Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 28112008 Ngày giảng : 02122008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 43 Theo PPCT
Luyện tập

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố cách so sánh hai số nguyên, tập hợp số nguyên - Học sinh tìm đợc giá trị tuyệt đối của một số nguyên

2. Về kỹ năng :


- Viết số nguyên âm và dơng. - Tìm giá trị tuyệt đối của số nguyên

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………..
Líp 6D : ……………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Nêu những nhận xét về cách so sánh hai số nguyên - Lµm bµi tËp 17 SBT Tr. 57
Häc sinh 2 :
- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là gì ? - Lµm bµi tËp 15 SGK Tr 73

3. TiÕn trình bài dạy Giáo viên


Học sinh GHI BảNG
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 7
- Yêu cầu học sinh làm cá nhân vào vở
- Mét häc sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Làm miệng cá nhân trả lời câu hỏi
- Hãy cho biết các câu sau ®óng hay sai ? V× sao ?
- H·y chØ ra một ví dụ cho câu sai.
-Làm việc cá nhân vào giÊy - Mét häc sinh lên bảng trình
bày
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhận vào giấy
- Yêu cầu học sinh trả lời miệng
- Yêu cầu học sinh trả lời miệng - Nhận xét và hoàn thiện vào
vở - Một số cá nhân trả lời
- Nhận xét - Làm miệng theo nhóm
- Trả lời và nhận xét chéo giữa các nhóm
- Nhận xét và trình bày bài lại nếu cha chính xác
- Yêu cầu nhận xét và hoµn thiƯn vµo vë
- Gäi mét sè häc sinh trình bày lời giải
- Nhận xét câu trả lời và sửa chữa nếu sai.
- Nhận xét câu trả lời và sửa chữa nếu sai.
Bài tập 16. SGK
7 ẻ N Đ -9 ẻ Z Đ
7 ẻ Z § -9 Ỵ N S
0 Ỵ N § 11,2 ẻ Z Đ
0 ẻ Z Z
Bài tập 17. SGK
Không. Vì còn số 0
Bài tập 18. SGK
a. Chắc chắn b. Không. Ví dụ 2 3 nhng 2 là số
nguyên dơng c. Không. Ví dụ số 0 ....
d. Chắc chắn.
Bài tập 19. SGK
a. 0 +2 b. -15 0
c. -10 -6 -10 6
d. +3 +9 -3 + 9
Bµi tËp 20. SGK a. 8
4 -
- - = 8 – 4 = 4
b. 7 . 3 -
- = 7.3 = 21
c. 18 : 6 -
= 18 : 6 = 3 d. 153
53 + -
= 153 + 53 = 206
Bµi tËp 21. SGK
Số đối của 4 là 4 Số đối của 6 là -6
Số đối của 5 -
là -5 Số ®èi cđa 3 lµ -3
Sè ®èi cđa 4 lµ -4
Bµi tËp 22. SGK
Sè liÕn sau sè 2 lµ 3, - 8 lµ -7 ... Sè liÕn tríc sè -4 lµ -5 ...
Sè 0
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 8

4. Củng cố : 5. H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×