Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên So sánh hai số nguyên

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên So sánh hai số nguyên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 28112008 Ngày giảng : 01122008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 42 Theo PPCT
Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh biết so sánh hai số nguyên - Học sinh tìm đợc giá trị tuyệt đối của một số nguyên

2. Về kỹ năng :


- Tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên

3. Về thái độ :


- Rèn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n. - Th¸i độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : ……………………..
Líp 6D : …………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Treo bảng phụ kiểm tra có noịi dung sau: Trong các cách ghi sau, cách ghi nào đúng ?
0 ẻ N 0 Ỵ Z 10 Ï N 10 Ỵ Z-8 Ỵ N
- 8 Ï Z
{ }
1;1 Z
- Ì
{ }
0;1 N
Ì N Ì Z
Häc sinh 2 :
- LÊy vÝ dơ minh ho¹ hai số đối nhau. Thế nào là hai số đối nhau ?

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Cho häc sinh vÏ trơc sè - BiĨu diƠn 3 vµ 5 trơc sè
- VÏ trơc sè vµo vë - Biểu diễn 5 và 3 trên trục số

1. So sánh hai sè nguyªn


Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 5
- Nhận xét về vị trÝ cđa 3 so víi 5
- NhËn xÐt g× vỊ vị trí và quan hệ các số ?
- Làm ? 1 SGK - Đọc chú ý SGK
- Tìm số liền trớc 9 và -7
- Tìm số liến sau 4 và -3 - Cho häc sinh lµm ?2 SGK
- NhËn xÐt gì ?
- Làm bài tập 11 và 12 theo cá nhân vào nháp.
- Một số học sinh lên bảng làm - NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vë
- NhËn xÐt gì về khoảng cách từ các cặp số đối nhau ®Õn sè 0 ?
- Giíi thiƯu kh¸i niƯm hai sè ®èi nhau
- Cho häc sinh lµm ?4 - Rót ra nhận xét
- Làm bài tập 14 cá nhân - Yêu cầu một học sinh lên bảng
làm. - Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- 3 ở bên phải 5 và 3 5 Trên trục số số nằm ở vị tí bên
phải nhỏ hơn số vị trí bên trái - Làm cá nhân ?1
- Rút ra chú ý SGK - Sè liÕn tríc 9 lµ 8, liÕn tríc -7
lµ -6 - Sè liỊn sau 4 lµ 5, liỊn sau -3 lµ
-2 - Rót ra nhËn xÐt
- Lµm cá nhân bài tập 11. SGK - Một số học sinh lên trình bày
trên bảng
- Nhận xét và hoàn thiện vµo vë - Bµng nhau
- Lµm ?3, ?4 SGK
3 5
NhËn xÐt: SGK
?1
Chó ý: SGK
?2
NhËn xÐt: SGK Bµi 11. SGK
3 5 ; -3 -5 4 -6 ; 10 -10
Bµi 12. SGK
a -17 ; -2 ; 0 ; 1; 25 b 2001 ; 15 ; 7 ; 0; -8 ; -107

2. Giá trị tuyệt đối của một sè nguyªn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên So sánh hai số nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×