Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

 Xem tríc bµi tiÕp theo trong SGK

v. Rót kinh nghiệm
Ngày soạn : 05122008 Ngày giảng : 08122008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 45 Theo PPCT
Cộng hai số nguyên Khác dấu

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh biết cộng hai số nguyên khác dấu
2. Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu hiểu rằng có thể dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại l-
ợng - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn
- Bớc đầu biết cách diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………….
Líp 6D : ……………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Mn céng hai số nguyên âm ta làm thế nào ? - Làm bài tập 24 SGK
ĐS : a. -253. b. 50
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 11
c. 52
Häc sinh 2 : - Tr×nh bày bài tập 26 SGK
ĐS : - 12 C

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Nêu ví dụ SGK - Nếu coi giảm 5
C là tăng -5 C
thì ta tính nhiết độ buổi chiều trong phòng lạnh bằng phép tính
gì ?
- Hớng dẫn học sinh cách cộng trên trục số
- Cho học sinh làm ?1 SGK và nhận xét.
Nhận xét gì vÒ hai kÕt qu¶ trong hai phÐp tÝnh ?
- Muèn céng hai sè nguyên khác dấu ta làm thế nào ?
- Cho học sinh làm bài tập trên giấy nháp
- Yêu cầu hai học sinh lên bảng trình bày.
Lấy +3 + -5
- Làm cá nhân và rút ra nhận xét ra giấy nháp
- Hai sè ®èi nhau cã tỉng b»ng - Muèn céng hai sè nguyên
khác dấu ... .
- Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
- Làm viƯc c¸ nhËn vµ hoµn thiƯn vµo vë
- NhËn xÐt bµi làm của bạn
1 Ví dụ
Ví dụ :SGK
+1 +5
+3 -5
Hinh 46 +2 +3 +4
-1 -2
-3 -4
Gi¶i: +3 + -5 = -2
Nhiệt độ của buổi chiều cùng ngày trong phòng lạnh lµ -2
C. ? 1
-3 + +3 = 0 +3 + -3 = 0
?2 a. 3 + -6 = -3
6 3
- -
= 6 - 3 = 3 b.
-2 + +4 = 2 4
2 - -
= 4 - 2 = 2

2. Quy tắc cộng hai số nguyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×