Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN Cộng hai số nguyên d ơng Cộng hai số nguyên âm

Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN Cộng hai số nguyên d ơng Cộng hai số nguyên âm

Tải bản đầy đủ - 63trang

4. Cđng cè : 5. H


íng dÉn häc ë nhµ :
Học bài theo SGK Làm các bài tập còn lại SGK. Làm bài tập 27, 28, 29, 30, 31 , 32 SBT
 Xem tríc néi dung bµi häc tới

v. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn : 28122008 Ngày gi¶ng : 03122008
Líp : 6B, 6D
TiÕt 44 Theo PPCT
CéNG HAI Số NGUYÊN CùNG DấU

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiÕn thøc :


- Häc sinh biÕt céng hai sè nguyªn cùng dấu
2. Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu hiểu rằng có thể dùng số nguyên để biểu thị sự thay đổi theo hai hớng ngợc
nhau của một đại lợng - Bớc đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 9
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Học sinh 2 :

3. Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN


HọC SINH GHI BảNG
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK về cách cộng hai số
nguyên dơng thực chất là cộng hai số tự
nhiên đã học
- Chiếu ví dụ SGK - Nếu coi giảm 2
C là tăng -2
C thì ta tính nhiết độ buổi chiều bằng phép tÝnh g× ?
- Híng dÉn học sinh cách cộng trên trơc sè
- Cho häc sinh lµm ? 1 SGK vµ nhận xét.
Nhận xét gì về hai kết quả -9 và 9 trong hai phÐp tÝnh ?
- Muèn céng hai sè nguyên âm ta làm thế nào ?
- Cho häc sinh lµm bài tập trên giấy nháp
- Yêu cầu hai học sinh lên bảng trình bày.
- Làm việc cá nhân đọc thông tin phần cộng hai số nguyên d-
ơng.
Lấy -3 + -2
- Làm cá nhân và rút ra nhận xét trên giấy
- Là hai số đối nhau - Muèn céng hai sè nguyªn
cïng dÊu, ta céng hai giá trị tuyết đối của chúng rồi đặt dấu
- đằng trớc kết quả.
- Làm viƯc c¸ nhËn vµ hoµn thiƯn vµo vë
- NhËn xÐt bµi làm của bạn

1. Cộng hai số nguyên d ơng


Chẳng h¹n: +2 + +4 = 4+2=6
+2 +4
+6 -1
+1 +2
+3 +4
+5 +6

2. Cộng hai số nguyên âm


Ví dụ :SGK
-3 -2
-5 -4
-5 -3
-2 -1
+1 +2 -6
Giải:
-3 + -2 = -5 Nhiệt độ cđa bi chiỊu cïng ngµy lµ
-5 C.
?1 -4 + -5 = -9
4 5
- + -
= 4 + 5 = 9
Quy t¾c : SGK
- VÝ dơ: -13 + -46 = - 13 + 46 = -59
?2
a.+37 + +81 = 37 + 81 = 118 b. -23 + -17 = -23 + 17 = - 40

4. Cñng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN Cộng hai số nguyên d ơng Cộng hai số nguyên âm

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×