm việc cá nhận vào giấy nháp
- Đa một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên bảng của
học sinh - Nhận xét vµ hoµn thiƯn vµo vë
- Lµm viƯc c¸ nhËn vào giấy nháp
- Đa một số bài lên bảng và so sánh với bài làm trên bảng cđa
häc sinh - NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vë
Bµi tËp 31. SGK
a -30 + -5 = -30 + 5 = - 35 b -7 + -13 = -7 + 13 = -20
c -15 + -235 =-15+235= -250
Bµi tËp 32. SGK
a 16 + -6 = 16- 6 = 10 b 14 + -6 = 14 -6 = 8
c -8 + 12 = 12 – 8 = 4
Bµi tËp 34. SGK
a x + -16 víi x = -4 ta cã: -4 + -16 = - 20
bVíi y = 2 ta cã: -102 + 2 = -100
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 14
- Nêu bài tập 35 yêu cầu học sinh thực hiện.
- Giáo viên chữa bài và học sinh hoàn thiƯn vµo vë
- Häc sinh thùc hiƯn - Hoµn thiƯn
Bµi tËp 35. SGK
a x = +5 b x = - 2

4. Cñng cè : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn Học sinh : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×